Frissítve: 2009.03.18.

 

A történelem filozófiája és teológiája – válogatott bibliográfia

 

A szovjet alkotmány

Almási Miklós: Kis Hegel-könyv. Budapest, Athenaeum, 2005. 101-170.

Ankersmit, Frank R.: A történelmi reprezentáció. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 235-263.

Arendt, Hannah: A történelem fogalma. Ókori és modern. In Arendt: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Budapest, Osiris, 1995. 49-99.

Aron, Raymond: A történelmi érthetőség három módja. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 119-135.

Aron, Raymond: Az értelmiség ópiuma. Budapest, Akadémiai, 2006. 109-203.

Aron, Raymond: Bergson és a történelem. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 47-51.

Aron, Raymond: Ember és történelem. In Filozófiai Figyelő 1984. 4.

Balogh József (szerk.): Polgári történetfilozófia I-II. Budapest, ELTE, 1968.

Bann, Stephen: Klió felöltöztetése. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 287-302.

Barthes, Roland: A történelem diskurzusa. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 87-98.

Bendl Vera: Prófécia és apokaliptika különbsége Martin Buber és Jacob Taubes két írása alapján. Budapest, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 2001.

Benjamin, Walter: A történelem fogalmáról. In Benjamin: Angelus Novus. Budapest, Magyar Helikon, 1980. 961-974.

Benoist, Jocelyn: Szakítás a történeti idealizmussal: fogalmaink újratérbeliesítése. Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 207-222.

Bergyajev, Nyikolaj: A történelem értelme. Budapest, Aula, 1994.

Berlin, Isaiah: Történelmi szükségszerűség. In Berlin: Négy esszé a szabadságról. Budapest, Európa, 1990. 181-333.

Bloch, Marc: A történész mestersége. Történelemelméleti írások. Budapest, Osiris, 1996.

Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése. Budapest, Kálvin, 1989. 103-133.

Bousset, Jacques-Bénigne: Discours sur l’histoire universelle

Brandl Borbála: Lehetséges történetfilozófia. (Immanuel Kant történetfilozófiájáról) In Magyar Filozófiai Szemle 2002. 4. 421-463.

Brown, Peter: Szent Ágoston élete. Budapest, Osiris, 2003. 367-386.

Buber, Martin: A próféták hite. Budapest, Atlantisz, 1991. Különösen: 121-260.

Bultmann, Rudolf: A János-evangélium eszkatológiája. In Bultmann: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. Budapest, L'Harmattan, 2007. 71-84.

Bultmann, Rudolf: A köztes időben élő ember az újszövetség szerint. In Bultmann: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. Budapest, L'Harmattan, 2007. 264-278.

Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia. Budapest, Atlantisz, 1994.

Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések. Bevezetés a történelem tanulmányozásába. Budapest, Atlantisz, 2001. különösen: 11-50.

Camus, Albert: A lázadó ember. Budapest, Bethlen, 1992.

Canguilhem, Georges: Haladás. Egy utópikus eszme tündöklése és bukása. In Magyar Lettre Internationale. 1998.

Canguilhem, Georges: A tudománytörténet tárgya. In Vulgo, 2000. 1-2.

Carr, Edward Hallett: Mi a történelem? Budapest, Századvég, 1993.

Certeau, Michel de: Az írás és a történelem. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 99-111.

Certeau, Michel de: Történelem és struktúra. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 137-144.

Collingwood, Robin George: A történelem eszméje. Budapest, Gondolat, 1987. Különösen: 49-62.

Condorcet, M. J. A. N.: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története. Budapest, Gondolat, 1998.

 Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain

Croce, Benedetto: A szellem filozófiája. Válogatott írások. Budapest, 1987. 549-639.

Cullmann, Oscar: Krisztus és az idő. Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000.

Csapó Krisztina: II. Frigyes császár mint Antikrisztus a joachimita irodalomban és a pápai propagandában. In Molnár Péter - Szakács Béla Zsolt (szerk.): Mediaevalia. Középkori eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör, 1992. 53-69.

