Hankovszky Tamás   profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

 

Logika szabad bölcsészeknek

Bevezetés a szimbolikus logikába

szeminárium, BBLSF00600, BBLSF00601

2011. ősz

 

A logika a helyes következtetés elmélete és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizede állandóan tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

A különböző kódszámokon meghirdetett kurzusok ugyanannak az anyagnak az első, illetve második részét tekintik át, ezért javasolt mindkettőt egyazon félévben felvenni.

 

Előadó: Hankovszky Tamás adjunktus

Időpont: 2010. 12. 16. 14-19.45

  2010. 12. 17. 9-15.45

Hely: Anselmianum 011

 

Követelmények

A logika konzultációkon való részvétel rendkívül fontos. Sokkal fontosabb, mint bármely más tárgy esetében, mert az anyag elméleti részének ismertetését megkerülve vagy minimálisra csökkentve gyakorlatban ismerkedünk a logikával. A konzultációs nap azzal telik, hogy tanári segítség és kontroll mellett a hallgatók önállóan oldanak meg feladatokat. Ezt a munkát otthon, egyedül elvégezni nem lehet, elvégzése nélkül viszont aligha lehet sikeresen elsajátítani az anyagot.

A két kurzus egyetlen írásbeli kollokviummal zárul, ennek érdemjegye kerül be kétszer az indexbe.

 

Vizsgajelentkezés

A Neptunban meghirdetett mindkét kurzus ugyanazzal az egyetlen vizsgával zárul, ezért csak egy alkalommal kell vizsgán megjelenni, és az ekkor szerzett vizsgajegy kerül mindkét kurzushoz az indexbe és a Neptunba. Ahhoz azonban, hogy a jegy a Neptunba is mindkét kurzushoz beírható legyen, mind a két kurzus vizsgaalkalmára jelentkezni kell.

Tehát a félév végén mindenki mindkét megadott vizsgaidőpontra jelentkezzen, de csak a számára megfelelőbb időpontban jelenjen meg vizsgázni.

 

Tankönyv

Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE BTK hálózatából)

(A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.)

 

Segédanyagok

A vizsgára való felkészülést egy a vizsgateszthez hasonló, a tankönyv első 7 fejezetére vonatkozó Önellenőrző teszt segíti.

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Az érvelés mestersége (Digitális tankönyv, Miskolc)

Kocsondi A.: Logika. (Digitális tankönyv, Szeged)

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.