Frissítve: 2008.11.04.

II. Alapvizsga 

BF-400

Társadalomfilozófia

 

Tételsor

2008. ősz

 

1. Utilitarizmus, egalitarizmus, jogok

Irodalom:

·       Rawls, John: A méltányosságként felfogott igazságosság. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Bp., Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998, 21-34.

·       Scanlon, T. M.: Szerződéselmélet és haszonelvűség. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, 35-57.

·       Dworkin, Ronald: Vegyük komolyan a jogokat! In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, 58-77.

·       Nagel, Thomas: Egyenlőség. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, 78-94.

·       Nozick, Robert: Elosztási (disztributív) igazságosság. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, 141-160.

·       Sandel, Michael: A procedurális köztársaság és a „tehermentes” én. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia,161-173.

·       Rawls, John: A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem metafizikai elmélet. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, 174-188.

 

2. A szabadság kétféle fogalma

Irodalom:

·       Berlin, Isaiah: A szabadság két fogalma, In Négy esszé a szabadságról, Bp., Európa, 1990, 334-443.

·       Constant, Benjamin: A régiek és modernek szabadságának összevetése, In A régiek és modernek szabadsága, Bp., Atlantisz, 1997, 235-260.

·       Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról, igazi eredetéről, hatásköréről és céljairól, Bp., Gondolat, 1986, 246.

·       Mill, John Stuart: A szabadságról. 1-2. fejezet Bp., Századvég – Readers International, 1994, 9-64.

·       Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződésről, In Értekezések és filozófiai levelek, Hn, Magyar Helikon, 1978, 463-618.


3. A klasszikus kontraktualizmus

Irodalom:

·       Hobbes, Thomas: Leviatán vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma, 1. kötet, 9-21. fejezet, Bp., Kossuth, 1999, 134-250.

·       Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról, igazi eredetéről, hatásköréről és céljairól, Bp., Gondolat, 1986,

·       Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződésről, In Értekezések és filozófiai levelek, Hn, Magyar Helikon, 1978, 463-618.

 

4. Szisztematikus történelemfilozófia

Irodalom:

·       Hegel, G. W. F.: Előadások a világtörténet filozófiájáról, (részletek), Bp., Akadémiai, 1966, 33-56, 73-77.

·       Kant, Immanuel: Az emberi történelem feltehető kezdete, In Vallás a puszta ész határain belül és más írások, Bp., Gondolat, 1974, 90-108. p. vagy in Történelemfilozófiai írások, Hn, Ictus, 1995-97, 87-103.

·       Kant, Immanuel: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből., In Vallás a puszta ész határain belül és más írások, Bp., Gondolat,1974, 61-79. p. vagy in Történelemfilozófiai írások, Hn, Ictus, 1995-97, 41-58.

·       Kant, Immanuel: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? In Vallás a puszta ész határain belül és más írások, Bp., Gondolat, 1974, 80-89. vagy in Történelemfilozófiai írások, Hn, Ictus, 1995-97, 13-22.

·       Teilhard de Chardin, Pierre: Az emberi jelenség IV, II-III. fej., Bp., Gondolat, 1980, 314-358.

 

5. Histori(ci)zmus és antihistoricizmus

Irodalom:

·       Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések. Bevezetés a történelem tanulmányozásába, Bp., Atlantisz, 2001, 11-38.

·       Herder, Johann Gottfried: Elmélkedések az emberiség történetéről. In Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások, Bp., Gondolat, 1978, 574-9.

·       Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról (részlet). In Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások, Bp., Gondolat, 1978, 403-13.

·       Nietzsche, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról. Bp., Akadémiai, 1989, 73-90.

·       Popper, Karl R.: A historicizmus nyomorúsága. Bp., Akadémiai, 1989, 117-138.

·       Spengler, Oswald: Bevezetés (részletek). In A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfoló­giájának körvonalai. I. kötet: Alak és valóság. Bp., Európa, 1994, 40-52, 67-75, 84-93.

 

6. Radikális historicizmus

Irodalom:

·       Foucault, Michel: Mi a felvilágosodás? (Was ist aufklärung?). In Szakolczai Árpád (szerk.): A modernség politika-filozófiai dilemmái a felvilágosodáson innen és túl. Michel Foucault írásaiból. Bp., MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1991, 87-114.

·       Koselleck, Reinhart: Ábrázolás, esemény, struktúra. In Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Bp., Atlantisz, 2003, 163-178.

·       Marquard, Odo: Az egyetemes történelem és más mesék. In Az egyetemes történelem és más mesék. Bp., Atlantisz, 2001, 251-273.

·       Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Bp., Pallas Stúdió – Attraktor, 1999, 15-32.

·       White, Hayden: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. In A történelem terhe. Bp., Osiris-Gond, 1997, 68-102.