Csejtei Dezső et al. (szerk.): Ész -  Élet – Egzisztencia IV. Történetfilozófia 1. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi, 1994.

Daniélou, Jean: A történelem misztériuma. Budapest, Kairosz, 2006.

Danto, Arthur C.: A narratívák szerepe a történeti magyarázatban. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan, 2003. 61-83.

Danto, Arthur C.: Szubsztantív és analitikus történelemfilozófia. (Hálózati dokumentum)

Deák Ágnes: A történelem mint veszélyeztetett faj? Viták a posztodern történetírásról. In Aetas 1996. 1. 155-161.

Dilthey, Wilhelm: Bevezetés a szellemtudományokba. In Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1974. 57-247. különösen: 61-69., 198–247. (Új kiadás: Budapest, Gondolat, 2004. 11-15., 92-121.)

Dray, William: „Megmagyarázni, hogy mi” – a történelemben. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 53-59.

Duby, Georges: Folytonos történelem. Budapest, Napvilág, 2000.

Duby, Georges – Lardreau, Guy: Párbeszéd a történelemről. Budapest, Akadémiai, 1983.

Eliade, Mircea: A szent és a profán. Budapest, Európa, 1987.

Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza avagy a mindenség és a történelem. Budapest, Európa, 1993.

Erdélyi Ágnes: A történeti ész kritikája. In Magyar Filozófiai Szemle 1976. 494-534.

Erdélyi Ágnes: Analitikus történelemfilozófia: kérdések és perspektívák. In Farkas Katalin - Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és Analízis. ELTE Eötvös, Budapest, 2003. 313-322.

Erdélyi Ágnes: Száz év után. Két álláspont a történelemfilozófiáról és a történeti tudományokról. In Világosság 2004. 10-12. 83-93.

Erdélyi Ágnes - Kelemen János: Történelemfilozófia: kérdések és perspektívák. In Filozófiai Figyelő 1984. 4. 6-31.

Fabiny Tibor: Fiorei Joachim. In Fabiny: A keresztény hermeneutika kérdései és története. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998. 198-207.

Farkas Zoltán: Cui prodest… A posztmodern történetírásról. In Aetas 1996. 4. 80-88.

Fichte, Johann Gottlieb: A jelenlegi kor alapvonásai. In Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 413-701. Különösen: 416‑480., 553-570.

Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters

Fodor György: Az eszkatológia néhány qumráni sajátossága. In Rokay Zoltán (szerk.): Egység a különbözőségben. Budapest, Szent István Társulat, 2002. 25-31.

Foucault, Michel: Mi a felvilágosodás? (Was ist Aufklärung?) In Szakolczai Árpád (szerk.): A modernség politikai-filozófiai dilemmái a felvilágosodáson innen és túl. Michel Foucault írásaiból. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1991. 87–114.

Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Budapest, Európa, 1994.

Gábor György: Az én történetem, a te történeted: a mi történelmünk. In Beszélő 2002. 9-10. 166-172.

Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutika és historizmus. In Gadamer: Igazság és módszer. Budapest, Osiris, 2003. 553-588.

Gossman, Lionel: Történetírás és irodalom. Reprodukció vagy jelentéstulajdonítás. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 133-168.

Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II. Budapest, Osiris, 2006.

Halbig, Christoph: Igazság-koncepció és történetfilozófia Hegelnél. In Rózsa Erzsébet – M. Quante (szerk.): Az aktuális Hegel. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2003, 105-125.

Hankovszky Tamás: Az egyetemes történelem rejtélye. In A Szív 100 (2014)7-8. 43-46.

Hankovszky Tamás: Az idő és a történelem keresztény felfogása. In Teológia 45 (2011)3-4. 151-159.

Hankovszky Tamás: Transzcendentális mitológia. Fichte az emberi történelem feltehető kezdeteiről.

Hegel, G. W. F.: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Budapest, Akadémiai, 1979. Különösen: 33–111.

Hempel, Carl G.: Az általános törvények szerepe a történettudományban. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 37-51.

Hempel, Carl G. – Oppenheim, Paul: A tudományos magyarázat logikája. In Forrai Gábor – Szegedi Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest, Áron, 1999. 109–127.

