Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

publikációs lista

 

Könyv

A megváltott lét hermeneutikája. Filozófia, teológia, irodalom. Budapest, Kairosz, 2015. 372 p. Abstract

Fichte korai tudománytanának alapgondolata. Transzcendentális filozófia és antropológia. Budapest, L’Harmattan Könyvpont, 2014. 276 p. Abstract

Elsőrendű logika. Egyetemi jegyzet. Budapest, PPKE BTK, 2014. 97 p. 2. kiadás: Budapest, Akadémiai, 2018. https://mersz.hu/kiadvany/368/

Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika. Budapest, Kairosz, 2011. 261 p. Abstract

 

Tanulmány, előadás, recenzió

Die Logik der Wahrheit.
In Beatrix Himmelmann – Camilla Serck-Hanssen (szerk): The Court of Reason. Proceedings of the 13th International Kant Congress. Berlin – Boston, De Gruyter, 2021. 727–734.
Abstract

A páriák művészete és az evangéliumi esztétika.
In Irodalmi Magazin 9 (2021) 3. 107–112.

Fichtes frühe Anthropologie und seine Umwandlung des kantischen Begriffs des höchsten Gutes.
In Christoph Asmuth – Simon Helling (szerk):
Anthropologie in der Klassischen Deutschen Philosophie. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2021. 113–127.

Vita párbeszéd nélkül. Fichte dialógusképtelensége az ateizmus-vita szóváltásaiban
Elhangzott a Magyar Filozófiai Társaság Lábjegyzetek Platónhoz 19. A vita című konferenciáján. 2021. 5. 27–28. online

A disszenzus értéke.
In Bernáth László – Kocsis László (szerk.): Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra. Budapest, Kalligram. 2021. 275–288.

A vallás a puszta gyakorlati ész határain belül. Forberg vallásfilozófiája.
In Hidas Zoltán – Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás. Tanulmányok Mezei Balázs tiszteletére. Budapest, L'Harmattan, 2021. 62–77.

Az Eucharisztia teológiájának elemei Fichte egy korai prédikációjában.
In Vizi E. Szilveszter et al. (szerk.): Hit, tudomány és társadalom. Budapest, Szent István Társulat, 2021. 35–42.

A kinyilatkoztatás fogalmának kritikája Fichte Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete című művében.
In Blandl Borbála – Boros Bianka – Czétány György – Grósz Eszter – Kővári Sarolta (szerk.): A kritika fogalma a 19. században. Budapest, Áron, 2021. 63–76.

Philosophy of education in early Fichte.
In Marie-Élise Zovko – John M. Dillon (szerk.): Bildung and Paideia. Philosophical Models of Education. Routledge, 2021. 83–91.

„…a természet teljes agyoncsapása”. A fichtei énfogalom környezetfilozófiai következményei.
In Szécsi Gábor – Tóth I. János (szerk.): Természet és felelősség. A környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai. Budapest, Gondolat, 2020. 77–91.
Abstract

Önazonosság és természetpusztítás. A fichtei paradigma.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 18. Az identitás. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2020. 387–399.

„Sohasem támadhat meghasonlás az ember és az Isten között”. Isten és az ember különbségéről mint a bűn és a megbocsátás Fichte által elutasított közös lehetőségi feltételéről.
In Teológia 54 (2020) 1–2. 35–51.
Abstract

„…mielőtt asztalhoz ülnénk”. Az üdvösség Pilinszky János költészetében.
In Vigilia 85 (2020) 4. 286–294.

Die durch das Bild angegebene Regel”. Die Ersetzung des Schemas durch das Symbol in der Sprachphilosophie der Reden an die deutsche Nation.
In Fichte-Studien 48. (2020)
90–108. Abstract

A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél.
Elhangzott a Debreceni Akadémiai Bizottság és a Debreceni Egyetem Hang, szó, szellem című konferenciáján. Debrecen, 2019. 11. 30.
Abstract

Antropológiai dualizmus és monizmus a korai Fichténél és a legfőbb jó kanti fogalmának módosítása.
In Különbség 19. (2019) 1. 129–151.
Abstract

„Ha ezt felismerte volna, kritikája tudománytanná vált volna”. Kant és Fichte vitája a kritikáról.
In Blandl Borbála – Boros Bianka – Czétány György – Kővári Sarolta (szerk.): A kritika fogalma a XVII–XVIII. században. Budapest, Áron, 2019. 188–201.

