Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2013. 04. 17.

Történetfilozófia (emelt szintű szeminárium)

Klasszikus német történelemfilozófiák

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF0400M

2013. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 8.30 – 10.00

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon egy-egy néha kifejezetten hosszú szövegeket tekintünk át, amelyek alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) A legtöbb órát azzal kezdjük, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: A klasszikus német történelemfilozófiák áttekintése

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 05. 03. (péntek) 24 óra

és

kinyomtatva: 05. 06. (hétfő) 10.15

A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül tíz teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 11.

Kurzusmegbeszélés

02. 18.

Collingwood: A történelem eszméje

02. 25.

Lessing: Az emberi nem nevelésenémetül

Szemelvények a megismerés és a kinyilatkoztatás kapcsolatának teológiájához

03. 04.

Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből

Kant: Az emberi történelem feltehető kezdete

03. 11.

Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. 403-454.

03. 18.

Schiller: Mi az egyetemes történelem és mi végre is tanulmányozzuk?

Schiller: A fenségesről

03. 25.

Szünet

04. 01.

Szünet

04. 08.

Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. 353-375.

04. 15.

Fichte: A jelenlegi kor alapvonásai. 1-3. §

04. 22.

Fichte: A jelenlegi kor alapvonásai. 4. § és 9. §

04. 29.

Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. 33-56, 73-77. 81-85.

(05.03.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

05. 06.

Dolgozatbeadás elektronikusan

Marx-Engels: A Kommunista Párt kiáltványa

A szovjet alkotmány (különösen 1-25. §)

05. 13.

Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék

Danto: Szubsztantív és analitikus történelemfilozófia Értékelés

 

Olvasmányok

Boros Gábor: Lessing spinozista történelemfilozófiája. In Magyar Filozófiai Szemle 1992. 5-6. 981-985.

Collingwood, Robin George: A történelem eszméje. Budapest, Gondolat, 1987.

Danto, Arthur C.: Szubsztantív és analitikus történelemfilozófia. (Hálózati dokumentum)

Fichte, Johann Gottlieb: A jelenlegi kor alapvonásai. In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 413-701.

Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II. Budapest, Osiris, 2006.

Hegel, G. W. F.: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Budapest, Akadémiai, 1979.

Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. In Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. Budapest, Gondolat, 1978. 41-454.

Kant, Immanuel: Az emberi történelem feltehető kezdete. In Kant: Történetfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 89-103.

Kant, Immanuel: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből. In Kant: Történetfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 43-58.

Kant, Immanuel: Recenziók Herder Eszméiről. In Kant: Történetfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 59-86.

Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000.

Lessing, Gotthold Ephraim: Az emberi nem nevelése. In Magyar Filozófiai Szemle 1992. 5-6. 986-1012.

Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Budapest, Atlantisz, 1996.

Marquard, Odo: Az egyetemes történelem és más mesék. In Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék. Budapest, Atlantisz, 2001. 251-273.

Marx, Karl - Engels, Friedrich: A Kommunista Párt kiáltványa. Budapest, Kossuth, 1986.

Miklós Tamás: A történelemfilozófia elgondolhatatlansága és nélkülözhetetlensége a Transzcendentális idealizmus rendszerében. In Diotima. Heller Ágnes hetvenedik születésnapjára. Budapest, Osiris-Gond, 1999. 376-385.

Miklós Tamás: A zűrzavar képei. Friedrich Schiller: A fenségesről. In Farkas Katalin – Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és analízis. Budapest, Eötvös Kiadó, 2003. 289-295.

Miklós Tamás: Germánia fölött az ég. Friedrich Schiller: Mi az egyetemes történelem és mi végre is tanulmányozzuk? In Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Budapest, Atlantisz, 2005. 85-93.

Miklós Tamás: Kant a társiatlan társiatlanságról. Megjegyzések a Világpolgár-esszé negyedik tételéhez. In Blandl Borbála, Gulyás Péter, Marosán Bence (szerk.): „A margók előadója voltam”. Emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére. (Világosság könyvek 5.) Budapest, Tudástársadalom Alapítvány, 2011. 115-123.

Schelling, F. W. J.: A transzcendentális idealizmus rendszere. Budapest, Gondolat, 1983. 353-375.

Schiller, Friedrich: A fenségesről. In Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások. Budapest, Atlantisz, 2005. 353-369.

Schiller, Friedrich: Mi az egyetemes történelem és mi végre is tanulmányozzuk? In Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások. Budapest, Atlantisz, 2005. 383-419.

Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia. Budapest, Atlantisz, 2004.

 

További ajánlott olvasmányok