Herder, Johann Gottfried: Az emberi művelődés újabb történetfilozófiája. In Herder: Értekezések, levelek. Budapest, Európa, 1983. 7-167.

Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. In Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. Budapest, Gondolat, 1978. 41-454. Különösen: 403-454.

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit

Hyppolite, Jean: Hegel – az ész csele és a történelem. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 53-59.

Iggers, Georg G.: A német historizmus. A német történetfelfogás Herdertől napjainkig. Budapest, Gondolat, 1998.

Kant, Immanuel: A fakultások vitája. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 335-455. Különösen: 415-432.

Der Streit der Facultäten

Kant, Immanuel: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 43-58.

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht

Kant, Immanuel: Az emberi történelem feltehető kezdete. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 89-103.

Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte

Kant, Immanuel: Recentiók Herder Eszméiről. In Kant: Történelemfilozófiai írások. Szeged, Ictus, 1995-1997. 59-86.

Recensionen von J.G.Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit

Kaposi Márton: Vico történelemfilozófiája. In Világosság 2006. 2. 97-112. 

Kasper, Walter: Jézus a Krisztus. Budapest, Vigilia, 1996. 75-95.

Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000.

Kelemen János: Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel.

Kellner, Hans: A Valóság legmélyebb tisztelete. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 211-232.

Kermode, Frank: A modern apokalipszis. In Café Bábel 2000. 1. 31-43.

Kessler, Hans: Krisztológia. 2. fejezet: Bibliai alapok In Theodor Schneider (szerk.): A dogmatika kézikönyve 1. Budapest, Vigilia, 1996. Különösen: 254-272., 279-285.

Kierkegaard, Sören: Filozófiai morzsák. Budapest, Göncöl, 1997.

Kisantal Tamás: White mitológiája. Retorika, tropológia és narrativitás Hayden White történelemelméletében. In Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Kereszetez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben. Osiris, Budapest, 2003. 250-275.

Kisantal Tamás: Történettudomány és történetírás. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 7-34.

Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003.

Kisantal Tamás - Szeberényi Gábor: A történetírás „nyelvi fordulata”. In Bódy Zs. - Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, Osiris, 2003. 413 – 442.

Kisantal Tamás - Szeberényi Gábor: Hayden White „hasznáról és káráról”. Narratológiai kihívás a történetírásban. In Aetas 2001. 1-2. 116-133.

Kiss Lajos András: Egység vagy sokféleség. Jean-Francois Lyotard Kant történelem- és politikafilozófiájáról. In Kellék 24 (2004) 179-196.

Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövők. A történeti idők szemantikája. Budapest, Atlantisz, 2003. Különösen: 17-40., 147-178., 401-430.

Kovács Gábor: Egy század eleji látomás a történelem végéről. Oswald Spengler, az alkony prófétája. In 2000 1997. 10. 51-59.

LaCapra, Dominick: A gondolkodástörténet újraértelmezése és a szövegolvasás. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 169-209.

Lancel, Serge: Szent Ágoston. Budapest, Európa, 2004. 644-680.

Lendvai L. Ferenc: Kant történelemfilozófiája és a porosz reformok. In Schmal Dániel (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Budapest, Atlantisz, 2002. 283-289.

Lenin, Vlagyimir Iljics: Állam és forradalom. A marxizmus tanítása az államról és a proletariátus feladatai a forradalomban. Budapest, Kossuth, 1973.

Lessing, Gotthold Ephraim: Az emberi nem nevelése. In Magyar Filozófiai Szemle 1992. 5-6. 986-1012.

Die Erziehung des Menschengeschlechts

Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. Budapest, Napvilág, 1999.

Lévi-Strauss, Claude: Történelem és dialektika. In Filozófiai Figyelő 1985. 1-2. 54-71.

Löwith, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Budapest, Atlantisz, 1996.

Lyotard, Jean-Francois: A történelem egyetemessége és a kultúrák közti különbségek. In Bujalos I. (szerk.): A posztmodern állapot. Budapest, Századvég, 1993. 251-267.