Egyoldalú dialógus. Bagyinszki Ágoaton OFM. – Mészáros Lukács. (szerk.): Apóriák. Természettudomány és teológia párbeszédben.
In Vigilia 84 (2019) 5. 395–396.

A jog erkölcsi, illetve erkölcstől független megalapozásának a következményei Fichte államelméletére nézve.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 17. A polisz. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2019. 128–138.

Istenfélelm.
Elhangzott a Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia Kutatócsoportja A félelem reprezentációi című workshopján, Debrecen, 2019. 4. 26.

Epimenidész és az episztemikus erények. Tőzsér János: Az igazság pillanatai.
In Kultúra és Kritika

A logika és az igazság fajtái Kantnál. Válasz Horváth Zoltán kritikájára.
In Magyar Filozófiai Szemle 62. (2018) 2. 119‒133.

Der Ort der transzendentalen Logik im System der Logik bei Kant.
In Violetta L. Waibel – Margit Ruffing – David Wagner (szerk.): Natur und Freiheit. Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin – Boston, de Gruyter,
2018. 1225–1232. Abstract

Das Postulat vom Dasein Gottes in der Offenbarungsschrift.
Elhangzott az
Internationale Johann-Gottlieb-Fichte Gesellschaft Gefühl – Natur – Intersubjektivität. Fichtes Realitätsverständnis című konferenciáján. Aix-En-Provence, 2018. 10. 4.–6.

Az Eucharisztia teológiájának esztétikai hangsúlyai Pilinszky János publicisztikájában.
In Communio 26 (2018) 1–2. 81–91.

Dawkins’ Unrebuttable Refutation.
In Wisdom 10 (2018) 1. 73–83.
Abstract

A kereszténység igazsága. Kurt Flasch: Miért nem vagyok keresztény? Beszámoló és érvelés.
In Vigilia 83 (2018) 6. 468–472.

A nem-én, a másik és az idegen. A nemzeti bezárkózás motívumai Fichte A tökéletes állam című művében.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 16. Az idegen. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2018. 133–144. Abstract

Philosophy of education in early Fichte.
In
Educational Philosophy and Theory 50 (2018) 6–7. 631–639. Abstract

„A filozófus csak Jánossal tud közösséget vállalni.” Fichte a páli és a jánosi kereszténység különbségéről.
In Elpis 10 (2017) 2. 87–100. Abstract

Az emlékezés Fichte transzcendentális filozófiájában.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 15. Az emlékezet. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2017. 178–190.

„Sohasem támadhat meghasonlás az ember és az Isten között”. A bűn és a megbocsátás Fichte által elutasított közös lehetőségi feltételéről.
Elhangzott a Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia Interdiszciplináris Kutatócsoportja Megbocsátás és megbékélés című workshopján, Debrecen, 2017. 2. 10. Abstract

Az igazság logikája. Kant a formális és a transzcendentális logikáról.
In Magyar Filozófiai Szemle 60 (2016) 4. 131‒143. Abstract

A filozófia és a teológia különneműsége.
In Megyer Gyöngyösi ‒ Zsolt Kapelner ‒ Zsófia Ádám ‒ István Faragó-Szabó (szerk.): On What It Is. Perspectives On Metaphilosophy. Budapest, Philosophy Workshop of Eötvös József Collegium, 2016. 101‒112. Abstract

„A csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem”. Kant antropológiai dualizmusáról.
In Pannonhalmi Szemle 24 (2016) 4. 44‒55. Abstract

Az analitikus ítéletek igazsága.
In Tánczos Péter ‒ Varga Rita (szerk.): „...amennyiben szellemi lények vagyunk”. Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. Budapest, L’Harmattan, 2016. 34‒50.

