Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2009. 11. 25.

Politikai filozófia / Társadalomfilozófia

Rawls: Az igazságosság elmélete

Szövegolvasó szeminárium, BBNSF04003, BF-490-9

2009. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 12.15 – 13.45

Hely: Augustineum 101.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: A méltányosságként felfogott igazságosság elméletének alapjai

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje: november 25. (Kinyomtatva: 12.15, elektronikusan: 24 óráig)

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül öt teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.theol.u-szeged.hu/fileadmin/to/sorvezeto.pdf  A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Alapszöveg

Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, 1999

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

09. 09.

Kurzusmegbeszélés

09. 16.

1-4. § (Online. Csak az első fejezet. Görgessen lefelé!)

09. 23.

Elmarad

09. 30.

5-8. §

10. 07.

11, 12, 13. §

10. 14.

14, 15, (16), 17. §

10. 21.

22-25. §

10. 28.

Szünet

11. 04.

21., 26., 29. §

11. 11.

32-24., 35. §

11. 18.

39., 82., 40. §

11. 25.

44., 46-48. §     Dolgozatbeadás

12. 02.

47-48., 53., 57. §

12. 09.

18-19., 51-52. § Értékelés

 

Irodalom

Rawls, John: A népek joga. Budapest, L’Harmattan, 2006.

Rawls, John: Kétfajta szabályfogalom. In Lónyai Mária (Szerk.): Tények és értékek. A modern angolszász etika irodalmából. Budapest, Gondolat, 1981. 364-416.

Rawls, John: A helyes elsődlegessége és a jó eszméi. In Ludassy Mária (Szerk.:) Az angolszász liberalizmus klasszikusai II. Budapest, Atlantisz, 1992. 245-282.

Rawls, John: A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem metafizikai elmélet. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998. 174-188.

Ambrus-Lakatos Loránd: Rawls liberális politikai gazdaságtana.

Balogh István: A /posztklasszikus/ modern demokrácia két koncepciója. Habermas és Rawls vitájához. In Világosság 1999. 4. 3-29.

Béndek Péter: Rawls konstruktivizmusáról. In Politikatudományi szemle 1999. 1. 123-132.

Benedek Loránt: Igazságosság és rendszerváltás. John Rawls könyve és Kis János kritikája. In Valóság 2000. 1. 67-81.

Benedetti Gábor: A rawlsi etika alapjai és a naturalista hiba. In Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 8. 2002. 1. 43-48.

Bujalos István: John Rawls elmélete.

Bujalos István: Rövid bevezető John Rawls filozófiájába.

Domonkos Péter: Hart és Rawls. In Magyar tudomány 2001. 7. 816-830.

Domonkos Péter: MacIntyre és Rawls. In Holmi. 2000. 10. 1220-1234.

Domonkos Péter: Rawls igazsága. Kis János Rawls-kritikája. In Világosság 2000. 10. 52-72.

Fehér Ferenc: Hogyan irányítsuk igazságosan a világot? Rawls és Bibó a nemzetközi közösség elveiről és működéséről. In Világosság 1994. 8-9. 5-19.

Huoranszki Ferenc: Az igazságosság elméletétől a politikai liberalizmusig. John Rawls politikai filozófiája. In Magyar tudomány 1995. 7. 817-833.

Huoranszki Ferenc: Politikai metafizika-kritika. Rawls versus Berlin. In Világosság 1998. 5-6. 91-113.

Jencks, Christopher: Számít az egyenlőtlenség?. In 2000. 2002. 6. 12-26.

Kis János: Az igazságosság elmélete. John Rawls magyarul. In Világosság 1998. 8-9. 3-66.

Kohler, Georg: Rawls és a Politikai liberalizmus. In Valóság 1999. 8. 114-118.

Krokovay Zsolt: Testvériség és piac. John Rawls igazságosság-elmélete. In Világosság 1997. 11. 49-57.

Ludassy Mária: Szabadság és igazságosság (Rawls és kritikusai). In Ludassy: Szabadság, Egyenlőség, Igazságosság. Budapest, Magvető, 1989. 94-165.

Pogonyi Szabolcs: A hegeliánus Rawls. In. Világosság. 2008. 3-4. 129-135.

Röd, Wolfgang: Kanti motívumok a 20. századi jog- és társadalomfilozófiában. Rawls igazságosság-elmélete. In W. Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába. Debrecen, Csokonai, 1998. 215-223.

Takács Péter: A „méltányos igazságosság” rawlsi elmélete. In A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái. 1991/1992. 153-176.

Tallár Ferenc: Az igazságosság kisiklatása. Rawls igazságosságelmélete és a keresztény hagyomány. In Beszélő 2002. 7-8. 64-70.

Tallár Ferenc: Kölcsönösség és testvériség. In Mozgó Világ 2004. 09.

Tanyi Attila: Rawls különbözeti elve. In Politikatudományi Szemle 2007/2. 125–144.

Tóth J. Zoltán: John Rawls igazságosság elmélete. In Jogelméleti Szemle 2005/1

Original Position (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Rawls (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Richardson, H.: Rawls. (Internet Encyclopedia of Philosophy)

Storelli, Christopher: John Rawls’s Principles of justice.

Vaggalis, Ted: John Rawls's Political Liberalism.

Daniels, Norman (ed.): Reading Rawls. New York, 1975.

Graham, Paul: Rawls (Oneworld Thinkers). Oxford 2007.

Boucher, David: The Social Contract from Hobbes to Rawls. London, 1994.

Freeman, Samuel: The Cambridge Companion to Rawls. (Cambridge Companions to Philosophy)

Frühbauer, Johannes: John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit. Darmstadt, 2007.

Höffe, Otfried (Hrsg): John Rawls. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Berlin, 22006.

Kersting, Wolfgang: Gerechtigkeit und öffentliche Vernunft. Über John Rawls' politischen Liberalismus. Paderborn, 2006.