Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2016. 01. 24.

Logika (Logikai problémák)

Kripke: Megnevezés és szükségszerűség

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF00200M

2016. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 10.15 – 11.45 illetve kedd 14.15 15.45

Hely: Anselmianum 010 illetve Tárogató 102

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az egyes órákon 10-12 oldalas szövegeket tekintünk át, ezek azonban rövidségük ellenére is alig-alig lesznek feldolgozhatók a másfél óra alatt. (Hogy mennyire, az a hallgatók felkészültségétől függ.) Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A felkészülést és az órai munkát egy feladatlap is segíti. A foglalkozásra a kijelölt szöveget és a feladatlapot mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Kripke elmélete a nevekről

A dolgozat a Kripke-könyv első nagy egységének összefoglalását nyújtsa! Ez nem azonos azzal, hogy pontról pontra végigköveti a könyv oldalait, mert erre az irányadó terjedelem miatt nincs mód, de nem is tartozik minden Kripke elméletéhez, amiről szót ejt. A dolgozat minőségét egyrészt az határozza meg, mennyire sikerül a releváns témákat kiválogatni a szövegből. Másrészt fontos, hogy a kiválogatott anyagot logikus rendbe kerüljenek. A dolgozat legyen kerek egész! Pontosan el kell határozni, honnan akar elindulni, és hova akar eljutni. A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 16. (szombat) 24 óra

és

kinyomtatva: 04. 18/19. (hétfő/kedd) az órán

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. Az élőfejben és az élőlábban csak az oldalszám lehet. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló találhatót nyújt: http://gff-szeged.hu/uploads/fm/sorvezeto_szeged.pdf A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett, a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó vagy a szakirodalmat nem idéző dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Alapszöveg

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Saul Kripke: Naming and Necessity. (Pdf) (htm)

Feladatlap

Irodalom

Lásd: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007. 211-221.

Laki János: „Madár-e a denevér? – A természeti fajták természetessége”. In Neumer K. (szerk.) Nyelv, gondolkodás, relativizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 283–322.

Kállay Géza: Jelentés és önazonosság. Saul Kripke névelméletéről. In Kállay G.: És most: Beszélj! Budapest, Liget, 2013. 31-62.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 08/09.

9-15., 124-126.

02. 15/16.

9-19., 124-126.

02. 22/23.

19-30., 126-127.

02. 29/03. 01.

30-42.

03. 07/8.

42-51., 127-129.

03. 14/15.

Szünet

03. 21/22.

Szünet

03. 28/29.

Szünet

04. 04/05.

52-64.

04. 11/12.

64-74., 129-130.

(04. 16.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 18/19.

74-88. (89.) Dolgozatbeadás kinyomtatva

04. 25/26.

89-100.

05. 02/03.

100-113.

05. 09/10.

113-123., értékelés