Die Logik und der Grundsatz der Philosophie bei Reinhold und Fichte.
In Fichte-Studien 43 (2016) 71‒82. Abstract

Az agresszió elutasítása Fichte jogfilozófiájában és etikájában.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 14. Az agresszió. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2016. 329‒337. Abstract

Transzendentalmythologie. Fichte über die Anfänge der Geschichte.
Elhangzott a Transzendentalphilosophie / Deutscher Idealismus kutatói hálózat The Problem of the Beginning című konferenciáján. Odense, 2016. 2. 18‒20. Abstract

Kant transzcendentális logikája mint általános logika.
In Magyar Filozófiai Szemle 59 (2015) 3. 29‒42. Abstract

A vallás egyre idegenebbé váló arca. Florenszkij: A kultusz filozófiája.
In Kultúra és Kritika

„Az eredeti öntudat énje”. Fichte az emberi öntudat gyökeréről.
In Garaczi Imre ‒ Kalmár Zoltán (szerk.): Pro Philosophia Évkönyv 2015. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2015. 23‒39.

A retorzív érvelés elméletének logikája.
In Szombath Attila ‒ Petres Lúcia (szerk.): Metafizika Magyarországon? Konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről. Budapest, L’Harmattan ‒ Sapientia, 2015. 203‒216. Abstract

Bizalom vagy biztonság? Fichte a természeti állapot fenntarthatatlanságáról.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 13. A bizalom Szeged, Pro Philosophia Szegediensi – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2015. 191‒200.

Egy premodern értelmiségi végrendelete. Simone Weil: Begyökerezettség.
In Hutvágner Éva ‒ Ikker Eszter ‒ Szmerka Dániel ‒ Tanos Márton ‒ Várkonyi Borbála (szerk.): Kultúra & Kritika. Utazás.  PPKE BTK, Budapest, 2015. 79‒82.

Az egyetemes történelem rejtélye.
In A Szív 100 (2014) 7–8. 43‒46.

Gyilkos a kapuban. Fichte a hazugságról.
In Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 12. A hazugság. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi – Magyar Filozófiai Társaság – Státus Kiadó, 2014. 294
303.

„Ugyanazt mondjuk”. Kierkegaard és Szókratész.
In Gyenge Zoltán (szerk.): Kierkegaard 1813–2013. Budapest, L’Harmattan, 2014. 221‒229. Abstract

Fichte számvetése Reinhold filozófiájával az Aenesidemus-recenzióban.
In Passim 11 (2013) 1. 51‒68.

Az esztétika kopernikuszi fordulata Fichténél.
In Többlet 5 (2013) 1. 721. Abstract

Az Isten-ember viszony problémája a monista filozófiában. Fichte példája.
In Teológia 47 (2013) 1–2. 23‒30. Abstract

Transzcendentálfilozófia és antropológia. Vázlat a korai tudománytan énjéről.
Elhangzott a 17–18. századi szubjektumfelfogások című műhelykonferencián. Pécs, 2013. 12. 9. Abstract

Die Philosophie der Bildung beim frühen Fichte.
Elhangzott
az Institute of Philosophy Zagreb és a The Plato Society of Zagreb Bildung and paideia: Philosophical Models of Education című konferenciáján. Hvar, 2013. 10. 12‒17. Abstract

Az ember természeti állapota és az ember természete. A korai Fichte Rousseau-kritikája.
In Magyar Filozófiai Szemle 57 (2013) 1. 38
50. Abstract

Az ész szükségletéből fakadó hit. Kant a hit és az ész viszonyáról.
In Szeiler Zsolt – Bakos Gergely – Sárkány Péter (szerk.): Hit és ész. Teológiai és filozófiai közelítések. Budapest, L’Harmattan – Sapientia, 2013. 182
225.

Egység vagy dialógus.
In Farkas Edit (szerk.): „Kezdetben van a kapcsolat”. Interdiszciplináris dialógus a dialógusról. Budapest, Faludi Ferenc Akadémia, 2013. 77
89. Abstract

Fichte esszéje az igazságról.
In Tiszatáj 66 (2013) 5. 84
89.

A kultúra mint a hit kifejeződése.
In Sapientiana 6 (2013) 1. 43‒53. Abstract

A barikád egyazon oldalán? Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum. Avagy: Miért érdemes harcolni a keresztény örökségért?
In Kultúra és Kritika

A nemzeti gondolat nyelvfilozófiai megalapozása. Fichte: Beszédek a német nemzethez.
In Kellék 45 (2011) 69‒85. Abstract

Fichte jénai tudománytanának kiindulópontja.
In Magyar Filozófiai Szemle 55 (2011) 3. 31
56. Abstract

Az idő és a történelem keresztény felfogása.
In Teológia 45 (2011) 3–4. 151‒159.

