Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

hasznos linkek

Magyar nyelvű filozófiai szövegek

 

Általában nem szerepelnek a listán a Magyar Filozófiai Szemle, a Pro Philosophia Füzetek, a Világosság, a Vulgo, a Kellék a Gond és a Polanyiana anyagai.

 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z

 

 

A - Á

Abelardus: Részletek logikai műveiből

Abich: A természettel kötendő béke feltételei (görgess lefelé)

Acton: Nacionalizmus

Addison: Az ízlésről; A képzelet gyönyörei

Adorno

Szent Ágoston…

Alexander Bernát: Tanulmányok. Filozófia

Altrichter Ferenc: A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia

Ambrus Gergely: Kommentár Forrai Gábor „Jelentés és fogalmi szerep szemantika” előadásához

Anaximandrosz

Anaximenész

Andrássy - Szabó: Etika

Anscombe: Háború és gyilkosság (görgess lefelé)

Angyalosi Gergely: A francia kultúrfilozófia Barthes-tól Derridáig

Aquinoi Szent Tamás: Előadások a Tízparancsolatról

Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae (q.13.a.1-2, 5-6, 8.)

Arisztotelész: A lélek. I. könyv, 3-4. fejezet; II. könyv, 1-8. fejezet és II. könyv 9-12. fejezet

Arisztotelész: A természetfilozófiai vizsgálódás nyolcadik könyve

Arisztotelész: Metafizika VII (Z) könyv

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika VIII könyv 1-7.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika I-III. és V. könyv

Arisztotelész: Poétika

Az érvelés mestersége

 

B

Bacon: A barátságról

Bacsó Béla: H.-G. Gadamer a hűtlen hermeneuta?

Balthasar: Kilenc tétel - A keresztény etika körülírása

Bánhalmi – Bednanics: Filozófiatörténeti bevezető

Bartók György: Kant

Bartók György: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete

Baudrillard…

Beck: A gazdagság és a kockázatok elosztásának logikája

Benjamin…

Bentham: A hasznosság princípiumáról

Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde

Betegh Gábor: Antik kozmológiák (részlet)

Blanchot

Blanshard: A hit etikája (görgess lefelé)

Bloor: A tudásszociológia erős programja

Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok

Bókay: Nietzsche és Freud

Borbély Gábor: Bölcsesség és szex 1277-ben

Boros János: Richard Rorty - a racionalitástól az érzékenységig

Boros Gábor: Bevezetés a filozófiába (Bő vázlat tanároknak)

Boros - Lendvai: Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Bourdieu: A televízióról

Bourdieu: Az egyetemesség szószólói

Böhme: Szent sóvárgás

Böhringer

 

C - Cs

Camus: A művész és kora

Carnap

Cassirer: Mitikus, esztétikai és teoretikus tér

Chalmers: Az emergencia változatai

Congdon: Bűn és büntetlenség - Az ismeretlen Lakatos Imre

Csejtei - Juhász: Schopenhauer a halálról

 

D

Danto

Deleuze

Darai Lajos: Kanti gondolatok befogadása a magyar felvilágosodásba

Darwin: A fajok eredete

Dennett: A kultúra evolúciója

Derrida

Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (1-5.)

Descartes: Értekezés a módszerről

Descartes: Értekezés a módszerről

Descartes: A filozófia alapelvei. II. rész: 1-37, IV. rész: 188-207.

Dewey: Tulajdonságok és események. A pragmatikus Amerika

Dilthey: A hermeneutika keletkezése

Dummett: Wittgenstein matematika-filozófiája

 

E - É

E. Szabó László: A nyitott jövő problémája

Eco: A filozófia az érdeklődés középpontjában

Epiktétos kézikönyvecskéje

Epikuros levele Menoikeusnak

Epikurosz levele Menoikeuszhoz

Erasmus: Beszélgetések

Erdélyi Ágnes: A társadalmi világ ideáltipikus felépítése

Erdélyi Ágnes: Analitikus történelmfilozófia: Kérdések és perspektívák

Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete

Érdi Péter: Teremtett valóság

Eszes – Tőzsér: Mi az analitikus filozófia?

Eszes – Tőzsér: Mi és mi nem az analitikus filozófia?

 

F

Faragó-Szabó István: És hova álljanak a belgák?

