Frissítve: 2008.05.08.

A föltámadás

Válogatott bibliográfia

 

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Budapest, SZIT, 1994. Nr. 638-658, 988-1019.

Alszeghy Zoltán: Az ember jövője. In Teológiai vázlatok VI. Budapest, SZIT, 1983. 203-271.; 229-237.

Aphrahrat: VIII. demonstráció. A holtak feltámadásáról. In Katekhón 2007. 3. 335-349.

Athénagorasz: A holtak feltámadásáról. In Vanyó László (szerk.): A II. századi görög apologéták. (Ókeresztény írók 8) Budapest, SZIT, 1984. 406-440.

Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája. Budapest, Osiris, 2000. 166-245.

Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. Budapest, Vigilia, 2004. 208-213., 238-240., 316-319.

Benyik György (szerk.): Apokalipszis – A föltámadás. Biblikus konferencia 1991-1992. Szeged, 1993.

Boros László: Jézus sorsának kudarca. In Teológia 1993. 1. 16-20.

Brown, Raymond E.: A feltámadás és a bibliakritika. In Mérleg 1968. 2. 138-150.

Cullmann, Oscar: A lélek halhatatlansága vagy a holtak feltámadása? In Református Egyház 1984.

Evdokimov, Paul: A halálból az életre. In Pannonhalmi Szemle 2003. 1. 32–41.

Fernandez, Victor M.: Halhatatlanság, test és anyag. A test reménye. In Tanítvány 2002. 3. 109-141.

Fila Béla: A kegyelem beteljesedése. Budapest, Pázmány P. rk. Hittudományi Akadémia, 1992. 187-195.

Gál Ferenc: Az örök élet reménye. Budapest, SZIT, 1975.

Goppelt, Leonhard: Az újszövetség theológiája I. Budapest, Református Zsinati Iroda, 1992. 219-234.

Greshake, Gisbert: Az élet vége? Halál - feltámadás – lélekvándorlás. [Budapest], Új Ember, 2001.

Greshake, Gisbert: Feltámadás a halálban. ’Pártos’ visszapillantás egy teológiai vitára. In Tanítvány 2002. 3. 75-105.

Gubler, Marie-Louise: Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje (1Kor 15,20). In Teológia 1995. 1. 28-31.

Hankovszky Tamás: A feltámadás és az örök élet keresztény reménye.

Hunsinger, George: Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005. 38-59.

Joó Sándor: Mi van a halál után? Budapest, Kálvin, 2000.

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus. Budapest, Vigilia, 1996. 139-182.

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés. Budapest, SZIT, 1995. 31-56.

Kessler, Hans: Krisztológia. In Theodor Schneider (szerk.): A dogmatika kézikönyve 1. Budapest, Vigilia, 1996. 297-306.; 453-462.

Kessler, Hans: Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson. Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról. In Mérleg 2006. 1. 16-38.

Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés. Budapest, SZIT, 1975. 165-200.

Kremer, Jacob: A halottak jövője. A személyes feltámadás reménye a századok folyamán. Budapest, SZIT, 1991.

Küng, Hans: Credo – Hiszek. Az Apostoli Hitvallás magyarázata kortársaknak. [Győr], Tekus, 1997, 132-166., 212-256.

Küng, Hans: Van örök élet? Budapest, Európa, 2001. 133-212. (Egy részének más fordítása: http://www.szepi.hu/irodalom/vallas/hans_kung.html)

Leszkovszky Pál: Gondolatok, kérdések a halálban történő feltámadásról. In Tanítvány 2003. 1. 151-157.

Lohfink, Gerhard: A húsvéti események lefolyása és az ősegyház kezdetei. In Mérleg 1983. 1. 29-49.

Lohfink, Gerhard: Jézus feltámadása és a történelmi kritika. In Mérleg 1969. 2. 122-138.

Lohfink, Gerhard: Jézus utolsó napja – Nem a halálé az utolsó szó. Budapest -Luzern, Egyházfórum, 1992. 71-88.