A „hit közegében” fogant esztétika.
In Tiszatáj 65 (2011) 12. 89
105.

„Maradjatok hűek a földhöz!”
In Vigilia 76 (2011) 6. 455‒463.

Dawkins cáfolhatatlan cáfolata.
In Vigilia 76 (2011)2. 103‒112.

Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez. A kanti kihívás és a vatikáni zsinatok válasza.
In Sapientiana 2 (2009) 2. 50‒60.

Figurális ábrázolás és teológia.
Elhangzott a Faludi Ferenc Akadémia és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Zsidó vallás és kereszténység – Pár(huzamos)beszédek című előadássorozata részeként, 2009. 11. 25.

A szakrális színház koncepciója és a szentmise Pilinszky János esztétikájában.
Elhangzott A PPKE BTK Liturgia mint összművészet: szó, kép, zene című konferenciáján, Piliscsaba, 2008. 4. 17.
Abstract

A feltámadás és az örök élet keresztény reménye.
Elhangzott a Faludi Ferenc Akadémia és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Buddhizmus és kereszténység Pár(huzamos)beszédek című előadássorozata keretében, 2008. 3. 19.

A tulajdonság fogalma Kurt Gödel ontológiai istenérvében.
In Deliberationes 1 (2008) 1. 217‒236.
Abstract

Az interszubjektivitás reménye. Útkeresés az abszolút bizonyosság vágya és a relativizmus között.
In Őze Sándor Szelke László (szerk.): Apokaliptika és posztmodernitás. Piliscsaba, Szent Vince Szakkollégium, 2009. 77–88.
Első megjelenés Katekhón
4 (2007) 2. 129‒140.

Istenérv-e az ontológiai istenérv? Szent Tamás és Szent Anzelm.
In Cselényi István Gábor Hoppál Kál Bulcsú Kormos József (szerk.): Aquinói Szent Tamás párbeszéde korunkkal. Budapest, Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, 2009. 40‒51. Abstract
Első megjelenés Katekhón
3 (2006) 2. 215‒224.

Pilinszky János „esztétikájának” időkoncepciójáról.
In Kolozsi Orsolya – Urbanik Tímea (szerk.): Modern – magyar – irodalom – történet. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006. 22‒35.

A valóság visszahódítása. Pilinszky János evangéliumi esztétikájának egyik alapfogalmáról.
In Katekhón 2 (2005) 4. 459‒489. Abstract

Az alázat etikája és esztétikája. Pilinszky János: In memoriam F. M. Dosztojevszkij.
In Tiszatáj 59 (2005) 12. Diákmelléklet 1‒15.

A remény elutasítása Albert Camus korai esszéiben és a Sziszüphosz mítoszában.
In Katekhón 2 (2005) 2. 159‒174. Abstract

A művész mint médium. Pilinszky János esztétikájának egyik alapfogalmáról.
In Ócsai Éva Urbanik Tímea (szerk.): Köszöntésformák. Ilia Mihály Tanár Urat köszöntik tanítványai. Szeged, Pompeji, 2005. 67‒74.

A megváltott lét hermeneutikája. Pilinszky János: Címerem.
In Tiszatáj 58 (2004) 1. Diákmelléklet 1‒10.

Az inkarnáció mint esztétikai fogalom Pilinszky János írásaiban.
In Tanítvány 9 (2003) 3–4. 183‒205.

A képzelet morálja”. Pilinszky János esztétikájának egyik alapfogalmáról.
In Vigilia 68 (2003) 11. 843‒847.

Szent idő és költészet. Tanulmányrészlet Pilinszky János vallásos művészetfelfogásáról.
In Tanítvány 6 [!7] (2001) 3–4. 55‒63.

A kegyelem esztétikája. Pilinszky és Mauriac.
In Jacqueline Lévi-Valensi – Piroska Sebe-Madácsy – Kálmán Bene (Szerk.): Nouvelles tendances en littérature comparée III. = Új tendenciák a komparatisztikában III. Szeged Amiens, JGYTF Université de Picardie Jules Verne, 1999. 370‒375. Abstract

Krisztus és Sziszüphosz.
In
Tasi József (szerk.): „Merre, hogyan?” Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1997. 121‒131.