Ludassy Mária: Magánhangzók és matematika. Rousseau és Condorcet történelemfilozófiája nyelvelméletük tükrében. In Forrai Gábor - Margittay Tihamér (szerk.) Tudomány és történet. Budapest, Typotex, 2002. 306-332.

Magyarics Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? A posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése. In Aetas 1996. 1.

Maritain, Jasques: A történelem filozófiája. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 63-84.

Marno Dávid: Magyarázat vagy reprezentáció: az analitikus történelemfilozófiától Hayden White-ig. In Farkas Katalin - Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és Analízis. ELTE Eötvös, Budapest, 2003. 323-341.

Marno Dávid: Véget érhet-e a történelem? Hegel és Danto a történelem végéről. In Világosság 2000. 1.

Marrou, Henri-Irénée: A mai francia történetírás ismeretelmélete. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 103-118.

Marquard, Odo: A megvádolt és fölmentett ember a XVIII. század filozófiájában. In Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék. Budapest, Atlantisz, 2001. 101-129.

Marquard, Odo: Az egyetemes történelem és más mesék. In Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék. Budapest, Atlantisz, 2001. 251-273.

Marx, Karl - Engels, Friedrich: A Kommunista Párt kiáltványa. Budapest, Kossuth, 1986.

Manifest der Kommunistischen Partei

Marx, Karl - Engels, Friedrich: A német ideológia. MEM, Budapest, Kossuth, 1969. Feuerbach-fejezet

Die deutsche Ideologie

McGinn, Bernard: Antikrisztus. Az emberiség kétezer éve a gonosz bűvöletében. Budapest, 1995.

Mesterházi Miklós: Renault Clio. Védőbeszéd a történetfilozófia tárgyában. [Budapest], T-Twins - Lukács Archívum, 1995.

Miklós Tamás: A zűrzavar képei. (Schiller: A fenségesről) In Farkas Katalin - Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és Analízis. ELTE Eötvös, Budapest, 2003. 289-295.

Miklós Tamás: Angelus Perditus. In Karl Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Budapest, Atlantisz, 1996. 7-33.

Mink, Louis O.: Az elbeszélő forma mint kognitív eszköz. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 113-132

Müller, Gerhard Ludwig: Katolikus dogmatika. A teológia tanulmányozásához és alkalmazásához. Budapest, Kairosz, 2007. 499-549.

Münzer, Thomas: A Gideon kardjával. Budapest, Helikon, 1982. Különösen: 15-46.

Die Fürstenpredigt

Nietzsche, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról. Budapest, Akadémiai, 1989.

Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben

Nocke, Franz-Josef: Eszkatológia. I. fejezet: A világ beteljesedése. In Theodor Schneider (szerk.): A dogmatika kézikönyve 2. Budapest, Vigilia, 1997. 397-441.

Noiriel, Gérard: A történetírás „válsága”. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig. Budapest, Napvilág, 2001.

Ocskay Gyula: A felelőtlenség dicsérete avagy kihátrálás a diskurzusból. In Pro Philosophia Füzetek 26-27. 2001. 2-3. 125-132.

Orthmayr Imre: Történelmi haladás és evolúció. In Farkas Katalin - Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és Analízis. ELTE Eötvös, Budapest, 2003. 296-312.

Ördögh Éva: A történelem mint új tudomány avagy észrevételek a történelem tudományosságáról Giambattista Vico gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1993. 5-6. 849-869

Papp Zsolt: Történelemfilozófia – megoldás a rendszer margóján? In Világosság 1972. 5. Melléklet. (Újranyomva: Világosság 2004. 6. 49-63.)

Popper, Karl R.: A historicizmus nyomorúsága. Budapest, Akadémiai, 1989.

Popper, Karl R.: A történetírás és a történelem értelme. In Popper: Megismerés, Történelem, Politika. Válogatott írások és előadások. Budapest, AduPrint, 1997. 133-156.

Rathmann János: Herder eszméi – A historizmus útján. Budapest, Akadémiai, 1983.

Rathmann János: Kant és Herder – hasonlóság és különbözőség. In Kellék 24 (2004) 243-248.

