Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2017. 08. 21.

 

Érveléstechnika

szeminárium, BBNSF15100

2017. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Mindenki tudja, hogy szóban és írásban logikusan kell kifejeznünk magunkat. Mégis olyanok is nap mint nap durván megsértik a logika alapvető törvényeit, akik egyébként világos és választékos formába öntik gondolataikat. Ugyanígy a legértelmesebb, legtanultabb emberek is újra meg újra áldozatául esnek mások szándékos vagy észrevétlen csúsztatásainak, tévkövetkeztetéseinek – elég csak a politikai kommunikáció vagy a reklám átveréseire gondolni. Érdemes tehát ismerni és tudatosan használni az érvelés technikáját, hogy nagyobb eséllyel valósítsuk meg kommunikációs céljainkat, és kerüljük el, hogy félrevezessenek bennünket.

Az e célt szolgáló tananyag elméleti és gyakorlati részre oszlik. Az elméleti részt a tankönyvből (lásd a kötelező irodalomnál) önállóan kell elsajátítani az első hetekben. A foglalkozásokat teljes egészében a gyakorlati résznek szenteljük. Először 1-2 mondatos szövegeken gyakoroljuk az érvelések elemzését, majd egyrészt a Leibniz-Clarke levelezés érveinek logikai struktúráit vizsgáljuk, másrészt az érvelést különböző etikai problémákkal kapcsolatban gyakoroljuk.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Csütörtök 16.00 17.30

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen.

 

Követelmények

Aktív órai munka, két zárthelyi dolgozat a tankönyv anyagából

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az órai munka határozzák meg. Elégtelen a gyakorlati jegy, ha a ZH-eredmények átlaga nem éri el az elégségest.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

ZH

09. 28. 1. ZH (Tankönyv: nyomtatott: 13-84., 119-155.; vagy online 4-28., 42-61.)

10. 12. 2. ZH (Tankönyv: nyomtatott: 85-118., 156-220.; vagy online 29-42., 61-85.)

10. 26. Pót ZH (Megismételhető vagy pótolható az egyik, de csak az egyeik ZH.)

 

Kötelező irodalom

Zentai I. – Tóth O.: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzősben. Budapest, Typotex, 2002.

Gyakorló feladatok Kérem, nyomtassák ki, és hozzák magukkal az órákra.

A Leibniz – Clarke levelezés. Budapest, L’Harmattan – SZTE Filozófia Tanszék, 2005. szemelvények

 

Ajánlott irodalom

Margitay T.: Az érvelés mestersége. 2. javított kiadás. Budapest, Typotex, 2007. 

Forrai G. (szerk.): Informális logika. (digitális tankönyv)

Zentai I.: Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest, Medicina, 2006.

Lakatos L.: Érveléstechnika

Zentai I.: A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest, Typotex, 1998.

Logika a mindennapi életben. A gyakorlati érvelés technikája. (Összeállította a BME Filozófia Tanszék kollektívája) [h. n.] [k. n.] [é. n.]

Aronson, E. – Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest, AB OVO, 1992.

Grice, P. H.: A társalgás logikája. In Pléh Cs. – Síklaki I. – Terescsényi T. [szerk.]: Nyelv – kommunikáció - cselekvés. Budapest, Osiris, 1997. 213-227.

Breton, Ph.: A manipulált beszéd. Budapest, Helikon, 2000.

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 2006.