Létrehozva: 2007. 07. 06.

Frissítve: 2008. 12. 08.

Klasszikus német filozófia

Válogatott irodalom

 

A Metafizika, ész nyelv – kritikai perspektívák című konferencia anyaga In Világosság 2004. 10-12.; 2005. 2-3.

Almási Miklós: Kis Hegel-könyv. Budapest, Athenaeum, 2005.

Altrichter Ferenc. Fogalom és szemlélet. In Háy J. (szerk.): Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. Budapest, Atlantisz, 1994. 17-50.

Balázs Zoltán: Adalékok Fichte történelemfilozófiájához. In Magyar Filozófiai Szemle 1991. 4-5. 424-449.

Becchi, Paolo: Hegel jogfilozófiái. In Filozófiai figyelő 13. 1991. 24-42.

Brandl Borbála: Az alaptétel fogalma Kantnál. In Passim 2007. 1. 46-56.

Brandl Borbála: Lehetséges történetfilozófia. (Immanuel Kant történetfilozófiájáról) In Magyar Filozófiai Szemle 2002. 4. 421-463.

Cassirer, Ernst: Kant élete és műve. Budapest, Osiris, 2001.

Csikós Ella: A tudós és erkölcsisége Fichténél. In Gond 3. 1992. 3. 25-32.

Csikós Ella: Aenesidemus-Schulze a szkeptikus gondolkodásmódról. In Magyar Filozófiai Szemle 1997. 3-4. 664-673.

Csikós Ella: Józan ész és spekuláció. Reid és Hegel a közvetlen bizonyosságról. In Magyar Filozófiai Szemle 1999. 6. 637-649.

Csikós Ella: Rendszeralkotók istene – Hegel és Whitehead Isten és világ viszonyáról. In Világosság 2000. 2. 39-

Deleuze, Gilles: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203-306.

Egyed Péter: Szabadság és alkotás: Schelling In A szabadság a filozófiában, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2003. 

Engelmann, Peter: Hegel - Filozófia és totalitarizmus. Budapest, Osiris, 1997.

Fehér M. István: A szabadság idealizmusa és az abszolútum filozófiai rendszere. A romantikus végtelenségmetafizika mint az idealista rendszerfilozófia kudarca Schelling Hegel-kritikájának tükrében és a legújabb kori filozófia kezdetei. In Szegedy-Maszák M. – Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. Budapest, Osiris, 2001. 117-129.

Fehér M. István: A hetvenes - nyolcvanas évek Schelling-kutatásaiból. In Magyar Filozófiai Szemle 1988. 1-2. 209-224.

Fehér M. István: Schelling Hegel-kritikája és a legújabb kori filozófia kezdetei. In Magyar Filozófiai Szemle 1990. 1-2. 75-83.

Felkai Gábor: Fichte. Budapest, Kossuth, 1988.

Gadamer, Hans-Georg: Hegel - a megfordított világ. In Pro Philosophia Füzetek 15-16. 1998. 191-206.

Gadamer, Hans-Georg: Hegel és a metafizika nyelve. In Széplitaratúrai ajándék 1995. 1-2. 65-74.; 1996. 1. 65-74.

Gausz András: A német idealizmus születése. In Existentia 1993-94. 199-283.

Göhler, Gerhard: Hegel és a társadalmi egység problémája - az Államtan újraolvasva. In Magyar Filozófiai Szemle. 1995. 3-4. 413-439.

Gulüga, Arszenyij: Schelling. Budapest, Gondolat, 1987.

Guka Dezső: A természet és a poézis fogalmának közös vonásai Schelling jénai korszakában. In Pro Philosophia Füzetek 44. 2005. 4. 47-57.

Guka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai. Budapest, Gondolat, 2006.

Guka Dezső: A schellingi természetfogalom variabilitásának szerepe az identitásfilozófia kialakulásában. In Passim 2007. 1. 68-79

Gyenge Zoltán: Kierkegaard és a német idealizmus. Ictus, 1996.

Gyenge Zoltán: Schelling élete és filozófiája. Máriabesnyő - Gödöllő, Attraktor, 2005.

Hahn, Karl: Fichte politika-fogalma. In Magyar Filozófiai Szemle. 1998. 4-6. 609-618.

