Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 03. 18.

 

Általános Filozófiatörténet

Fichte: Az ember rendeltetése

Szeminárium, BBLSF00201

2011. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2011. 03. 26. Szombat 9-15.30

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. Maga a konzultációs nap a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósul meg. Levelező rendszerű képzésben, egyetlen konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég a konzultáció után nekilátni egy egész félévre szánt anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a kijelölt szövegrészekkel a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni, mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán kellő mélységig elvégezni, és így a közösen eltöltött idő haszontalan lesz. A felkészülést az egyes szakaszokhoz írt tartalmi összefoglalók és kérdések hivatottak segíteni.

A foglalkozásra a kijelölt művet mindenki hozza magával, hiszen célunk az, hogy egy-egy jelentős szöveghelyet sorról sorra elemezve ismerkedjünk meg a filozófia néhány alapvető kérdésével és a rájuk adható idealista válaszokkal!

A konzultáción Az ember rendeltetése első két fejezetét (Kétely, Tudás) tárgyaljuk, a harmadik, leghosszabb fejezetet csak azoknak kell feldolgozniuk, akik házi dolgozatot is kívánnak írni.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. Ezek két módon szerezhetők meg.

 

1. Zárthelyi dolgozat írása a konzultáció alkalmával Az ember rendeltetése első két részéből (Kétely, Tudás) Az így szerezhető legrosszabb jegy a közepes. Aki nem ír ZH-t vagy nem éri el a közepest, annak a második jegyszerzési lehetőséggel kell élnie. ZH-eredmények

 

2. Házi dolgozat írása a teljes művet felölelő témából: Választható címek:

  • A szabadság különböző értelmezései Az ember rendeltetésében
  • A tudás és a hit eltérő válaszai a kételyre Az ember rendeltetésében

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére! Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával! A dolgozat az elejétől a végéig Fichte gondolatait tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy a korszaknak a bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével! Vonultassa fel és szembesítse egymással a legfontosabb szöveghelyeket, tárja fel az egyes alternatívák (látszólagos) erényeit és gyengeségeit!

A dolgozatot elektronikusan (e-mailben .doc formátumban) kell elküldeni. Határidő: 2011. 04. 17.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf

A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat nem fogadom el.

Elégtelen az a dolgozat, amely nem tanúskodik az egész mű elolvasásáról.

 

Érvényes ZH eredmény vagy elfogadható dolgozat hiányában a hallgató nem kap se jegyet, se aláírást, hanem „aláírás megtagadva” bejegyzés kerül a Neptunba. (Ezt az indexbe nem kell beíratni.)

 

Irodalom + segédanyag

Fichte: Az ember rendeltetése. Budapest, Helikon, 1976.

1. könyv. Kétely + segédanyag

2. könyv. Tudás + segédanyag

3. könyv. Hit (és Utószó)

Fichte: Az ember rendeltetése. In U.ő.: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 237-411.

Lendvai L. Ferenc: Utószó. In Fichte: Az ember rendeltetése. Budapest, Helikon, 1976. 253-286.

Hegel: A fichtei filozófia (Részlet a Hit és tudás c. műből) In Hegel – Schelling: Hit és tudás. Budapest, Osiris – Gond, 2001. 353-393.

 

Bátorítás

„Jelen írásank azt kell tartalmaznia, ami az újabb filozófiából használható az iskolai bölcselkedésen kívül is, olyan rendben előadva, ahogy a pallérozatlan elmélkedés előtt fel kell táruljon. … Könyvem tehát nem a hivatásos filozófusoknak szól, s ezek semmit sem fognak benne találni, amit a szerző ne adott volna már elő más írásaiban. Minden olvasó számára érthetőnek kell lennie, aki egyáltalán képes egy könyvet megérteni.” (Részlet a mű előszavából)