Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 01. 23.

 

Általános filozófiatörténet

Russell: A filozófia alapproblémái

Szövegolvasó szeminárium, BBLSF00200

2012. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy az analitikus filozófia egy korai klasszikusát követve megismertesse a résztvevőket a filozófia, ezen belül különösen az ismeretelmélet legfontosabb kérdéseivel, közben gyakoroltassa a szigorúan következetes gondolkodást, fokozza a szövegelemzési készséget és növelje a filozófiai szaknyelvben való jártasságot.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2012. 03. 03. Szombat 9.15-15.45

Hely: Anselmianum 011

 

Irodalom

Russell elemzett művének több magyar kiadása is napvilágot látott. Ezek közül azonban a korábbiak fordítása mára elavult, ezért a legújabb, keménytáblás kiadást kell használnunk: Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, 1996. Angolul: The Problems of Philosophy

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. Maga a konzultációs nap a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósul meg. Levelező rendszerű képzésben, egyetlen konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég a konzultáció után nekilátni egy egész félévre szánt anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a kijelölt szövegrészekkel a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni, mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán kellő mélységig elvégezni, és így a közösen eltöltött idő haszontalan lesz. Javaslom, hogy kijelölt fejezeteket többször is olvassák el, méghozzá úgy, hogy közben mindig teljen el néhány nap.

A foglalkozásra a kijelölt művet mindenki hozza magával, hiszen célunk az, hogy egy-egy jelentős szöveghelyet sorról sorra elemezve ismerkedjünk meg a filozófia néhány alapvető kérdésével és a rájuk adható válaszokkal!

A konzultáción A filozófia alapproblémái néhány fejezetét (1-2., 4., 6-9., 12.) tárgyaljuk csak, a kimaradó fejezeteket csak azoknak kell feldolgozniuk, akik házi dolgozatot is kívánnak írni.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. Ezek két módon szerezhetők meg.

1. Zárthelyi dolgozat írása a konzultáció alkalmával A filozófia alapproblémái 1-2., 4., 6-9., 12. fejezeteiből. Az így szerezhető legrosszabb jegy az erős közepes. Aki nem ír ZH-t, vagy nem éri el a közepest, annak a második jegyszerzési lehetőséggel kell élnie.

2. Házi dolgozat írása a teljes művet felölelő, később megadott témából.

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére! Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával! A dolgozat az elejétől a végéig Russell gondolatait tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével! Vonultassa fel és szembesítse egymással a legfontosabb szöveghelyeket, tárja fel az egyes alternatívák (látszólagos) erényeit és gyengeségeit!

A dolgozatot elektronikusan (e-mailben, .doc formátumban) kell elküldeni. Határidő: 2012. 04. 03.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf

A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat nem fogadom el.

Elégtelen az a dolgozat, amely nem tanúskodik az egész mű elolvasásáról.

Legalább közepes ZH vagy elfogadható dolgozat hiányában a hallgató nem kap se jegyet, se aláírást, hanem „aláírás megtagadva” bejegyzés kerül a Neptunba. (Ezt az indexbe nem kell beíratni.)

 

A tervezett menetrend

9.15-11.15

ZH, 1-2. fejezet

11.30-13.30

4., 6-7. fejezet

13.45-15.45

8-9., 12. fejezet