Hankovszky Tamás: Transzcendentális mitológia. Fichte az emberi történelem feltehető kezdeteiről.

Hársing László (Szerk.): Bevezetés “A szellem fenomenológiája“ tanulmányozásához. (A filozófia időszerű kérdései 69.) Művelődési Minisztérium, 1986.

Hársing László (Szerk.): Szöveggyűjtemény a hegeli jogfilozófia tanulmányozásához. (A filozófia időszerű kérdései 64.) Művelődési Minisztérium, 1985.

Heidegger Martin: Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről. Budapest, T-Twins, 1993.

Heller Ágnes: Az Abszolút Szellem – Hegelnél és tovább. In Magyar Filozófiai Szemle. 1993. 1-2. 21-61.

Henrich, Dieter: Az idealizmus bemutatása. In Pro Philosophia Füzetek 39 (2004) 3. 81-93.

Hermann István: Teleológia és történetiség. Budapest, Gondolat, 1979.

Hrubi Attila: Fichte korai tudománytanának alaptételei. In Passim 2007. 1. 57-67.

Hrubi Attila: Johann Gottlieb Fichte, Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. In Passim 2007. 1. 137-143.

Hyppolite, Jean: Hegel – az ész csele és a történelem. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 53-59.

Jaska Margit: Schelling „fordulatának” kérdéséhez. In Magyar Filozófiai Szemle 1988. 1-2. 1-25.

Joó Tibor: Jegyzetek Hegel történelemfilozófiájáról. In Pro Philosophia Füzetek 1996. 1. 78-89.

Kant-szám In Kellék 24 (2004)

Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000.

Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1990.

Kierkegaard, Sören: Berlini töredékek. Budapest, Osiris – Gond, 2001.

Lukács György: A fiatal Hegel. Budapest, Magvető, 2 1976.

Marcuse, Herbert: Hegel filozófiájának alapjai. In Marcuse, Herbert: Ész és forradalom. Budapest, Gondolat, 1982. 11-286.

Meinecke, Friedrich: Fichte és a német nemzetállam eszméje az 1806-1813-as években. In Bretter Zoltán - Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 147-171.

Molnár László: A moralitás Kanti elméletének hegeli kritikája, mint az erkölcsiség fogalmának megalapozása. In Gond 11. 1996. 198-215.

Molnár M. László: Ortodoxia vagy Ateizmus? Megjegyzések Hegel vallásfilozófiai előadásainak új kiadásáról. In Magyar Filozófiai Szemle 1990. 1-2. 176-183.

Pöggeler, Otto: „A szellem fenomenológiájá-nak kiindulópontjai és fölépítése. In Magyar Filozófiai Szemle 1990. 1-2. 40-71.

Riedel, Manfred: A logos dialektikája? Avagy: ahogy Hegel eljutott a filozófia „legrégibb hagyományához”. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 4-6. 619-642.

Rokay Zoltán: J. G. Fichte történelemfilozófiájának időszerűsége. In Rokay Zoltán (szerk.): Egység a különbözőségben. Budapest, Szent István Társulat, 2002. 167-175.

Rózsa Erzsébet – Quante, M. (Szerk.): Az aktuális Hegel. Tanulmányok. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003.

Rózsa Erzsébet: A szabadság dilemmái. In Határ 1993. 1-2. 327-331.

Rózsa Erzsébet: Hegel a megbékélésről - repedések a rendszeren...? In Gond 11. 1996. 256-287.

Rózsa Erzsébet: Hegel gazdaságfilozófiája. Budapest, Akadémiai, 1993.

Rózsa Erzsébet: Hegel szeretetfilozófiája. In Pro Philosophia Füzetek 31. 2002. 3. 1-20.

Röd, Wolfgang: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309-332.

Röd, Wolfgang: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996.

Röd, Wolfgang: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998.

Safranski, Rüdiger: A gonosz avagy a szabadság drámája. Budapest, Európa, 1999.

Schulz, Walter: Az abszolút reflexió problémája. In Vulgo 2005. 1-2. 63-80.

Schulz, Walter: Szabadság és történelem Schelling filozófiájában. In F. W. J. Schelling: Az emberi szabadság lényegéről. Budapest, T-Twins, 1992. 5-26.

