Hankovszky Tamás: „A filozófus csak Jánossal tud közösséget vállalni.” Fichte a páli és a jánosi kereszténység különbségéről

In Elpis 10 (2017) 2. 87–100.

Johann Gottlieb Fichte egyike volt az elsőknek ‒ ha nem éppen a legelső ‒, aki nemcsak hogy megkülönböztette egymástól a páli és a jánosi teológiát, hanem élesen szembe is állította őket. Míg Pál teológiáját „teljesen tarthatatlannak” tekintette, Jánosban „a valódi kereszténység egyedüli tanítóját” látta, aki ugyanazt, sőt, gyakran „ugyanazokkal a képekkel és kifejezésekkel” tanította, mint a tudománytan. A jelenlegi kor alapvonásai és A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana, amely e két „ellentétes keresztény rend­szert” is tárgyalja, Fichte kései filozófiájának alapvető belátásait kísérli meg közérthető formában bemutatni és a köznapi jelenségekre alkalmazni. A jánosi teológia ebben a kontextusban azért válik kitüntetetté, mert nagy erővel hangsúlyozza az egységet: mindenekelőtt az Atya egységét Jézussal, de ugyanígy Isten és egyáltalán az ember egységét is, ezzel pedig szemlélteti, értelmezi és hitelesíti Fichte monizmusát, amely kései filozófiáját ‒ ha lehet ‒ még a jénai korszaknál is jobban meghatározza. Tanul­mányomban először e filozófia azon alapgondolatait körvonalazom, amelyeket Fichte a János evangéliumban is megtalálni vélt. Ezután Fichte sajátos Pál- és János-értelmezését mutatom be, végül pedig azt, hogyan következik nála a két apostol szembeállításából végső soron magának a teológiának az elvetése is.

 

Tamás Hankovszky: “It is only with John that the philosopher can deal.” Fichte on the difference between Pauline and Johannine Christianity

Johann Gottlieb Fichte was one of the first theoreticians who not only differentiated between the Pauline and Johannine theology, but also sharply opposed them. However, he considered Saint Paul’s theology “wholly untenable” and he held that Saint John – “the only teacher of true Christianity” – had taught the same and frequently “with the very same images and expressions” as the Wissenschaftslehre did. The Characteristics of the Present Age and The Way Towards the Blessed Life, which is about these two “opposite systems of Christianity”, attempts to present all the fundamental considerations of Fichte’s late philosophy clearly and apply it to everyday phenomena. In this context, the Johannine theology becomes favoured, because it emphasizes unity. Firstly, in my paper I sketch the main ideas of this philosophy, which Fichte also found in the Gospel of St. John. Then I present Fichte’s genuine interpretation of St. Paul and John, and finally, I show the Fichtean way led from the hard opposition of the two apostles to the rejection of the theology as it is.