Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2010. 06. 01.

Történetfilozófia (emelt szintű szeminárium) / Szakkurzus

Történeti megismerés, megértés és magyarázat

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF04001M / BF-510-34

2010. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 12.00 – 13.30

Hely: Catharineum 112.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Szabadon választható a félév során tárgyalt témákhoz kapcsolódva

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 24. (szombat) 24 óra

kinyomtatva: 04. 28. (szerda) 12.15

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.theol.u-szeged.hu/fileadmin/to/sorvezeto.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 17.

Kurzusmegbeszélés

02. 24.

Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. (részlet) In Gyurgyák – Kisantal: 524-557.

03. 03.

Carl G. Hempel: Az általános törvények szerepe a történettudományban. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 37-51. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 451-463.

William Dray: „Megmagyarázni, hogy mi” – a történelemben. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 53-59.

03. 10.

William Dray: A cselekvés történeti magyarázatának újragondolása. In Gyurgyák – Kisantal: 687-708.

03. 17.

Arthur C. Danto: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 61-83.

03. 24.

John A. Passmore: A történettudomány objektivitása. In Gyurgyák – Kisantal: 673-686.

03. 31.

Szünet

04. 07.

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. 181-261. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 590-622.

04. 14.

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. 261-333. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 622-648.

04. 21.

Ernest Nagel: A történelmi determinizmus. In Gyurgyák – Kisantal: 649-672.

(04. 24)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 28.

Dolgozatbeadás kinyomtatva

Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága. 29-73.

05. 05.

Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága. 74-116. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 464-491.

05. 12.

Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága. 117-165. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 491-523.

05. 19.

Értékelés

 

Irodalom

Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003.

Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest, Osiris, 2006.

Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága. Budapest, Akadémiai, 1989.

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. In Berlin: Négy esszé a szabadságról. Budapest, Európa, 1990. 181-333.

Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Budapest, Gondolat, 1987.