Platón németül…

Platón angolul…

Apology

Charmides, Or Temperance

Cratylus 

Critias 

Crito 

Euthydemus 

Euthyphro 

Gorgias 

Ion 

Laches Or Courage 

Laws 

Lysis, Or Friendship 

Meno 

Parmenides  

Phaedo 

Phaedrus 

Philebus 

Protagoras 

The Republic 

The Seventh Letter 

Sophist 

Statesman 

Symposium 

Theaetetus 

Timaeus