Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2010. 01. 02.

 

Logika

Informális logika (Érveléstechnika)

szeminárium, BBNSF00602

2010. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Mindenki tudja, hogy szóban és írásban logikusan kell kifejeznünk magunkat. Mégis olyanok is nap mint nap durván megsértik a logika alapvető törvényeit, akik egyébként világos és választékos formába öntik gondolataikat. Ugyanígy a legértelmesebb, legtanultabb emberek is újra meg újra áldozatául esnek mások szándékos vagy észrevétlen csúsztatásainak, tévkövetkeztetéseinek – elég csak a politikai kommunikáció vagy a reklám átveréseire gondolni. Érdemes tehát ismerni és tudatosan használni az érvelés technikáját, hogy nagyobb eséllyel valósítsuk meg kommunikációs céljainkat, és kerüljük el, hogy félrevezessenek bennünket.

A tárgy a mindennapi és a tudományos életben alkalmazott meggyőző stratégiákkal foglalkozik, mindenekelőtt azok logikai aspektusával. Fejleszti a résztvevők érvelni tudását, vitakészségét és racionális konfliktuskezelési képességét. Megismertet argumentáció-elemzés szempontjaival, az érvrendszerek szerkesztésének szabályaival, rávilágít a tipikus logikai hibákra és a médiából, illetve filozófiai szövegekből vett példákon gyakoroltatja a következtetések elemzését és értékelését.

A kurzus nem épül az előismeretekre, így azok is felvehetik, akik korábban nem tanultak logikát.

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 8.30 -10.00

Hely: Augustineum 101.

 

Tankönyv

Zentai I. – Tóth O.: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzősben. Budapest, Typotex, 2002.

 

Követelmények

Aktív órai munka, két zárthelyi dolgozat a tankönyv anyagából, két rövid házi dolgozat

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok, a házi dolgozatok és súlyozottan az órai munka határozzák meg.

A házi dolgozatok formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, 15 sor (a tizenötödik legyen megkezdve, a tizenhatodik már ne, a cím nem tartozik bele a 15 sorba). A szöveg ne legyen bekezdésekre tagolva! A dolgozatokat kinyomtatva kell beadni.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a tanári előadásnál hatékonyabbnak ígérkező módon, a középiskolából ismert „frontális osztálymunkához” hasonlóan zajlanak. Ezért és különösen a házi dolgozatokra való felkészülés érdekében az órák látogatása elengedhetetlen. A ZH-felkészülés jórészt a tankönyv önálló, otthoni feldolgozást igényeli.

 

A számonkérések tervezett menetrendje

03. 10. 1. ZH (Tankönyv: nyomtatott: 13-84., 119-155.; vagy online 4-28., 42-61.)

03. 24. 2. ZH (Tankönyv: nyomtatott: 85-118., 156-220.; vagy online 29-42., 61-85.)

04. 28. 1. Dolgozatbeadás

05. 12. 2. Dolgozatbeadás

 

Ajánlott irodalom

Forrai G. (szerk.): Informális logika. (digitális tankönyv)

Binzberger V.: Érveléstechnikai példák (PPT formátumban)

Zentai I.: Érveléstechnika - Tárgyalástechnika - Kommunikáció

Lakatos L.: Érveléstechnika

Margitay T.: A meggyőzés mestersége. Budapest, Typotex, 2004.

Zentai I.: Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest, Medicina, 2006.

Zentai I.: A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest, Typotex, 1998.

Logika a mindennapi életben. A gyakorlati érvelés technikája. (Összeállította a BME Filozófia Tanszék kollektívája) [h. n.] [k. n.] [é. n.]

Aronson, E. – Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, AB OVO, 1992.

Grice, P. H.: A társalgás logikája. In Pléh Cs. – Síklaki I. – Terescsényi T. [szerk.]: Nyelv – kommunikáció - cselekvés. Budapest, Osiris, 1997. 213-227.

Breton, Ph.: A manipulált beszéd. Budapest, Helikon, 2000.

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kocsondi A.: Logika. (digitális tankönyv)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

MadarásznéPólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 2006.