Farkas János László: Az igazlét

Farkas János László: Szabad szemmel górcső alatt: Adalékok Frege korai filozófiájához

Farkas Zsolt

Fehér Márta: A tudásszociológia mint tudományelmélet

Ferencz Sándor: Nyelv és megértés Anselmusnál

Feyerabend

Fichte: A teljes tudománytan alapvetése 1-3. §

Fichte: Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd

Fichte: Első bevezetés a tudománytanba

Fichte: Königsberg, 1806 - Iratok

Fichte: Második bevezetés a tudománytanba

Fichte: Zürichi előadások

Fichte és Reinhold levelezése

Fine: Az ösztönös ontológiai személet

Flusser: Az írás (6., 20., 21. fejezet)

Flusser: Paradigmaváltás

Flusser: A filmezés gesztusa

Foot: Erények és bűnök (görgess lefelé)

Forrai - Szegedi (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény

Forrai - Margitay (szerk.): Tudomány és történet: Fehér Mártának tanítványai

Forrai Gábor (szerk.): Informális logika

Forrai Gábor: Jelentés és fogalmi szerep szemantika

Forrai Gábor: Paul Feyerabend (1924--1994)

Foucault: Hogyan beszélik el a gyilkosságokat?

Foucault: Őrület és társadalom

Frenyó Zoltán: Keresztény humanizmus

Freud: A pszichoanalízis rövid vázlata

 

G - Gy

Gadamer

Gehlen: Az ember előzetes fogalma

Gödel: Ontológiai istenérv

Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve

Gramsci: Új fejedelem

Gray: Richard Rorty és a posztmodern irónia

Grelling - Oppenheim: Az „alakzat” fogalma az új logika fényében

Grice: A társalgás logikája

Guattari: Ökozófia

Guénon…

Gulyás Gyula: Közszolgálat és etika (a morális felelősség dilemmái)

Gyenis Balázs: Temporális Szóritész

 

H

Habermas…

Hacking: A tudományos gondolkodás stílusai

Hacking: Kísérletezés és tudományos realizmus

Hajime: Metanoetika és metanoézis (görgess lefelé)

Hall: Rejtett dimenziók (részletek)

Hamvas Béla…

Hanslick: A zenei szép

Hardin: A közlegelők tragédiája

Hartmann: Esztétika (részlet)

Hartmann: Etika. A kellés lényegéről (részlet)

Hartmann: Az erkölcsi követelmények lényegéről

Havelock: Az igazságosság görög fogalma (részletek)

Hempel - Oppenheim: A tudományos magyarázat logikája

Hempel: Mi is az - filozófia?

Hempel: Tanulmányok a konfirmáció logikájáról

Hegel: A keresztény vallás pozitivitása (részletek)

Hegel: A szellem fenomenológiája (Előszó, Bevezetés)

Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. (részlet)

Hegel: Frankfurti kéziratok

Heidegger…

Heller Ágnes: Európai kulturális identitás, modernitás és történelmi emlékezet

Helvetius: Az emberről (részlet)

Hérakleitosz

Hesse: A tudományszociológia ’erős tétel’-e

Hirschman: Közösség és konfliktus

Hobbes: Leviatán 13-15. fejezet

Honneth…

Horkheimer - Adorno: A felvilágosodás fogalma

Horkheimer - Adorno: A kultúripar: A felvilágosodás mint a tömegek becsapása

Horváth Pál: Istenek és istenképek

Hösle: A tudomány és az egyetem válsága

Hume: A jó ízlésről

Hume: Tanulmány az emberi értelemről

Hume: Tanulmány az emberi értelemről (részletek)

Hume: Tanulmány az erkölcs alapelveiről

Huoranszki Ferenc: Kinyilvánított preferenciák és irracionalitás

Huoranszki Ferenc: Modern metafizika

 

I - J

II. János Pál: Fides et Ratio (Ford.: Dér Katalin)

II. János Pál: Fides et Ratio (Ford.: Diós István)

Joó Mária: Emberi természet, női természet

 

K

Kamarás István: Pedagógiai filozófia

Kampis György…

Kampis György: A tudás folytonossága a paradigmák rendszerében

Kant: A tiszta ész kritikája. (Bevezetés I-IV.)

Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások

Kant: Az örök béke

Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás

Karikó Sándor (Szerk.): Az alkalmazott filozófia esélyei

Karikó Sándor (Szerk.): Derrida Marx - szelleme

Kálvin: Tanítás a keresztyén vallásra (részletek)

Kecskés Pál: A bölcselet története

Kierkegaard: Isten változatlansága

Kierkegaard: Vagy-vagy (Az esztétikai és az etikai közötti egyensúly a személyiség kimunkálásában)

Kierkegaard: Vagy-vagy. Eksztatikus előadás

Kiss Endre

Kocsondi András: Logika

Kolakowski: Amit Szent Anzelm kérdez

Kornblith: Túl a fundácionalizmuson és a koherenciaelméleten

Kripke: Wittgenstein a szabályokról és a privát nyelvről

Kuhn: Objektivitás, értékítélet és elméletválasztás

 

L

Laberthonniere: A filozófia mint művészet (görgess lefelé)

Leibniz és Clarke levelezéséből: A tér és az idő

Leibniz: Metafizikai értekezés. (I-IX.)

Lakatos Imre: Falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája

Lakatos Imre: A tudomány társadalmi felelőssége

Laki János: Bábel - Rudolf Carnap relativizmusa

Laki János: Thomas S. Kuhn

Lánczi András: A huszadik századi politikai filozófia

Laudan: Az elméletektől a kutatási hagyományokig

Laudan et al.: A tudomány változásai: filozófiai modellek és történeti kutatás

Leibniz: A természet és a kegyelem ésszerűen megalapozott elvei – Monadológia

Lendvai - Nyíri: A filozófia rövid történetete. A Védáktól Wittgensteinig

Leonardo da Vinci válogatott írásai

Lévinas: Paul Celan - A léttől a másikig

Linke

Luckmann: A láthatatlan vallás. A vallás fenomenológiája

Luckmann: A modern társadalmak erkölcsi rendje

Luther: Nagy káté

Lyotard: Szellemi divatok

 

M

Mach: Az érzetek elemzése

Machiavelli: A fejedelem

Machievelli: A Fejedelem

MacIntyre: Az erény nyomában. XIV fejezet: Az erények természete

Macintyre: Korunk erkölcsi nézetkülönbségeinek természete. (görgess lefelé)

Malcolm: Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások

Marcus Aurelius

Márkus György: A kultúra antinómiái

Márkus György: A kultúra. Egy fogalaom keletkezése és tartalma (részletek)

Marx: Tézisek Feuerbachról

Marx: Tézisek Feuerbachról

Masao: Zen, buddhizmus és nyugati gondolkodás (görgess lefelé)

McMullin: A természettudomány céljai

McTaggart: Miért nem valóságos az idő?

Mezei Balázs: Hozzászólás P. Simpson cikkéhez

Mill: A képviseleti kormány. XVI. fejezet

Mill: Haszonelvűség (részlet)

Molnár Tamás: Én, Symmachus - Lélek és gép

Molnár Tamás: Filozófusok istene

Molnár Tamás: A liberális hegemónia

Montaigne: Esszék (részletek)

Montesquieu: Perzsa levelek

Moore: Principia Ethica 1. fejezet: Az etika tárgya

Murdoch: A jó uralma a több fogalom fölött

 

N - Ny

Nánay Bence: Elme és evolúció

Neumer Katalin: Nyelv, gondolkodás, relativizmus a késői Wittgenstein filozófiájában

Newman: Az egyetem eszméje

Nietzsche

Nyíri Kristóf: Ludwig Wittgenstein

Nyíri Kristóf: Ludwig Wittgenstein

Nyíri Kristóf

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban

Nyíri Tamás: Az ember a világban

 

O

Orbán Jolán: Konstrukció és dekonstrukció - Derrida és az építészet

Ortega Y Gasset: Előszó a franciáknak. A tömegek lázadásához

Ortega Y Gasset: Utószó az angoloknak. A Tömegek lázadásához

Orthmayr Imre: Az emberi természet problémája a filozófiában

Orthmayr Imre: Módszertani individualizmus

 

P

Palló Gábor: A tudományfilozófia története

Palous: Husserl - egy antitotalitárius olvasat

Parragh Szabolcs

Pascal: Gondolatok

Pascal: A korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel

Papp Zoltán: Elidőzni a szépnél. Kant esztétikájáról

Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába

Pauler Ákos: Logika

Peacham: A tökéletes úriember - a zenéről

Perneczky Géza et al.: A művészet vége?

Platón

Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba

Poincaré: Tudomány és föltevés

Polányi Mihály: A hallgatólagos következtetés logikája

Popper: Három nézet az emberi tudásról

Pokol Béla: Modern francia szociológiaelméletek

Pszeudo-Arisztotelész: a világrendről

Putnam: Agyak a tartályban

Putnam: Mi a ’realizmus’?