Simon Ferenc: A hegeli reálontológia születése. Veszprém, VHTA, 2003.

Simon Ferenc: A hegeli kategória-probléma. Pro Philosophia Füzetek 29. 2002. 1. 61-108.

Simon Ferenc: A megfordított világ. Kommentár a hegeli Fenomenológia „Erő és értelem, jelenség és érzékfeletti világ” című fejezetéhez. In Magyar Filozófiai Szemle 2002. 4. 465-530.

Simon Ferenc: Az értékidealitás ontikus alapjai: Hegel. In Magyar Filozófiai Szemle 1995. 3-4. 441-454. [vagy: In Simon Ferenc: Az erkölcsi értékeszme története. Axio-ontológiai vázlatok az etika történetéből. Veszprém. VHTA, 1999. 151-168.]

Sawyer, Frank: Van-e Isten számára hely a filozófia fogadójában? Néhány gondolat Kantról és Fichtéről. In Sárospataki Füzetek 1998. 1. 42–65.

Strawson, Peter F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Suki Béla: Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései. Budapest, Magvető, 1981.

Szabó Csaba: Szükségszerűség és kötelesség antinómiái Fichte morálfilozófiájában. In Filozófia - vallás - erkölcs. A Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -Nevelési Konferencia előadásai. Kaposvár, 1991. 65-68.

Szegedi Nóra: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Schmal D. (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Budapest, Atlantisz, 2002. 271-282.

Szigeti József: Azonosság és nem-azonosság azonossága. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 4-6. 445-509.

Szívós Mihály: Fordított világok. Bevezető tanulmány a hegeli logika értelmezéséhez. In Gond 11. 1996. 156-174.

Tengelyi László: Kant. Budapest, Áron, 21995.

Tengelyi László: Kant, Schelling és a „rossz metafizikája”. In Doxa 18 1990. 41-97.

Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény. Budapest, Atlantisz, 1992. 18-88.

Tertulian, Nicolas: Schellingtől Marxig. A kései Schelling és utókora. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 4-6. 643-660.

Újvári Márta: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993.

Vajda Mihály: Fichte és a német küldetés. In Magyar Tudomány 1996. 3. 123-127.

Vető Miklós: A schellingi „alap”. In Magyar Filozófiai Szemle 1990. 1-2. 129-139.

Vető Miklós: Emlékezet és szabadság a német idealizmusban. In Magyar Filozófiai Szemle. 1995. 3-4. 616-629.

Weckwerth, Christine: Az ész mint a szellem paradox, egymásba átcsapó korszakainak következménye. A látszat funkciója a Fenomenológiában. In Gond 11. 1996. 175-187.

Weiss János: Adalékok Fichte jénai programjához. In J. G. Fichte: Tudománytan nova methodo. Pécs, Jelenkor, 2002. 206-217.

Weiss János: Mi a romantika? Pécs, Jelenkor, 2000.

Weiss János: A fiatal Schelling. In F. W. J. Schelling: Fiatalkori írásai. Pécs, Jelenkor, 2003. 189-207.

Weiss János: Mi a romantika? Pécs, Jelenkor, 2000.

Weissmahr Béla: A retorzív bizonyítási eljárás és a hegeli dialektika. In Rokay Zoltán (szerk.): Egység a különbözőségben. Budapest, Szent István Társulat, 2002. 295-310.

Welsch, Wolfgang: Hegel és az analitikus filozófia. In Magyar Filozófiai Szemle 2001. 1-2. 175-197.

Williams, Robert R.: A Másik szerepe Fichte gondolkodásában. In Passim 2007. 1. 101-119.

Zoltai Dénes. „Teremtődő természet”. Schelling művészetfilozófiájának kialakulástörténete és helye a német klasszikus filozófia történetében. In Világosság 1986. 7. Melléklet. 3–28.

Zoltai Dénes: Természet és művészet: Schelling művészetfilozófiájának értelmezéséhez. In Kelemen J. - Sziklai L. (Szerk.): Summa: A Filozófiai Intézet műhelyéből. Budapest, MTA Fil. Int., 1987. 169–187.

(További Kant-irodalom)