Logika szabad bölcsészeknek

Bevezetés a szimbolikus logikába

előadás, BBLSF00500, BBLSF00600

2009. tavasz

 

A logika a helyes következtetés elmélete és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizede állandóan tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

A két különböző kódszámon meghirdetett kurzus ugyanannak az anyagnak az első, illetve második részét tekinti át.

 

Előadó: Hankovszky Tamás adjunktus

Időpont: 2009. 03.14. 9-17

 2009. 05. 23. 9-17

Hely: Aug 101

 

Követelmények

A két kurzus egyetlen írásbeli kollokviummal zárul, ennek érdemjegye kerül be kétszer az indexbe.

 

Vizsgajelentkezés

A neptunban meghirdetett mindkét kurzus ugyanazzal az egyetlen vizsgával zárul, ezért csak egy alkalommal kell vizsgán megjelenni, és az ekkor szerzett vizsgajegy kerül mindkét kurzushoz az indexbe és a neptunba. Ahhoz azonban, hogy a jegy a neptunba is mindkét kurzushoz beírható legyen, mind a két kurzus vizsgaalkalmára jelentkezni kell.

Tehát mindenki mindkét megadott vizsgaidőpontra jelentkezzen, de csak a megfelelőbb időpontban jelenjen meg vizsgázni.

 

Tankönyv

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE BTK hálózatából)

(A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.)

 

Segédanyagok

A vizsgára való felkészülést egy a vizsgateszthez hasonló, a tankönyv első 7 fejezetére vonatkozó Önellenőrző teszt segíti. Jelszó: funktor Megoldókulcs

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Az érvelés mestersége (Digitális tankönyv, Miskolc)

Kocsondi A.: Logika. (Digitális tankönyv, Szeged)

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.