Putnam: Miért nem naturalizálható az értelem

 

Q

Quinton: Wittgenstein

Quine

 

R

Radnóti Sándor: Jó ízlés, rossz ízlés

Rawls: Az igazságosság elmélete (részlet)

Redl Károly: A fakultások vitájának előtörténetéhez

Ricoeur: A szöveg mint modell

Ricoeur: Az emberi arc felfedezése

Ropolyi László: Tudomány egy posztmodern társadalomban

Ropolyi László…

Rorty

Rousseau: Értekezés - Levél Voltaire úrhoz

Rousseau: Értekezés a művészetekről és a tudományokról; Levél Voltaire-hez

Rousseau: Kiejtés

Russell: Miért nem vagyok keresztény?

Ruzsa Imre: A jelentés értelme

Ryle: A szellem fogalma (részletek)

 

S

Safranski: A filozófia tágassá teszi a világot

Sallis: Mimészisz és a művészet vége

Sartre: A husserli fenomenológia egyik alapvető gondolata: az intencionalitás

Sartre: Exisztencializmus

Sartre: Miért írunk (részlet)

Scheler: Ordo amoris (görgess lefelé)

Scruton: Miért lettem konzervatív?

Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (részletek)

Schmal Dániel

Schlick: Az ismeret fundamentumáról

Schwendtner Tibor: Analitikus versus Kontinentális filozófia

Severino: A nihilizmus lényege (görgess lefelé)

Shoemaker: Idő változás nélkül

Seneca Levelei

Seneca: Vigasztalások - Erkölcsi levelek

Simmel: Nagyváros és szemlélet

Simon Ferenc: A „polgári társadalom” fogalma és hegeli alapstruktúrája

Simon Ferenc: Hegel. A filozófia fogalma

Simpson: A filozófia kereszténysége

Sloterdijk: A történelem után

Smith: Az erkölcsi érzelmek elmélete

Somogyi József: A fenomenológiától a nemzeteszméig

Sontag: A tragédia halála

Sontag: A tragédia halála

Spaemann: Vége az újkornak?

Spinoza: Etika (Részlet)

Spinoza: Etika 4. rész (részletek)

Steiner: Wittgenstein és Shakespeare

Strawson: Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások

 

Sz

Szabó Imre: Etika

Szegedi Péter: Perlekedő tudáselméletek

Székely László: Henri Poincaré

Székely László: Ernst Mach

 

T

Taubes

Tillmann J. A....

Thalész

Tonk - Veress (Szerk.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások

Tóth Mihály: Bevezetés a keresztény etikába

Tóth Mihály: Életesemények a filozófiában

Tóth Tamás

Toulmin: Erkölcsi elvek

Tőkei Ferenc: Lukács tragédia-felfogásához

Tugendhat: A morál fogalma és megalapozása

Turay Alfréd

Turgonyi Zoltán

 

U

Ueda: A semmi és az Én a buddhista gondolkodásban (görgess lefelé)

Ullmann Tamás: Analitikus és kontinentális filozófia

Unamuno: Intim napló (görgess lefelé)

 

V

van Fraassen: A tudományos realizmussal kapcsolatos érvek

Vattimo: A művészet halála vagy hanyatlása

Vattimo: Múzeum a posztmodern korban

Virilio: Beszélgetés (Frankfurter Rundschau, 1992.08.0.)

Virilio: Beszélgetés (Filmfaust 1987)

Virilio-Breviárium

 

W

Warburton: A filozófia világa

Weber: A megértő szociológia néhány kategóriájáról

Weber: Gazdaság és társadalom. 5. fejezet: Vallásszociológia

Weil: Kegyelem és nehézkedés

Wiener: Wittgenstein hatása a Bécsi Csoportra

Weizsäcker: A tudás ideje (részletek) (görgess lefelé)

White: „…humanista vagyok, és szerintem a humaniórák lényegében az olvasásról szólnak”

White: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában

White: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában

Williams: Culture - Kultúra

Williams: A kultúra elemzése

Wittgenstein: A barna könyv (részlet)

Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. (65-76.)

 

Z

Zagajewski: Friedrich Nietzsche hasznáról és káráról

Zentai – Tóth: A meggyőzés csapdái

Zentai Istávn: A meggyőzés útjai

Zvolenszky Zsófia