Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2009. 03. 18.

 

Társadalomfilozófia

TÖRTÉNELEM ÉS ESZKATOLÓGIA

A történelem filozófiája és teológiája

szövegolvasó szeminárium, BF-490-7

2009. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Vajon igaz-e, hogy a történelem a mi erőfeszítéseink által vagy éppen azokat semmibe véve feltartóztathatatlanul egy végső beteljesedés, isteni cél felé tart? Létezik-e filozófiailag is megragadható értelme és végcélja a történelemnek, vagy ilyenről csak a teológia nyelvén lehet beszélni?

A történelem értelmére vonatkozó ilyen és hasonló kérdések megválaszolásához közelebb vezethet annak felismerése, hogy a klasszikus történelemfilozófia tulajdonképpen nem más, mint a zsidó-keresztény eszkatológia szekularizált változata. Még Marx kommunizmusra vonatkozó elképzeléseiben is tetten érhető a végső idők bibliai leírásának eleven hatása. Sőt, nemcsak a filozófusok, hanem elvallástalanodott korunk egyszerű emberei is akarva-akaratlan ennek az eszménynek a hatása alatt állnak. „Egész arra irányuló modern fáradozásunk, hogy mind jobbá tegyük a dolgokat, s mind nagyobb fokú haladást érjünk el, az Isten Országa felé tartó egyetlen keresztény haladás eszméjében gyöke­rezik, melynek uralmától a modern tudat megszabadult ugyan, ám amelytől mégiscsak függ” (Löwith).

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 12.15 – 13.45

Hely: Augustineum 101.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák ezúttal a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen.

Az alábbi „tervezett menetrend” rendszerint több irodalmat ad meg egy-egy foglalkozásra, mint amennyinek a feldolgozását egy hallgatótól reálisan elvárható (bár már ez a lista is kényszerű korlátozás eredménye). Ezért kísérletezni fogunk azzal a munkamódszerrel, hogy a szeminárium résztvevői két csoportot képezve más-más szövegekből készülnek fel, és az így szerzett ismereteiket az órán megosztják a többiekkel (hogy senkinek ne kelljen többet olvasnia hetente kb. 30 oldalnál).

Az órán mindenkinél legyenek ott a feldolgozott művek!

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, egy házi dolgozat írása.

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Senki nem teljesítheti úgy a szemináriumot, hogy aktívan be ne kapcsolódna a szakmai beszélgetésbe!

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

A házi dolgozat

Téma: szabadon választható a félévben tárgyalt témákhoz kötődően

Terjedelem: 15-18000 leütés

Leadási határidő: 04.29. Kinyomtatva: az órán, elektronikusan: 04.29. éjfélig

Elvárások: A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

02. 18.

Kurzusmegbeszélés, bevezetés

Időbeliség és történetiség. Mitől történelmi egy esemény? A történelem szubjektív és magánvaló értelme. Analitikus és szubsztantív történelemfilozófia

Irodalom:

Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. 353-356.

Mivel ezt a szöveget az órán részletesen szeretnénk elemezni, mindenki nyomtassa ki, tanulmányozza, és hozza magával!

Carr: Mi a történelem? 7-28.

Danto: Szubsztantív és analitikus történelemfilozófia.

02. 25.

Szent idő és történelem

Az idő vallásos felfogásának alapkoncepciója és a földi történelem jelentéktelensége

Irodalom:

Kierkegaard: Filozófiai morzsák. 75-96., 132-140.

A kijelölt részek megértéséhez elengedhetetlen legalább a mű első fejezetének kivonatát áttanulmányozni. A témánk szempontjából talán legfontosabb szövegrész fordítása a 91. oldal közepén pontatlan. Helyesen: „Csakhogy mivel a (közvetlen értelemben) nem-egyidejű nem más, mint a későbbi, ezért a későbbi kell, hogy lehessen valódi egyidejű.”

Eliade: A szent és a profán. 61-106.

03. 04.

A történelem filozófiájának és teológiájának néhány alapfogalma

Isten országa, apokaliptika, eszkaton, apokatasztázisz, prófécia, üdvtörténet

Irodalom:

Szöveggyűjtemény az Isten Országa fogalom értelmezéséhez.

(Jeremias: F, Várnai: L, Rahner: F és L egyaránt)

Taubes: Nyugati eszkatológia. 47-58. (L)

Tuba: A történelem teológiai értelme. 19-31. (Világtörténelem és üdvtörténet) (F)

Ajánlott még:

Nocke: Eszkatológia. 397-441.

03. 11.

Ószövetség

Irodalom:

Buber: A próféták hite.

1991-es kiadás: 121-136., 250-260.; 1998-as kiadás: 125-140., 254-264.

Taubes: Nyugati eszkatológia. 300-302., 306-309.

Buber kijelentéseinek súlyát (és igazságértékét) nehéz felmérni a hivatkozott bibliai szövegek újraolvasása nélkül. (Izaiás (Ézsaiás) próféta könyve 40-55. fejezet, Ámosz próféta könyve)

03. 18.

Korai kereszténység I.

Irodalom:

Bultmann: Történelem és eszkatológia. 33-68.

03. 25.

Korai kereszténység II.

Irodalom:

Cullmann: Krisztus és az idő. 47-64. és 76-87.

A fordítás a „kijelentés” szót használja arra, amit a katolikus terminológiával kinyilatkoztatásnak mondunk; a „bűneset” pedig a bűnbeesést jelenti.

Ajánlott még:

16-46., 88-100., 136-164., 180-198.

04. 01.

Patrisztika

Ireneusz, Ágoston

Irodalom:

Ágoston: Isten városáról.

