Hankovszky Tamás

A kegyelem esztétikája. Pilinszky és Mauriac

            A Pilinszky-versekben nem feltűnő Mauriac hatása, leszámítva a tőle kölcsönzött A szerelem sivataga címet. Felismerhetővé válik azonban, ha először prózai munkáit vesszük szemügyre. Szimbolikus jelentőségű, hogy Pilinszky legelső nyomtatásban megjelent esszéjét éppen Mauriacról írta. Amikor dolgozatomban a Mauriac-regényeket Pilinszky szempontjai szerint próbálom bemutatni, szükségszerűen előtérbe kerül a költő esztétikai gondolkodásának számos kulcsfogalma is. Ezek a regények ugyanis beleillenek az európai művészetnek abba az áramába, amelyet Pilinszky „jézusi vonalnak” nevezett, és amelynek leírásakor az „evangéliumi esztétika” kategóriát alkalmazta. Úgy tűnik, hogy esztétikai alapfogalmai nem csak jól illenek Mauriac műveire, hanem művészetszemléletének alakulásában éppen az ezen alkotásokkal való találkozásnak volt döntő szerepe.

            Dolgozatom második része Pilinszky szépirodalmi, vagy legalábbis ilyen igényű, műveire összpontosít: versei mellet tehát azokra az Új Ember hasábjain megjelent prózai írásokra is, melyek a hatvanas évek elején bizonyos értelemben a versek helyett keletkeztek. Ezekben érhető leginkább tetten Mauriac hatása.