Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2021. 10. 23.

 

Magyar filozófia

Természet, etika és politika Lányi András Oidipusz-könyvében

szövegolvasó szeminárium, BBNSF02200

 

2021. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus egy karakteres magyar filozófus nézeteivel, azokon keresztül pedig a környezeti etika és az ökopolitika kérdéseivel foglalkozik. Lányi András nemrég megjelent könyvének önálló és újszerű meglátásai, nyílt és provokatív megfogalmazásai az életünket alapjaiban érintő és filozófiailag is alapvető problémák átgondolására adnak alkalmat.

 

Szemelvények a könyv elejéről és végéről

A könyv „bizonyítani kívánja, hogy az ökológiai gondolkodásmód hozzájárulhat az etika alapjainak újragondolásához. Hozzájárulása azonban nem abban áll, hogy az ökoszisztémák kívánatos állapotából igyekszik valamiféle Föld Etikát levezetni, hanem abban, hogy rámutat: az erkölcs rendjének van evolúciós funkciója. Az erkölcsi parancsolatok korántsem következnek a természet törvényeiből, inkább kiegészítik azokat. Az ember különleges léthelyzetének megértéséből fakadnak, de részét képezik az élővilág önszabályozásának.”

„A társadalmi együttélés peremfeltételei […] szigorú korlátokat szabnak cselekedeteinknek: az élet ideje véges, valamint a Föld (és a földek) eltartóképessége, a közösség erőforrásai és az emberiség tudása is az. Ezért az egyéni teljesítmények értékelése, a közösség szempontjából kedvező változatok kiválasztása […] evolúciós követelmény: a túlélés feltétele. Vagyis rossz volna, ha mindenkinek jót akarnánk. Azt kell akarnunk, hogy mindenki a jót akarja.”

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: hétfő 14.15 – 15.45

Hely: Skype

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a mini-dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe, erre pedig csak az otthoni felkészülés képesít!

Mini-dolgozat A második héttől kezdve minden órára mini-dolgozatot kell írni.

Téma: a soron következő szöveg tartalmának összefoglalója. Egyszerűen (és leegyszerűsítően) mesélje el, miről szól a szöveg, mik a főbb tézisei, milyen nagyobb egységekből épül fel stb.

Leadási határidő: az adott órát megelőző vasárnap 20.00 óra (hankovszky@btk.ppke.hu) A határidő után leadott dolgozatok elmulasztottnak számítanak.

Az elmulasztható dolgozatok megengedett száma 3. Ennél több mulasztás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem).

A leadott mini dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek). Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. A dolgozatból mindenesetre ki kell derülnie, hogy készítője legalábbis elolvasta és alapszinten megértette az elemzett szöveget. Ha pl. az összefoglaló csak a szöveg első feléről számol be, ez a feltétel nem teljesül.

Az elmulasztott mini-dolgozat „nullásnak” számít, ám a három legrosszabb jegy (legyen az elmulasztás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

A mini-dolgozat formai követelményei:

 • A dolgozat címe legyen az elemzett szövegrész címe!
 • Terjedelme szóközökkel együtt minimum 2800, maximum 3000 karakter (kb. egy oldal) legyen! A betűméret, a sorköz vagy a margók beállításával formálja úgy a szöveget, hogy egy-egy minidolgozat férjen el egy oldalon, és esztétikusan töltse ki azt!
 • A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)! Legfeljebb négy bekezdésre tagolódjon!
 • Mindenféle bevezető nélkül kezdődjön azonnal a kijelölt szöveg tartalmának ismertetésével!
 • A bemutatott gondolatokat ne értékelje!
 • Alcímeket ne tartalmazzon!
 • Bibliográfiát ne tartalmazzon!
 • Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!
 • Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon! Ennél hosszabb idézet esetén a dolgozat elégtelen, mint ahogy akkor is, ha az eredeti szöveget épp csak átfogalmazva adja vissza.
 • A szöveget elektronikusan doc vagy docx formátumban kell beadni.
 • A fájl címe két egységből álljon: a dolgozat írójának vezetéknevéből, illetve a feldolgozott bekezdések sorszámából! (pl. Hankovszky – A szfinx rejtvénye)

A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom, és elmulasztottnak minősítem.

 

Kötelező olvasmányok

Lányi András: Oidipusz, avagy a természetes ember. Budapest, Liget, 2015. - szerkesztve

Szophoklész: Oedipus király

 

Ajánlott olvasmányok

A könyv bibliográfiájában szereplőkön és Lányi András további művein kívül különösen:

Nemo, Ph.: Az arc mezítelensége. Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal. In Műhely 1994. 1. 4–8.

Bacon, F.: A Szfinx avagy a tudomány. In Irodalmi Jelen 2009.

Kicsák L.: Tudni, hogyan lettünk azzá, akik vagyunk (Lányi András: Oidipusz, avagy a természetes ember) In Magyar filozófiai szemle 61 (2017) 4. 219–228.