Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2017. 01. 20.

 

Politikai etika

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium

BMNSF0300M, BMNSF1300M

2017. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus a politikai filozófia/etika olyan témáiba nyújt betekintést főképp az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, az egyenlőség, a jog, az autonómia az autoritás, a legitimitás és a kötelezettség.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Csütörtök 10.15 – 11.45

Hely: Sophianum 312

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma.

Az otthoni munka a közös órai tevékenység előkészítését szolgálja, az órára kijelölt szövegek feldolgozásából és mini-dolgozatok formájában való összefoglalásából áll.

Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az órákat a kijelölt szövegek feldolgozásának szenteljük. Ideális esetben az óra két részből áll majd. Először rekonstruáljuk az olvasott szerző gondolatmenetét. Második lépésben megkíséreljük az így nyert tételeket és érveket értékelni és más szerzők álláspontjával összevetni. A szövegek rekonstruálását rendszerint azzal kezdjünk, hogy elkülönítjük egymástól gondolati egységeit, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól (milyen tételt fogalmaz meg)? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására is. (Egyes szövegekhez további, részletekbe menő kérdések is tartoznak, amelyek célja a gondolatmenetben való elmélyülés segítése.) A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki papíron (könyv formájában vagy kinyomtatva) hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A mini-dolgozatok megírása és a foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet két részjegy, a mini-dolgozatok és súlyozottan az otthoni felkészülésre épülő órai munka határozza meg. Ha bármelyik részjegy elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Mini-dolgozat A második héttől kezdve minden órára mini-dolgozatot kell írni.

Téma: a soron következő szöveg tartalmának összefoglalója. Egyszerűen (és leegyszerűsítően) mesélje el, miről szól a szöveg, mik a főbb tézisei, milyen nagyobb egységekből épül fel stb. Mivel olykor egészen hosszú szövegeket kell röviden összefoglalni, a dolgozat értékelésnek egyik fontos szempontja, mennyire sikerült a lényeges pontokat kiemelnie.

Leadási határidő (kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni):

kinyomtatva: az adott órán

és

elektronikusan: a kinyomtatott dolgozat leadási határidejét megelőző szerda 22.00 (hankovszky@btk.ppke.hu)

A határidő után leadott dolgozatok elmulasztottnak számítanak.

Az elmulasztható dolgozatok száma 3. Ennél több mulasztás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem).

A leadott dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek). Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. Egy üres papír vagy egy másik tárgyból írt dolgozat egy oldala nyilvánvalóan nem éri el. A leadott szövegből ki kell derülnie, hogy készítője legalábbis elolvasta és alapszinten megértette az elemzett szöveget. Ha pl. az összefoglaló csak a szöveg első feléről számol be, ez a feltétel nem teljesül. Az is nagyon fontos, hogy az egyes hallgatók által leadott dolgozatok eléggé különbözzenek egymástól, ne egymás átfogalmazásai legyenek.

Az elmulasztott mini-dolgozat „nullásnak” számít, ám a három legrosszabb jegy (legyen az elmulasztás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

A mini-dolgozat formai követelményei:

  • Címe az ismertetett szöveg címe legyen!
  • Terjedelme minimum 3000 karakter (kb. egy oldal) legyen.
  • A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)! Oldalanként legfeljebb négy bekezdésre tagolódjon!
  • Mindenféle bevezető nélkül kezdődjön azonnal a kijelölt szöveg tartalmának ismertetésével.
  • Alcímeket ne tartalmazzon!
  • Bibliográfiát ne tartalmazzon!
  • Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!
  • Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon!

A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom, és elmulasztottnak minősítem.

 

GY. J

H. D.

K. V.

W. K.

2.23. Rawls

4

2,7

2,5

1

3.2. Rawls

4

0

3

2

3.9. Nagel

5

3,7

3,7

1,5

3.23. Nagel

0

1

0

1,9

3.30. Nozick

0

4,2

2

1,7

4.27. Nozick

3

3

2

1,5

5.3. Dworkin

4,5

3

2

1

5.10. Dworkin

4,8

4

0

2

átlag

4,46

3,58

2,64

1,82

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris‒Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

 

2.16.

kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

2.23.

3.2.

Rawls 1.

3.9.

3.16.

Nagel    Kérdések a szöveghez

3.30.

4.27.

Nozick

 

Dworkin    Kérdések a szöveghez

 

Raz    Kérdések a szöveghez

 

Sandel

 

Rawls 2.

 

Wolff

 

Simmons  ..

 

Scanlon