Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2013. 04. 07.

Logika (Logikai problémák)

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF00200M

2013. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 10.15 – 11.45

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon 10-12 oldalas szövegeket tekintünk át, ezek azonban rövidségük ellenére is alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A felkészülést és az órai munkát egy feladatlap is segíti. A foglalkozásra a kijelölt szöveget és a feladatlapot mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat, a referátum és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e három közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A referátum témája: Kripke elmélete a nevekről

A referátum a Kripke-könyv első nagy egységének összefoglalását nyújtsa! Ez nem azonos azzal, hogy pontról pontra végigköveti a könyv oldalait, mert erre nem is volna idő, de bizonyára nem is tartozik minden Kripke elméletéhez, amiről a könyvben szót ejt. A referátum minőségét egyrészt az határozza meg, mennyire sikerül a releváns témákat kiválogatni a szövegből. Másrészt fontos, hogy a kiválogatott anyagot logikus rendbe szerkesszük. Pontosan el kell határozni, honnan akarunk elindulni, és hova akarunk eljutni. Az előadás legyen kerek egész!

A referátumról egy teljes oldalas vázlatot, amolyan handoutot kell készíteni, amelyet elektronikusan be kell adni 04.13. szombat 24 óráig. A referátumot papír nélküli, szabad előadásban kell megtartani egészen pontosan 20 percben, beszéd közben csak a leadott vázlat használható.

A házi dolgozat témája: Kripke elmélete a nevekről (a referátum javított, bővített változata)

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje: elektronikusan: 04. 19. péntek 24 óráig és kinyomtatva: 04. 22. 10.15

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat olvasatlanul elutasítom. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Alapszöveg

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Saul Kripke: Naming and Necessity. (Pdf) (htm)

Feladatlap

Irodalom

Lásd: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007. 211-221.

Laki János: „Madár-e a denevér? – A természeti fajták természetessége”. In Neumer K. (szerk.) Nyelv, gondolkodás, relativizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 283–322.

Kállay Géza: Jelentés és önazonosság. Saul Kripke névelméletéről. In Kállay G.: És most: Beszélj! Budapest, Liget, 2013. 31-62.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 11.

Kurzusmegbeszélés

02. 18.

9-19., 124-126.

02. 25.

19-30., 126-127.

03. 04.

30-42.

03. 11.

42-51., 127-129.

03. 18.

52-64.

03. 25.

Szünet

04. 01.

Szünet

04. 08.

64-74., 129-130.

(04. 13.)

Referátumvázlat beadás elektronikusan

04. 15.

Referátum

(04. 19.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 22.

74-88. (89.) Dolgozatbeadás kinyomtatva

04. 29.

89-100.

05. 06.

100-113.

05. 13.

113-123. Értékelés