Redl Károly: Történetteológia és hermeneutika a középkorban. In Filozófiai Figyelő 1985. 1-2. 19-30.

Ricoeur, Paul: A történelem és a fikció kereszteződése. In Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest, Osiris, 1999. 353-372.

Ricoeur, Paul: A történelemben írása és a múlt megjelenítése. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 147-186.

Ricoeur, Paul: Objektivitás és szubjektivitás a történelemben és a történetírásban. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 85-102.

Rokay Zoltán: J. G. Fichte történelemfilozófiájának időszerűsége. In Rokay Zoltán (szerk.): Egység a különbözőségben. Budapest, Szent István Társulat, 2002. 167-175.

Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól. In Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek. [Budapest], Magyar Helikon, 1978. 59-158. Online (más művek részletei között)

Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inégalité parmi les Hommes

Rugási Gyula: Az ezeréves királyság. Hierapoliszi Papiasz eszkhatológiai töredékei. In Magyar Filozófiai Szemle 2002. 3. 227-263.

Rugási Gyula: Eszkhatológia és történet-teológia. Pécs, Jelenkor, 2004.

Schelling, F. W. J.: A transzcendentális idealizmus rendszere. Budapest, Gondolat, 1983. 353-375.

Schiller, Friedrich: A fenségesről. In Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások. Budapest, Atlantisz, 2005. 353-369.

Über das Erhabene

Schiller, Friedrich: Mi az egyetemes történelem és mi végre is tanulmányozzuk? In Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások. Budapest, Atlantisz, 2005. 383-419.

Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?

Sloterdijk, Peter: A történelem után. In memoriam Jacob Taubes. In 2000 1992. 8.

Spengler, Oswald: A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Budapest, Európa, 1994. Különösen: 1. kötet 19–101.

Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest, L’Harmattan, 2002.

Szent Ágoston: Isten városáról I-IV. Budapest, Kairosz, 2005-2007. (A negyedik kötet még nem jelent meg. Az egész mű korábbi fordítása 1861-ből.)

De civitate Dei

Szent Ireneusz: Az apostoli igehirdetés feltárása. In A II. századi görög apologéták. (Ókeresztény írók 8.) Budapest, Szent István Társulat, 1984. 575-631.

Szijártó M. István: Mi a mikrotörténelem? In: Aetas 1996. 4. 157-182.

Szolovjov, Vlagyimir: Az Antikrisztus története. Budapest, Századvég, 1993.

Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004.

Takács Ádám: A történelem francia filozófiájáról. In Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 7-19.

Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata. Budapest, Gondolat, 1989.

Tatár György: Pompeji és a Titanic. Budapest, Atlantisz, 1993.

Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia. Budapest, Atlantisz, 2004.

Teilhard de Chardin, Pierre: Az emberi jelenség. Budapest, Gondolat, 1980. Különösen: 314–358.

Tengelyi László: Történelmi tapasztalat. In Világosság 2002. 4-7. 95-102.

Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 4. A történelem poétikája. Budapest, Kijárat, 2000.

Tuba Iván: A történelem teológiai értelme. Budapest, Jel, 2006.

Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest, Osiris, 2000.

Valéry: A történelemről. In Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 23-25.

Veyne: Paul: Foucault forradalmasítja a történetírást. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 147-186.

Vico, Giambattista: Az új tudomány. Budapest, Akadémiai, 1963.

Principj di scienza nuova

Vidrányi Katalin: Üdvtörténet és történelem. In Vidrányi: Krisztológia és antropológia. Budapest, Osiris, 1998. 125-136. (Ua.: Világosság 1975. 518-523.)

Weil, Eric: A történelem iránti érdeklődésünkről. In Takács Á. (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Budapest, L’Harmattan, 2004. 27-45.

White, Hayden: A modern esemény. In Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Budapest, L’Harmattan - Atelier, 2003. 265-286.

White, Hayden: A történelem terhe. Budapest, Osiris, 1997. Különösen: 25-67.

White, Hayden: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. In Aetas 1996. 1. 98-118.

White, Hayden: A ténybeli ábrázolás fikciói. In Műhely 1997. 4.