Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2015. 11. 16.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Etikatörténet 2. (klasszikus német)

A kategorikus imperatívusz etikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF03100, BONET01300

2015. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőket a filozófiatörténet egy klasszikusának etikájával, ezen keresztül betekintést nyújtson az etika legfontosabb kérdéseibe, közben gyakoroltassa a szigorúan következetes gondolkodást, fokozza a szövegelemzési készséget és növelje a filozófiai szaknyelvben való jártasságot.

Hétről hétre egy-egy 4-6 oldalas szövegrészlet feldolgozására kerül sor Immanuel Kant Az erkölcsök metafizikájának alapvetése című művéből. A tanári irányítással végzett szövegolvasás feladata a mű argumentációs struktúrájának feltárása, legfontosabb tételeinek értelmezése és napjaink morális problematikájával való szembesítése.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: hétfő 14.15 – 15.45

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szövegeket mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet egy házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: A végső gyakorlati elv különböző megfogalmazásainak kapcsolata

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a kijelölt problémát tárgyalja!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 11. 27. (Péntek) 24 óra

ÉS

kinyomtatva: 11. 30. (hétfő) 14.15

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül négy teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló találhatót nyújt: http://gff-szeged.hu/uploads/fm/sorvezeto_szeged.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.07.

Elmarad

09.14.

Előszó

09.21.

Elmarad

09.28.

Első rész (1-13. bekezdés)

10.05.

Első rész (8-22. bekezdés)

10.12.

Második rész (1-15. bekezdés)

10.19.

Második rész (16-33. bekezdés)

10.26.

Szünet

11.02.

Szünet

11.09.

Második rész (33-45. bekezdés)

11.16.

Második rész (46-70. bekezdés)

11.23.

Második rész (71-89. bekezdés)

11.30.

Harmadik rész (1-19. bekezdés) DOLGOZATBEADÁS

12.07.

Harmadik rész (20-35. bekezdés)

 

Irodalom

Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett 1998. 17-79.
(VAGY Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. Budapest, Gondolat, 1991.)

Tengelyi L.: Bevezetés és Elemző áttekintések. In Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 2–14., 21., 30‒33., 59‒64., 77‒79.

Ross, D.: Kant etikája. Kommentár Az erkölcsök metafizikájának alapvetéséhez. In Gond 31. (2002) (VAGY Ross: Kant etikája. Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005.)

 

Ajánlott olvasmányok

Allison, H. E.: Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals. A Commentary. Oxford – New York,  Oxford University Press, 2011.

Callanan, J. J.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. An Edinburgh Philosophical Guide. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.

Korsgaard, Ch. M.: Kant's formula of universal law. In Pacific Philosophical Quarterly 1985. 1-2: 24-47.

Sedgwick, S.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. An Introduction. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2008.

Timmermann, J.: Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals. A Commentary. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2007.

Timmermann, J.: Kant's 'Groundwork of the Metaphysics of Morals'. A Critical Guide. Cambridge ‒ New York, Cambridge University Press, 2009

Horn, Ch ‒ D. Schönecker (szerk.): Groundwork for the Metaphysics of Morals. Berlin ‒ New York, de Gruyter, 2006.

Droschel, A.: A morál költségei – Kant nyomán számolva. In Magyar Filozófiai Szemle, 1991. 4–6. 778–708.

Tengelyi L.: Autonómia és világrend. Kant az etika fundamentumáról. In Medvetánc 1984. 4. Melléklet.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998.

Heller Á.: Kant etikái. In U.ő: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 212–288.

Málnási Bartók Gy.: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Hága, Mikes International, 2006.

Nemo, Ph.: Az arc mezítelensége. Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal. In Műhely 1994. 1. 4-8.