XI-XIV. könyv: szemelvénygyűjtemény

XV. könyv I-IV, XVII, XX. 1. bekezdés

XVII. könyv I-III,

XVIII. könyv I-II, XXXVII, XLVI-XLVII,

XIX. könyv: XI, XVII, XX, XXVI,

XX. könyv: IX, XI, XVI-XVII,

Ajánlott még:

XXII. könyv: XXX;

Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. 211-224. (Online: görgessen!)

04. 08.

Szünet

04. 15.

Teológiai eszkatológia

Joachim, Münzer

Irodalom:

Taubes: Nyugati eszkatológia. 115-166. Különösen: 122-157. (F)

Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. 197-210. (L) (Online: görgessen!)

Münzer: A Gideon kardjával. 31-46. (L)

Fabiny: A keresztény hermeneutika…198-207. (L)

Ajánlott még:

McGinn: Antikrisztus. 148-155.

Csapó: II. Frigyes császár mint Antikrisztus a joachimita irodalomban és a pápai propagandában

04. 22.

Fölvilágosodás

Lessing, Rousseau

Irodalom:

Lessing: Az emberi nem nevelése.

Ajánlott még:

Lessinghez: Szemelvények a megismerés és a kinyilatkoztatás kapcsolatának teológiájához

Taubes: Nyugati eszkatológia 175-183.

Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről. (online: görgessen!)

04. 29.

                                                DOLGOZATBEADÁS

Német idealizmus I.

Kant, Herder

Irodalom:

Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből.

Ajánlott még:

Kelemen: Az ész képe és tette. 15-50.

Kant: A fakultások vitája. 415-432.

Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. 403-454.

Taubes: Nyugati eszkatológia 183-200.

Papp Zsolt: Történelemfilozófia – megoldás a rendszer margóján?

05. 06.

Német idealizmus II.

Hegel, Schelling, Fichte

Irodalom:

Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. 33-56, 73-77. 81-85.

Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. 353-356.

Ajánlott még:

Kelemen: Az ész képe és tette. 127-173.

Fichte: A jelenlegi kor alapvonásai. 416-428., 553-570.

Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. 16-138.

Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. 95-102.

05. 13.

Marxizmus

Irodalom:

Marx-Engels: A Kommunista Párt kiáltványa.

Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. 95-102.

Ajánlott még:

A szovjet alkotmány (különösen 1-25. §)

Lenin: Állam és forradalom.

05. 20.

Értékelés

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok

 

Szemelvények

     „A teológia és a filozófia előjoga empirikusan megválaszolhatatlan kérdések megfogalmazása. Ilyesfajták azok a kérdések, melyek az első és a legvégső dolgokat érintik – s éppen azért őrzik meg jelentőségüket, mert semmilyen válasz nem némíthatja el őket. Senki nem faggatódznék a történelem értelme felől, ha az már magukból a történeti eseményekből nyilvánvaló volna. Másrészt értelem-nélkülinek is csak egy végső értelmet keresve tűnhet csak a történelem. Csalódások csak akkor érhetnek bennünket, ha várunk valamit. Az azonban, hogy egyáltalán a történelem egészének értelmére és értelmetlenségére kérdezzünk, maga is már történelmileg meghatározott: zsidó és keresztény gondolatok szülték e mérték nélküli kérdést. Komolyan a történelem értelmére kérdezni – ez túllép minden tudhatón, és elállítja lélegzetünket; légüres térbe lök bennünket, melyet csak a remény és a hit tölthet ki.

     A görögök szerényebbek voltak. Nem voltak oly elbizakodottak, hogy a történelem értelmének firtatására vetemedjenek. Lenyűgözte őket a természetes kozmosz látható rendje és szépsége, és a keletkezés és pusztulás kozmikus törvénye volt történelemmegértésük mintája is.”

     „Csak a zsidó és a keresztény hit által a klasszikus pogányság »reménytelen« - mert ciklikus – világszemlélete ellenében megteremtett jövő horizontján belül vált egyáltalán lehetővé, hogy a haladáseszme a modern történelemfelfogás vezérlő gondolatává váljék. Egész arra irányuló modern fáradozásunk, hogy mind jobbá tegyük a dolgokat, s mind nagyobb fokú haladást érjünk el, az Isten Országa felé tartó egyetlen keresztény haladás eszméjében gyökerezik, melynek uralmától a modern tudat megszabadult ugyan, ám amelytől mégiscsak függ, miként a szökött szolga távoli urától.”

(Karl Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Budapest, Atlantisz, 1996. 42. ill. 128.)

 

     „A történelem értelme körüli zűrzavarban nem az egyes események szabnak mértéket; sőt, éppenhogy mindeme eseményektől elfordulva kell feltenni a kérdést: mi teszi a történelmet történelemé? A történelem lényegére irányuló kérdés csak akkor lelhet mértékre és állagra, ha az eszkaton felől hangzik el, mert az eszkatonban a történelem túllép határain, és a maga mivoltában válik láthatóvá.”

     „Ember-voltot csakis a szabadság emelhet át a természet köréből a történelem birodalmába. Történetisége csak a szabadságban létező embernek van. A természetnek és a természetbe ágyazott ember-voltnak nincs története. A szabadság azonban csak mint alá-bukás tárulkozhat fel. Mindaddig ugyanis, amíg a szabadság az isteni-természeti körforgás pályáján mozog, Isten és a természet szükségszerűségének van alávetve. Valamiféle non posse peccare semmiben sem különbözik a jó kényszerétől. Csak az embernek Isten szavára adott válasz-szava – ez a lényege szerint: nem – tanúsíthatja az emberi szabadságot. A történelem alapja ekként a tagadás szabadsága.”

(Jacob Taubes: Nyugati eszkatológia. Budapest, Atlantisz, 2004. 7. ill. 10.)