Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2017. 01. 19.

Etika és vallás / Etikatörténet 2. (klasszikus német filozófia)

Kant etikája

előadás, BMNSF12500M / BONET01200 / BONET00200

2017. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja részletesen bemutatni Kant szabadságfogalmát, erre támaszkodó etikáját, valamint az etikára épülő vallásfilozófia kanti koncepcióját, továbbá vázlatosan áttekinteni az etika és a vallás viszonyát Fichténél.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 14.15 – 15.45

Hely: Tárogató 125

 

Követelmények

A kurzus kollokviummal zárul, amely ugyan közvetlenül a Kant-szövegek ismeretét kéri számon, aligha teljesíthető a másodlagos irodalom feldolgozása nélkül.

 

Tételsor

1. A harmadik antinómia, és a szabadság posztulátum (TÉK, GYÉK: vonatkozó rész)

2. A gyakorlati ész alaptételeiről (GYÉK 1-8.§)

3. A gyakorlati ész tárgya, a gyakorlati ítélőerő tipikája (GYÉK Második fejezet)

4. A gyakorlati ész mozgatórugói (GYÉK Harmadik fejezet eleje)

5. A gyakorlati ész dialektikája és a legfőbb jó (GYÉK dialektika a posztulátumokig)

6. Isten léte és a halhatatlanság posztulátumai (GYÉK: vonatkozó rész)

7. Tiszta elméleti és gyakorlati ész (Szórványosan: a GYÉK többi tételből kimaradt részei az elemtan végéig)

8. A kategorikus imperatívusz (Az erkölcsök metafizikájának alapvetése)

 

Kötelező olvasmányok

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 380387., 440458.

Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 3849. (Második rész 1353. bekezdés)

Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája. Szeged, Ictus, 1997.

 

Elsősorban ajánlott olvasmányok

Wolfgang Röd: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 116179.

Szegedi Nóra: A szabadság mint autonómia. In Magyar Filozófiai Szemle 60 (20016) 4. 100–128.

Hankovszky Tamás: „A csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem”. Kant antropológiai dualizmusáról. In Pannonhalmi Szemle 24 (2016) 4. 44‒55.

Hankovszky Tamás: Az ész szükségletéből fakadó hit. Kant a hit és az ész viszonyáról. In Szeiler Zsolt – Bakos Gergely – Sárkány Péter (szerk.): Hit és ész. Teológiai és filozófiai közelítések. Budapest, L’Harmattan – Sapientia, 2013. 182225.

Lewis White Beck: A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason. Chicago, University of Chicago Press, 1960.

Lewis White Beck: Kants Kritik der praktischen Vernunft. Ein Kommentar. München, Fink, 1974. [Elérhető a kari könyvtárban.]

Christine M. Korsgaard: Kant's formula of universal law. In Pacific Philosophical Quarterly 1985. 12. 2447.

 

Ajánlott olvasmányok

Immanuel Kant: Tájékozódni a gondolatok között: mit is jelent ez? In Kant: Történetfilozófiai írások. [H.n.], Ictus, 1997. 23‒39.

Ernst Cassirer: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001. 251291.

Andreas Droschel: A morál költségei – Kant nyomán számolva. In Magyar Filozófiai Szemle 35 (1991) 4–6. 778–708.

Tengelyi László: Autonómia és világrend. Kant az etika fundamentumáról. In Medvetánc 1984. 4. Melléklet.

Andrews Reath ‒ Jens Timmermann (Ed.): Kant's Critique of Practical Reason. A Critical Guide. Cambridge, CUP, 2010.

Otfried Höffe (Hg.): Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft. (Klassiker Auslegen 26) Berlin, Akademie, 2002.

Henry E. Allison: Kant's Theory of Freedom. Cambridge, CUP, 1990.

Heller Ágnes: Kant etikái. In U.ő: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 212–288.

Málnási Bartók György: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Hága, Mikes International, 2006.

Philippe Nemo: Az arc mezítelensége. Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal. In Műhely 1994. 1. 4‒8.