Hankovszky Tamás

A kultúra mint a hit kifejeződése

A kereszténység számára a kultúra három okból is kitüntetett jelentőségű. 1. Az az objektív jó, amelynek a világban való előmozdítására Jézus példája indít bennünket, a kultúra eszközeivel valósítható meg. 2. Mivel az ember test és lélek, hite csak úgy válhat a teljes ember aktusává, ha átjárja az anyagi világot is. Az élő hit meg akar nyilvánulni, kifejezésre akar jutni, és ezt úgy teszi, hogy átformálja a természeti világot, vagyis bekapcsolódik a kultúra folyamatába. 3. Amennyiben a kultúra a hit természetes kifejeződése, a hit ki is olvasható belőle, és mivel a későbbi generációk a korábbiak hitéből merítik hitüket, elődeink kultúrája a mi hitünk forrása. Európa éppen azért vált missziós területté, mert jórészt eltűnt az a kultúra, amelynek nyelvén az örömhírt korábban még sikeresen artikulálhatták.

 

Tamás Hankovszky

Culture as the expression of faith

Culture is central to Christianity for three reasons. 1) The effective ‘good’ – whose improvement in the world is prompted for us by Jesus’s practice – can be realized through culture. 2) Since the human person is a unity of body and soul, her faith becomes the act of the entire person only if it encompasses the material world as well. Living faith seeks manifestation by transforming the natural world, that is, by joining the processes of culture. 3) Inasmuch as culture is the natural expression of faith, faith is reflected in culture. Since future generations receive their faith from the faith of previous ones, the culture of our ancestors is the source of our faith. Europe has become a missionary area, precisely because the culture – which had previously provided an adequate language for the successful articulation of the good news – has declined markedly.