McHugh, J.: Krisztus feltámadása. In Mérleg 1975. 2. 132-144.

Menke, Karl-Heinz: Krisztus a létezés értelme. Krisztológia a relativizmus korában. Budapest, Kairosz - Paulus Hungarus, 2002. 193-209.

Moltmann, Jürgen – Moltmann-Wendel, Elisabeth: Minden érzékünkkel hinni. Gondolatok a test feltámadásáról. In Mérleg 2006. 1. 79-91.

Müller, Gerhard Ludwig: Katolikus dogmatika. A teológia tanulmányozásához és alkalmazásához. Budapest, Kairosz, 2007. 499-549.

Nocke, Franz-Josef: Eszkatológia. In Theodor Schneider (szerk.): A dogmatika kézikönyve 2. Budapest, Vigilia, 1997. 442-495.

O’Collins, G.: Jézus feltámadása - Mai kérdések. In Mérleg 1987. 1. 8-16.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. Budapest, SZIT, 1980. 210-217.

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. Szeged, Agapé, 1998. 216-231.

Ratzinger, Joseph: A keresztény hit. Bécs, OMC, 1976. 182-187., 210-218.

Rózsa Huba: A halál és az ember halál utáni sorsa az Ószövetség proto- és deuterokanonikus könyveiben. In Teológia 1997. 3-4. 27-49.

Schmatovich János: A húsvéti híradások történetisége. In Teológia 1972. 1. 32-37.

Sesboüé, Bernard.: Krisztus pedagógiája. Budapest, Vigilia, 1997. 107-138.

Simon T. László: Emlékezés a Jelenvalóra. A feltámadás az Újszövetség narratív hagyományában. In Pannonhalmi Szemle 2004. 1. 5-35.

Sulyok Elemér: Elsőszülött a holtak közül. In Pannonhalmi Szemle 1993. 1. 23-31.

Swinburne, Richard: A feltámadás valószínűsége. In Mérleg 2003. 1.

Szabó Ferenc: Az ember és világa. Róma, 1969. 180-197.

Szathmáry Sándor: A reménység etikája. Halhatatlanság vagy (és) feltámadás. Budapest, Református Zsinati Iroda, 1990.

Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Budapest, Osiris, 1996.

Vanyó László: Az élet, amelyet Jézus ad, győz a halál fölött. Jézus saját halála az új élet (Jn 11,1-54) In Jel 2003. 4.

Varillon, François: A feltámadás. Képesség gyökeres átalakulásra. In Távlatok 2003. Húsvét 119-128.

Vladár Gábor: Az újszövetségi „test”-fogalom néhány aspektusa. In Pannonhalmi Szemle 2006. 1. 5-19.

Voigt, Gottfried: Bevezetés az egyház tanításába. Budapest, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1997. 19. és 27. fejezet.

Weissmahr Béla: A lélek halhatatlanságának kérdése az emberi értelem fényében. In Szolgálat 1981. 49. 11-20.

Weissmahr Béla: Az ember örök élete a természetes ész fényében. In Mérleg 2002. 1. 27-56.

Weissmahr Béla: Az emberi személy halhatatlanságának kérdése a természetes emberi értelem fényében. In Nemesszeghy Ervin (szerk.): Hit, vallás, kultúra. Kecskemét, Korda, 1999. 205-230.

Weissmahr Béla: Jézus Krisztus feltámadásának valósága. In Szolgálat 1986. 69. 5-14.

Wiebe, Phillip H.: A Föltámadás történeti hitelességének bizonyítékai. In Tanítvány 2002. 1. 40-70.

Wright, N. T.: Jézus Krisztus föltámadása és a kereszténység eredete. In Tanítvány 2003. 1. 73-94.

Zaleski, Carol: A halhatatlanság védelmében. In Tanítvány 2002. 1. 72-88. Angolul: http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=2653

Zsuppán M.: Az Emberfia feltámadott. In Teológia 2003. 1-2. 47-66.