Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2018. 09. 20.

Környezetetika

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF09500M

2018. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus arra a kérdésre keresi a választ, milyen alapelvek szerint kell viszonyulnunk természeti környezetünkhöz. Vajon csak kiegészítenünk kell, vagy alapjaiban át kell alakítanunk meglevő etikai elméletünket, esetleg korábbi alapvető meggyőződésekhez kell visszatérnünk annak érdekében, hogy az emberi cselekvésnek a technika által sokszorosára fokozódott hatékonysága és megnövekedett időbeli, térbeli hatósugara, valamint a túlnépesedés által felvetett erkölcsi kérdésekre választ adhassunk?

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: kedd 12.30 – 14.00

Hely: Tárogató 102

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki kinyomtatott formában hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a mini dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka, valamint az opcionális házi dolgozat határozzák meg. Ha az első kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

Mini-dolgozat A második héttől kezdve minden órára mini-dolgozatot kell írni.

Téma: a soron következő szöveg tartalmának összefoglalója. Egyszerűen (és leegyszerűsítően) mesélje el, miről szól a szöveg, mik a főbb tézisei, milyen nagyobb egységekből épül fel stb. Mivel olykor egészen hosszú szövegeket kell röviden összefoglalni, a dolgozat értékelésnek egyik fontos szempontja, mennyire sikerült a lényeges pontokat kiemelnie.

Leadási határidő (kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni):

elektronikusan: az adott órát megelőző hétfő 22.00 óra (hankovszky@btk.ppke.hu)

és

kinyomtatva: az adott órán

A határidő után leadott dolgozatok elmulasztottnak számítanak.

Az elmulasztható dolgozatok megengedett száma 3. Ennél több mulasztás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem).

A leadott mini dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek). Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. Egy üres papír vagy egy másik tárgyból írt dolgozat egy oldala nyilvánvalóan nem éri el. A leadott szövegből ki kell derülnie, hogy készítője legalábbis elolvasta és alapszinten megértette az elemzett szöveget. Ha pl. az összefoglaló csak a szöveg első feléről számol be, ez a feltétel nem teljesül. Az is fontos, hogy az egyes hallgatók által leadott dolgozatok eléggé különbözzenek egymástól, ne egymás átfogalmazásai legyenek.

Az elmulasztott mini-dolgozat „nullásnak” számít, ám a három legrosszabb jegy (legyen az elmulasztás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

A mini-dolgozat formai követelményei:

  • Címe az ismertetett szöveg címe legyen!
  • Terjedelme minimum 2800, maximum 3000 karakter (kb. egy oldal) legyen! Környezetvédelmi okokból kérem, hogy a betűméret, a sorköz vagy a margók beállításával formálja úgy a szöveget, hogy mini-dolgozatonként csak egy lapot használjon el.
  • A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)! Oldalanként legfeljebb négy bekezdésre tagolódjon!
  • Mindenféle bevezető nélkül kezdődjön azonnal a kijelölt szöveg tartalmának ismertetésével!
  • A bemutatott gondolatokat ne értékelje!
  • Alcímeket ne tartalmazzon!
  • Bibliográfiát ne tartalmazzon!
  • Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!
  • Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon!
  • A szöveget elektronikusan .doc vagy .docx formátumban kell beadni.

A formailag nem megfelelő, (elektronikusan vagy nyomtatva) késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom, és elmulasztottnak minősítem.

Az opcionális házi dolgozat témája: Fel kell-e adni az antropocentrizmust a környezetetikában?

Akár igennel, akár nemmel válaszol a feltett kérdésre a dolgozat, legyen argumentatív. Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat az elejétől a végéig a kijelölt problémát tárgyalja!

A dolgozat leadási határideje (kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni):

elektronikusan: 12. 08. (szombat) 20 óra

és

kinyomtatva: 12. 11. (kedd) 14.15

A házi dolgozat formai követelményei: Terjedelem: címlap és bibliográfia nélkül legalább 15.000 leütés. A lábjegyzetekben egy mű második és további hivatkozásakor csak rövidített cím szerepeljen. Az idézetek mindig betűhűek legyenek! Az idézett szöveg vagy annak bármelyik része csak akkor legyen kurzív, ha az eredetiben is az volt, vagy ha saját kiemelésünk tényére külön felhívjuk a figyelemt. (A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található itt.) A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan, doc vagy docx formátumban kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

Környezetvédelmi ajánlások. A dolgozatokat lehetőség szerint kétoldalas nyomtatásban, címlap nélkül kérem. A bibliográfia ne kezdődjön új oldalon! A dolgozatot ne kösse be, és ne tegye műanyag fóliába! Elég, ha a lapokat egy (gém)kapoccsal összefogja.

