Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 02. 18.

Történetfilozófia (emelt szintű szeminárium)

Történeti megismerés, megértés és magyarázat

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF0400M

2012. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 10.15 – 11.45

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon egy-egy néha kifejezetten hosszú szövegeket tekintünk át, amelyek alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Szabadon választható a félév során tárgyalt témákhoz kapcsolódva

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 21. (szombat) 24 óra és

kinyomtatva: 04. 23. (hétfő) 10.15

A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 13.

Kurzusmegbeszélés

02. 20.

Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. (részlet) In Gyurgyák – Kisantal: 524-557.

02. 27.

Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. (részlet) In Gyurgyák – Kisantal: 524-557.

03. 05.

Carl G. Hempel: Az általános törvények szerepe a történettudományban. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 37-51. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 451-463.

William Dray: „Megmagyarázni, hogy mi” – a történelemben. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 53-59.

03. 12.

William Dray: A cselekvés történeti magyarázatának újragondolása. In Gyurgyák – Kisantal: 687-708.

03. 29.

Arthur C. Danto: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. In Kisantal: Tudomány és művészet között. 61-83.

03. 26.

John A. Passmore: A történettudomány objektivitása. In Gyurgyák – Kisantal: 673-686.

04. 02.

Szünet

04. 09.

Szünet

04. 16.

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. 181-261. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 590-622.

(04.21.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 23.

Dolgozatbeadás kinyomtatva

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. 261-333. VAGY Gyurgyák – Kisantal: 622-648.

04. 30.

Szünet

05. 07.

Ernest Nagel: A történelmi determinizmus. In Gyurgyák – Kisantal: 649-672.

05. 14.

Értékelés

 

Irodalom

Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003.

Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet II. Budapest, Osiris, 2006.

Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága. Budapest, Akadémiai, 1989.

Isaiah Berlin: Történelmi szükségszerűség. In Berlin: Négy esszé a szabadságról. Budapest, Európa, 1990. 181-333.

Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Budapest, Gondolat, 1987.