Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2019. 05. 06.

Klasszikus német filozófia

Kant

előadás, BBNSF16600

2019. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus feladata, hogy általános bevezetést nyújtson Kant és Fichte gondolkodásába. A hangsúly Kant esetében A tiszta ész kritikájára, Fichte esetében pedig a jénai korszakra esik.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: Szerda 14.15–15.45

Hely: Anselmianum 011

 

Követelmények

A kurzus kollokviummal zárul, amely két részből áll: írásbeli beugróból és szóbeli részből. A beugró a kötelező Kant-szemelvények szövegismeretét kéri számon. Ha a beugró sikertelen, a szóbeli rész nem kezdhető meg, és a vizsga elégtelen.

Tételsor

 

Segédanyagok

Kant: Az idealizmus cáfolata (javított fordítás)

Ideális-reális, transzcendentális-empirikus

Feladatlapok A tiszta ész kritikájához

 

Kötelező olvasmányok

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27–103., 143–154., 244–247., 258–275., 380–387, 440–458. 621–646., 703-712. vagy [Szeged], Ictus, 1994–1996. 29–103., 142–152., 236–239., 249–266., 368–373., 427–444., 598–622., 677–685.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001. 46–128. 251–291.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen J.: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221–265. Online (Görgessen lefelé!)

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94., 116–140.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 1988. 14–59.

Tőzsér J.: A jelenség valósága. In Világosság 45 (2004)10–12. 185‒191.

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ullmann T.: Immanuel Kant. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 813–838.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001. www.szaktars.hu

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239. www.szaktars.hu

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10–12. 115–124.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

Hankovszky T.: „A csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem”. Kant antropológiai dualizmusáról. In Pannonhalmi Szemle 24 (2016) 4. 44‒55.

Horváth Z.: Kant idealizmusa. In Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012)2. 49–76.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47–62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Röd, W.: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000. www.szaktars.hu

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tánczos P. ‒ Varga R. (szerk.): „...amennyiben szellemi lények vagyunk”. Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. Budapest, L’Harmattan, 2016. www.szaktars.hu

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth,1988., 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

Válogatott másodlagos irodalom