 

A tervezett menetrend és a kötelező olvasmányok

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.11.

Ferry, Luc: Új rend: az ökológia. Budapest, Európa, 1994. 7–20.

Barnes, Julian: Vallásháborúk. In Café Bábel 17. 1995. 3. 53–61.

Ma is tanultam valamit

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

Kérdések a felkészüléshez

09.18.

Jonas, Hans: Az emberi cselekvés megváltozott természete. Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 25–36.

(Az egyetem vagy bizonyos könyvtárak (pl. FSZEK) hálózatából elérhető és letölthető.)

09.25.

Kohák, Erazim: Az ökológiai tapasztalat változatai. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 86–100.

10.02.

Leopold, Aldo: Föld-etika. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 103–116.

10.09.

Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 39–57.

10.16.

Sagoff, Mark: Állatfelszabadítás és környezeti etika: rossz házasság gyors válás. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 142–153.

10.23.

Szünet

10.30.

Szünet

11.06.

Callicott, Baird: Állatfelszabadítás és környezeti etika újra együtt. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 153–166.

11.13.

Naess, Arne: Az ökológiától az ökozófiáig. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 61–71.

Naess, Arne: A mélyökológiai mozgalom. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 117–120.

11.20.

Thiele, Leslie Paul: Természet és szabadság. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 125–141.

11.27.

White, Lynn Jr.: Ökológiai válságunk történeti gyökerei. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 167–177.

12.04.

Ferry, Luc: Új rend: az ökológia. Budapest, Európa, 1994. 47–74.

Tóth I. János: Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. Szeged, JATEPress, 22013. 21–42.

12.11.

Ferenc Pápa: Laudato Si’. Budapest, Szent István Társulat, 2015.

 

Irodalom

A környezetfilozófia nagyívű áttekintése

Tóth I. János: Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. Szeged, JATEPress, 22013.

Ferry, Luc: Új rend: az ökológia. Budapest, Európa, 1994.

 

Klasszikus szövegek angolul

https://enviroethics.org/foundational-articles/

 

Fontos magyar szöveggyűjtemények …

Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000.

Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. (Az egyetem vagy bizonyos könyvtárak (pl. FSZEK) hálózatából elérhető és letölthető.)

Molnár László (szerk.): Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyűjtemény. Budapest, Typotex, 1999.

Jávor Benedek (szerk.): Felelősségünk a teremtett világért. Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról. Budapest, Védegylet, 2004.

Scheiring Gábor – Jávor Benedek (szerk.): Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2009.

… és a belőlük leginkább ajánlott tanulmányok

Stone, Christopher: Legyenek-e a fáknak jogaik. In Molnár László (szerk.): Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyűjtemény. Budapest, Typotex, 1999. 194–202.

Livingstone, David N.: Ökológiai válságunk történeti gyökerei: újraértékelés. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 178–201.

Rolston, Holmes III: A környezeti etika időszerű kérdései. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 85–111.

Kay, Jeanne: Az Ószövetség természetfelfogása. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 201–218.

Hardin, Garrett: A közlegelők tragédiája. In Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2000. 219–234.

Hardin, Garrett: A mentőcsónak erkölcstana. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 115–128.

Callicott, J. Baird: A föld-etika fogalmi megalapozása. In Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest, L’Harmattan, 2005. 57–84.

Jonas, Hans: Miért tárgya a technika az etikának? Öt ok. In Molnár László (szerk.): Legyenek-e a fáknak jogaik? Környezeti-etikai szöveggyűjtemény. Budapest, Typotex, 1999. 69–77.

 

További ajánlott irodalom

Felelősségünk a teremtett világért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről. Budapest, Szent István Társulat, 2008.

Lányi András: Oidipusz avagy A természetes ember. Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2015.

Lányi András: Az ember fáj a földnek. Utak az ökoetikához. Budapest, L’Harmattan, 2010.

Morris, Desmond: Az állati jogok szerződése. Budapest, Európa, 1995.

Scruton, Roger: Zöld filozófia. Hogyan gondolkodjunk felelősen bolygónkról? Budapest, Akadémiai, 2018.

Marosán Bence Péter: Sorsközösségben a természettel. Az ökofilozófia és ökoetika heideggeriánus megalapozási kísérletei. In Liget 30 (2017) 7. 48–61.

Kovács József: Környezeti etika. In Világosság 49 (2008) 9–10. 75–107.

Molnár László: Környezeti etika. In Fekete László (szerk.): Kortárs etika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 214–244.