Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 09. 04.

 

Logika

Bevezetés a szimbolikus logikába

Szeminárium, BBNSF00600, BBNSF10500

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A logika a helyes következtetés elmélete, és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A kurzus bevezet a modern szimbolikus logikába, emellett elsődleges célja, hogy tökéletesítse a hallgatókban az absztrakció és a logikus gondolkodás képességét és készségét.

A kurzus anyagát egy több évtizeden át tökéletesített egyetemi jegyzet tartalmazza. Mivel a művet eredetileg is tankönyvnek szánták, átgondolt felépítése, szemléletes példái, ellenőrző kérdései és gyakorló feladatai alkalmassá teszik arra, hogy eredményesen közvetítse a modern logika alapjait.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: szerda 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. A logika szeminárium meghatározó munkamódszere a táblánál való szereplés.

A kurzus anyagával megegyezik a szerda 10-től tartott Logika I. előadások (szabadon választható általános műveltséggel összefüggő tárgy) anyaga, ezért hasznos azt is felvenni, mert a szabad bölcsész kurzus pontosan az előadáson elhangzottakat és a hallgató által önállóan feldolgozott tankönyvi anyagot egészíti ki, mélyíti el és gyakoroltatja be.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, hetenkénti zárthelyi dolgozatok (ZH), félév végi ZH.

Értékelés: A gyakorlati jegyet a kétféle ZH és súlyozottan az órai munka határozzák meg.

ZH: Minden szeminárium első negyedórájában ZH-ra kerül sor a megelőző órákon feladott tananyagból. Meg nem írt ZH pótlására nincs mód. Hiányzás vagy késés esetén a ZH elégtelennek számít, ám a három legrosszabb ZH (legyen ez hiányzás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

Ezen felül a félév utolsó óráján az egész félévi anyagot felölelő, egész órás ZH-ra is sor kerül.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

 

Tankönyv és segédanyagok

Tankönyv: Madarászné – Pólos L. – Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, 1999. vagy 2006. (Letöltés a PPKE BTK hálózatából)

(A könyv korábbi változatai csak az új kiadásokból vett néhány oldalas kiegészítéssel használhatók.)

A félév végi ZH-ra való felkészülést egy a tankönyv első 7 fejezetére vonatkozó Önellenőrző teszt segíti.

További hasznos anyagok a http://hankovszky.tamas.btk.ppke.hu/torzs/szaklog.htm oldalon.

 

Ajánlott irodalom

Ruzsa I.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1999.

Az érvelés mestersége (Digitális tankönyv, Miskolc)

Kocsondi A.: Logika. (Digitális tankönyv, Szeged)

Kutrovátz G.: Bevezetés a logikába és az érveléselméletbe. (Digitális tankönyv, ELTE)

Kijelentéslogika (Digitális tankönyv, ELTE)

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Read, S.: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, 2001.