Az aranykorgondolatról.
In Café Bábel (1996) 1. 113‒125.

Vannak-e az állatoknak jogai, avagy miért szorulnak rá az állatok a metafizikára.
In Café Bábel (1995) 3. 125‒130.

Az új és az újra.
In Vigilia 59 (1994) 7. 547‒550.

A feszültség izzásában élő ember.
In: Vigilia 58 (1993) 8. 624628.

 

Fordítás

Johann Gottlieb Fichte: Fichte levele Friedrich Heinrich Jacobinak.
In Garaczi Imre ‒ Kalmár Zoltán (szerk.): Pro Philosophia Évkönyv 2015. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2015. 34‒35.

Johann Gottlieb Fichte: Aenesidemus-recenzió.
In Passim 11 (2013) 1. 32‒50.

Johann Gottlieb Fichte: Az igazság iránti tiszta vonzalom élénkítéséről és fokozásáról.
In Tiszatáj 66 (2013) 5. 78–83.

Daniel Meier: Teamcoaching. Csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban. Budapest, Solutionsurfers, 2013. 173 p. (fordítás, Hajdú Andreával közösen)

Johann Gottlieb Fichte: A teljes tudománytan alapja. 1–3. §
In Magyar Filozófiai Szemle 55 (2011) 3. 9
30.

Johann Gottlieb Fichte: A boldog élet útmutatója. (Fides et ratio – A vallásbölcselet kiskönyvtára 6.) Budapest, Szent István Társulat, 2010. 279 p. Abstract

Hans Küng: Minden dolgok kezdete. Természettudomány és vallás. Budapest, Kairosz, 2009. 302 p. Abstract

Martin Meiser: Anna hálaéneke (1 Sám 2,1–10) és befogadástörténete.
In Benyik György (szerk.): Zsoltárok, himnuszok, imádságok. Szeged, JATEPress, 2009. 77‒86.

Tobias Nicklas: János – a „pneumatikus evangélium”.
In Benyik György (szerk.): Zsoltárok, himnuszok, imádságok. Szeged, JATEPress, 2009. 87‒95.

Martin Hasitschka: A kolosszei levél Krisztus-himnusza.
In Benyik György (szerk.): Zsoltárok, himnuszok, imádságok. Szeged, JATEPress, 2009. 125‒132.

Mario Cifrak: „Benedictus” (Lk 1,68–79).
In Benyik György (szerk.): Zsoltárok, himnuszok, imádságok. Szeged, JATEPress, 2009. 153160.

Georg Hentschel: „Miért kérdezed a nevemet?” A közeli és a távoli Isten.
In Benyik György (szerk.): Biblia és Korán. Szeged, JATEPress, 2008. 113‒119.

Georg Braulik: Emlékezés és istenismeret. A Deuteronomium két rövidformulájának funkciója.
In Benyik György (szerk.): Mózes törvénye, Krisztus törvénye. Szeged, JATEPress, 2007. 43‒59.

Ivan Dugandzic: Jézus viszonya a törvényhez a Mt 5,17–19 szerint.
In Benyik György (szerk.): Mózes törvénye, Krisztus törvénye. Szeged, JATEPress, 2007. 69‒81.

Saskia Wendel: Posztmodern teológia? A keresztény teológia és a posztmodern filozófia viszonyáról.
In Katekhón 3 (2006) 3. 375‒404. Abstract

Klaus Müller: Mennyire függetlenítheti magát a hit az észtől? Megjegyzések a megalapozás problémájához.
1. rész In Katekhón 2 (2005) 2. 214‒230.; 2. rész In Katekhón 2 (2005)3. 349‒366. Abstract

Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. (Osiris tankönyvek)
Budapest, Osiris, 2003. 223 p. (fordítás, Czakó Istvánnal közösen) Abstract

Karl-Heinz Menke: Krisztus, a létezés értelme. Krisztológia a relativizmus korában.
Budapest, Kairosz Paulus Hungarus, 2002. 232 p. Abstract