Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 02. 07.

A filozófia és a teológia határkérdései (emelt szintű szeminárium)

Válogatott problémák

Szövegolvasó szeminárium, BMNSF0440M

2012. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson néhány filozófiailag is releváns teológiai problémába. Teológusoktól származó szövegeket fogunk olvasni, de olyanokat, amelyekben a kívülálló is a megértés és a belátás esélyével mélyedhet el, mert kellőképpen argumentatívak, és témájuk mélyreható kifejtését adják. Ebből következően e szövegek jó része meglehetősen hosszú és nehéz olvasmány, egyetlen elolvasás rendszerint nem elegendő alapos feldolgozásukhoz. A kurzus azok számára ajánlott, akik érdeklődnek a keresztény teológia iránt és erőfeszítésekre is hajlandóak annak érdekében, hogy egy féléven át „nem középiskolás fokon” foglalkozzanak vele. (A jelentkezők igényének megfelelően a kurzus minimál változatban is megvalósítható. Ebben az esetben az alábbi menetrend tematikus egységeiből mindig csak az egyik szöveget választjuk ki, és két hét alatt dolgozzuk fel.)

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 14.00 – 15.30

Hely: Anselmianum 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. A foglalkozásra a kijelölt szöveget mindenki hozza magával!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A házi dolgozat témája: Szabadon választható a félév során tárgyalt témákhoz kapcsolódva

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 04. 14. (szombat) 24 óra és

kinyomtatva: 04. 16. (hétfő) 14.00

A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni. A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

02. 13.

Kurzusmegbeszélés, bevezetés

Vallás, teológia, filozófia

   Hankovszky: Mit jelent vallásosnak lenni?

       Ajánlott: Várnai – Bagyinszki: A vallás fogalma

02. 20.

Teológiai „ismeretelmélet” I.

A Biblia értelmezése és a történetkritikai módszer

   Lohfink: Jézus és az egyház

       Ajánlott: Várnai: Az ősegyház és az evangelisták közvetítő szerepe

02. 27.

Teológiai „ismeretelmélet” II.

A kinyilatkoztatás

   Dei Filius. Különösen 3004-7, 3026-9

   Dei Verbum. 1. fejezet: A kinyilatkoztatás

       Ajánlott: Hankovszky: Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez.

03. 05.

Teológiai „ismeretelmélet” III.

A hit megalapozásának igénye

   Müller: Mennyire függetlenítheti magát a hit az észtől?

       Ajánlott: Hankovszky: Az interszubjektivitás reménye

03. 12.

A lélek halhatatlanága és/vagy a test föltámadása I.

Az újabb viták kiindulópontja

   Cullmann: A lélek halhatatlansága vagy a holtak feltámadása?

       Ajánlott: Weissmahr: Az ember örök élete a természetes ész fényében

03. 29.

A lélek halhatatlanága és/vagy a test föltámadása II.

Az egyik legutolsó hozzászólás

   Kessler: Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson

       Ajánlott: Hankovszky: A feltámadás és az örök élet keresztény reménye. További irodalom

03. 26.

Elmarad

04. 02.

Szünet

04. 09.

Szünet

(04.14.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

04. 16.

Dolgozatbeadás kinyomtatva

Etika és morálteológia

   Somfai: Keresztény etika?

04. 23.

A természettörvények és a csodák

   Weissmahr: Filozófiai és fundamentális teológiai megfontolások a csoda problémájához

       Ajánlott: Várnai: A csodák és jövendölések kérdése, Weissmahr: A világegyetem létrejötte

04. 30.

Szünet

05. 07.

Posztmodern kihívása

   Wendel: Posztmodern teológia?

       Ajánlott: Patsch: Totalitás és fragmentáció

05. 14.

Értékelés

 

A szövegek nyomtatott forrásai

Cullmann, Oscar: A lélek halhatatlansága vagy a holtak feltámadása? (Ford. Karasszon István) In Református Egyház 1984.

Dei Filius. In Fila Béla – Jug Lászó [Szerk.]: Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai. Kisternye - Budapest, Örökmécs, 1997. 529-530., 534.

Dei Verbum. In A II. vatikáni zsinat tanítása. Budapest, Szent István Társulat, [É. n.] 145-147.

Hankovszky Tamás: Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez. A kanti kihívás és a vatikáni zsinatok válasza. In Sapientiana 2 (2009)2. 50-60.

Hankovszky Tamás: Az interszubjektivitás reménye. Útkeresés az abszolút bizonyosság vágya és a relativizmus között. In: Katekhón 2007. 2. 129-140.

Kessler, Hans: Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson. Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról. (ford. Mártonffy Marcell) In Mérleg 2006. 1. 16-38.

Lohfink, Gerhard: Jézus és az egyház. (ford. Várnai Jakab) Szeged, SzHF, 1992.

Müller, Klaus: Mennyire függetlenítheti magát a hit az észtől? Megjegyzések a megalapozás problémájához. (ford. Hankovszky Tamás) 1. rész In: Katekhón 2005. 2. 214-230.; 2. rész In: Katekhón 2005. 3. 349-366.

Patsch Ferenc: Totalitás és fragmentáció. Mit jelent a „posztmodern”? In Vigilia 2004. 5.

Várnai Jakab – Bagyinszki Ágoston: A vallás fogalma. In Várnai – Bagyinszki: A vallás. Budapest, Sapientia, 2002.

Várnai Jakab – Bagyinszki Ágoston: A vallások teológiájának alapjai. In Várnai J. – Bagyinszki: A vallás. Budapest, Sapientia, 2002.

Várnai Jakab: A csodák és jövendölések kérdése. In Várnai: Út Jézushoz. Szeged, SzHF, 21996. 84-91.

Várnai Jakab: Az ősegyház és az evangelisták közvetítő szerepe. In Várnai: Út Jézushoz. Szeged, SzHF, 21996. 48-62.

Weissmahr Béla: Az ember örök élete a természetes ész fényében. In Mérleg 2002. 1. 27-56.

Weissmahr Béla: Filozófiai és fundamentális teológiai megfontolások a csoda problémájához. In Benyik György (Szerk.): Csoda elbeszélések. Szeged, 2000, 171-185.

Weissmahr Béla: A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés. In Mérleg 2005. 2. 189-203.

Wendel, Saskia: Posztmodern teológia? A keresztény teológia és a posztmodern filozófia viszonyáról. (ford. Hankovszky Tamás) In: Katekhón 2006. 3. 375-404.