Válogatott bibliográfia

a fundamentális krisztológiához

 

Andorka Eszter – Xeravits Géza: Qumrán messianisztikus elképzelései és korai kereszténység. In Pannonhalmi Szemle 2000. 2. 20–42.

Barsi Balázs: Jézus belső keresztútja. In Teológia 1991. 4. 208-112.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete. (1. fejezet: Általános bevezetés) Szeged, JATEPress, 22004. 17-223.

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája. Budapest, Osiris, 1998.

Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia. Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 1996.

Chauvet, Louis-Marie: Jézus kiáltása a kereszten: a krisztológia csúcspontja. In Pannonhalmi Szemle 2000. 1. 13–16.

Cullmann, Oscar: A lélek halhatatlansága vagy a holtak feltámadása?

Cullmann, Oscar: Az Újszövetség krisztológiája. Budapest, Református Zsinati Iroda, 1990.

Cullmann, Oscar: Krisztus és az idő. Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet. Budapest, Hermeneutikai kutatóközpont, 2000.

Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a megváltó. Budapest, SZIT, 1972.

Gnilka, Joachim: A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem. Budapest, SZIT, 2001.

Gnilka, Joachim: A történeti Jézus kérdése. In Mérleg 31 (1995) 4

Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája. I-II. Budapest, Reformtus Zsinati Iroda, 1992.

Kardos Gábor: Az írásmagyarázat paradoxona. A történeti-kritikai interpretáció és az evangéliumi igemagyarázat ellentétességének okairól. 1. rész In Pannonhalmi Szemle 1997. 2. 37-46., 2. rész In Pannonhalmi Szemle 1997. 3. 52-77.

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus. Budapest, Vigilia, 1996.

Kereszty Rókus: A „történeti Jézus”-kutatás. In: Vigilia 1997. 12.

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés. Budapest, SZIT, 1995.

Kessler, Hans: Krisztológia (2. fejezet: Bibliai alapok). In Schneider, Theodor: A dogmatika kézikönyve I. Budapest, Vigilia, 1996.

Kessler, Hans: Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról. In Mérleg 2006. 1. 16-38.

Klausner, Joseph: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján. Budapest, Logos, 1993.

Koncz Lajos: A Krisztus-esemény. Katolikus teológiai főiskolai jegyzet. Budapest, 1980.

Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés. Budapest, SZIT, 1975.

Kránitz Mihály: Alapvető hittan II. Jézus Krisztus személye. Budapest, SZIT, 1999.

Küng, Hans: Jézus feltámadásának problémái. In .: Van örök élet?. Budapest, Európa, 2001. 173-212. (Más fordításban: http://www.szepi.hu/irodalom/vallas/hans_kung.html)

Lafont, Ghislain: A krisztológia útjai. In Pannonhalmi Szemle 1993. 1. 15-22.

Lapide, PinchasLuz, Ulrich: A zsidó Jézus. Zsidó tézisek, keresztény válaszok. Budapest, Logos, 1994.

Loewe, William P.: Krisztus emberségétől a történeti Jézusig. In Mérleg 2001. 3.

McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest, Osiris, 1995.

Menke, Karl-Heinz: Krisztus a létezés értelme. Krisztológia a relativizmus korában. Budapest, Kairosz - Paulus Hungarus, 2002.

Menke, Karl-Heinz: Napjaink krisztológiája - áttekintés. In Mérleg 37 (2001) 3

Mócsy Imre: Az evangéliumok hitelessége.

Nolan, Albert: A kereszténység előtti Jézus. Budapest, 1996.

Ong, Walter J.: A szöveg mint interpretáció. In Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron Kiadó, 1998.

Pápai Biblia Bizottság: Szentírás és krisztológia. Budapest, SZIT, 1998.

Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban. Budapest, Szent Jeromos Bibliatársulat, 22001.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár. Budapest, SZIT, 1980.

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. (6. fejezet: Jézus Krisztus). Szeged, Agapé, 1998.

Schütz Antal: Krisztus.

Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája. Az alapvető krisztológia elemei. Budapest, Vigilia, 1997.

Sulyok Elemér: A szenvedő Isten. Teológia 1973. 2. 89-93.

Sulyok Elemér: Ez az ember valóban Isten Fia volt. In Teológia 1972. 1. 26-32.

Szabó Ferenc: Jézus Krisztus megközelítése. Róma, 1978.

Szegedi L.: Krisztus halálának kérygmája. In. Teológia 1970. 1. 33-40.

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus – Isten kinyilatkoztatása. (2. rész: A Jézus Krisztus) Budapest, 1989.

Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Budapest, Osiris, 1996.

Várnai Jakab: Út Jézushoz. Szeged, SzHF, 32005

Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása. Budapest, Osiris, 1999.

Vermes Géza: A zsidó Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa. Budapest, Osiris, 1995.

Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa. Budapest, Osiris, 1997.

Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma. Budapest, Osiris, 2005.

Vermes Géza: Jézus változó arcai. Budapest, Osiris, 2001.

Vermes Géza: Jézus változó arcai. In Mérleg 36 (2001) 4

Vladár Gábor: Az újabb Jézus-irodalom mérlege. In Mérleg 36 (2001) 4

Weissmahr Béla: Filozófiai és fundamentális teológiai megfontolások a csoda problémájához. In Benyik György (Szerk.): Csoda-elbeszélések. Szeged, JATEPress, 2000.

Weissmahr Béla: Jézus Krisztus feltámadásának valósága. In Szolgálat 1986. 69. 5-14.

Wiebe, Phillip H.: A föltámadás történeti hitelességének bizonyítékai. In Tanítvány 2002. 1. 40-70.

Xeravits Géza: Megjegyzések az „Emberfia” alakjának egyes korai zsidó értelmezéseihez. In Pannonhalmi Szemle 2002. 4. 34-43.

 

Apokrifek

Vanyó László (Szerk.): Apokrifek. Budapest, SZIT, 1988.

Jézus rejtett szavai. Budapest, Holnap, 1990.

Dörömbözi János (szerk.): Csodás evangéliumok. Budapest, Telosz, 1996.

Dörömbözi János (szerk.): Az apostolok csodálatos cselekedetei. Budapest, Telosz, 1996.

Apokrifus evangéliomok. Pozsony, 1912.