Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2019. 08. 27.

 

 

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium

BBNSF17300

2019. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus a politikai filozófia olyan témáiba nyújt betekintést az analitikus filozófiai hagyományhoz sorolható tanulmányok elemzése révén, mint az igazságosság, a jog, az autonómia, az autoritás, az egyenlőség, a haszonelvűség.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: kedd 16.00 – 17.30

Hely: Ans. 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetésével telnek, mert ez hatékonyabb, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Az órákat a kijelölt szövegek feldolgozásának szenteljük. Ideális esetben az óra két részből áll majd. Először rekonstruáljuk az olvasott szerző gondolatmenetét. Második lépésben megkíséreljük az így nyert tételeket és érveket értékelni és más szerzők álláspontjával összevetni. A szövegek rekonstruálását rendszerint azzal kezdjünk, hogy elkülönítjük egymástól gondolati egységeit, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól (milyen tételt fogalmaz meg)? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki kinyomtatott formában hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a mini dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

Mini-dolgozat A második héttől kezdve minden órára mini-dolgozatot kell írni.

Téma: a soron következő szöveg tartalmának összefoglalója. Egyszerűen (és leegyszerűsítően) mesélje el, miről szól a szöveg, mik a főbb tézisei, milyen nagyobb egységekből épül fel stb. Mivel olykor egészen hosszú szövegeket kell röviden összefoglalni, a dolgozat értékelésnek egyik fontos szempontja, mennyire sikerült a lényeges pontokat kiemelnie.

Leadási határidő (kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni):

elektronikusan: az adott órát megelőző vasárnap 20.00 óra (hankovszky@btk.ppke.hu)

és

kinyomtatva: az adott órán

A határidő után leadott dolgozatok elmulasztottnak számítanak.

Az elmulasztható dolgozatok megengedett száma 3. Ennél több mulasztás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem).

A leadott mini dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy ne számítson elmulasztottnak (hanem legalább elégtelennek). Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. Egy üres papír vagy egy másik tárgyból írt dolgozat egy oldala nyilvánvalóan nem éri el. A leadott szövegből ki kell derülnie, hogy készítője legalábbis elolvasta és alapszinten megértette az elemzett szöveget. Ha pl. az összefoglaló csak a szöveg első feléről számol be, ez a feltétel nem teljesül. Az is fontos, hogy az egyes hallgatók által leadott dolgozatok eléggé különbözzenek egymástól, ne egymás átfogalmazásai legyenek.

Az elmulasztott mini-dolgozat „nullásnak” számít, ám a három legrosszabb jegy (legyen az elmulasztás vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

A mini-dolgozat formai követelményei:

 • Címe az ismertetett szöveg címe legyen!
 • Terjedelme minimum 2800, maximum 3000 karakter (kb. egy oldal) legyen! A betűméret, a sorköz vagy a margók beállításával formálja úgy a szöveget, hogy egy-egy minidolgozat férjen el egy oldalon, és esztétikusan töltse ki azt!
 • A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)! Oldalanként legfeljebb négy bekezdésre tagolódjon!
 • Mindenféle bevezető nélkül kezdődjön azonnal a kijelölt szöveg tartalmának ismertetésével!
 • A bemutatott gondolatokat ne értékelje!
 • Alcímeket ne tartalmazzon!
 • Bibliográfiát ne tartalmazzon!
 • Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!
 • Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon!
 • A szöveget elektronikusan .doc vagy .docx formátumban kell beadni.
 • A fájl címe két szóból álljon a dolgozat írójának nevéből és a feldolgozott mű szerzőjének nevéből (pl. Hankovszky – Raz)

A formailag nem megfelelő, (elektronikusan vagy nyomtatva) késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom, és elmulasztottnak minősítem.

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998. (A szaktars.hu anyagai az egyetem vagy bizonyos könyvtárak (pl. FSZEK) hálózatából elérhetők és letölthetők.)

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.9.

kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

09.16.

Rawls 1.

09.23.

Dworkin    Kérdések a szöveghez

09.30.

Nagel    Kérdések a szöveghez

10.07.

Raz    Kérdések a szöveghez

10.14.

Nozick

10.21.

Wolff

10.28.

szünet

11.04.

Scanlon

11.11.

Simmons

11.18.

Sandel 

11.25.

Rawls 2.

12.02.

Összegzés, értékelés

12.09.

Szünet