Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2018. 12. 1.

.

 

Klasszikus német filozófia, Etikatörténet 2. (klasszikus német)

A kategorikus imperatívusz etikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF16700, BONET01300

 

2018. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a résztvevőket a filozófiatörténet egy klasszikusának etikájával, mely ma is egyike a legbefolyásosabb etikai elméleteknek, ezen keresztül betekintést nyújtson az etika legfontosabb kérdéseibe, közben gyakoroltassa a szigorúan következetes gondolkodást, fokozza a szövegelemzési készséget és növelje a filozófiai szaknyelvben való jártasságot.

Hétről hétre egy-egy 4-6 oldalas szövegrészlet feldolgozására kerül sor Immanuel Kant Az erkölcsök metafizikájának alapvetése című művéből. A tanári irányítással végzett szövegolvasás feladata a mű argumentációs struktúrájának feltárása, legfontosabb tételeinek értelmezése és napjaink morális problematikájával való szembesítése.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (hankovszky@btk.ppke.hu)

Időpont: szerda 12.30 – 14.00

Hely: Anselmianum 011

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Minden órát azzal kezdünk, hogy a kijelölt szöveg gondolati egységeit elkülönítjük egymástól, és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól (mi lehetne a címe)? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására. A foglalkozásra a kijelölt szövegeket mindenki hozza magával, és előzetesen jelölje be benne a gondolati egységek határát!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet egy házi dolgozat és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe, erre pedig csak az otthoni felkészülés képesít!

A házi dolgozat témája: A végső gyakorlati elv különböző megfogalmazásainak kapcsolata

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a kijelölt problémát tárgyalja! Kant életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban.

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 12. 09. (vasárnap) 20 óra

ÉS

kinyomtatva: 12. 12. (szerda) 12.30.

A házi dolgozat formai követelményei: Terjedelem: címlap és bibliográfia nélkül legalább 20.000 leütés. A lábjegyzetekben egy mű második és további hivatkozásakor csak rövidített cím szerepeljen. Az idézetek mindig betűhűek legyenek! Az idézett szöveg vagy annak bármelyik része csak akkor legyen kurzív, ha az eredetiben is az volt, vagy ha saját kiemelésünk tényére külön felhívjuk a figyelemt. (A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található itt.) A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan, doc vagy docx formátumban kell beadni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

Környezetvédelmi ajánlások. A dolgozatokat lehetőség szerint kétoldalas nyomtatásban, címlap nélkül kérem. A bibliográfia ne kezdődjön új oldalon. A dolgozatot ne kösse be, és ne tegye műanyag fóliába. Elég, ha a lapokat egy (gém)kapoccsal összefogja.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

 

09.12.

Kurzusmegbeszélés, bevezetés

 

09.19.

Előszó

 

09.26.

elmarad

 

10.03.

elmarad

 

10.10.

Első rész (1–13. bekezdés)

 

10.17.

elmarad

10.24.

Első rész (14–22. bekezdés) – Kérdések

 

10.31.

szünet

11.07.

Második rész (1–15. bekezdés)

 

11.14.

Második rész (16–32. bekezdés) – Kérdések

 

11.21.

Második rész (33–45. bekezdés)

 

11.28.

Második rész (46–70. bekezdés) – Kérdések

12.05.

Második rész (46–89. bekezdés)

Felhívás, Táblázat

(12.02.)

DOLGOZATBEADÁS

12.12.

Visszatekintés, értékelés, DOLGOZATBEADÁS

 

 

Kötelező olvasmányok

Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett 1998. 17-79.
(VAGY Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése – A gyakorlati ész kritikája – Az erkölcsök metafizikája. Budapest, Gondolat, 1991.)

Tengelyi L.: Bevezetés és Elemző áttekintések. In Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, Raabe Klett, 1998. 2–14., 21., 30‒33., 59‒64., 77‒79.

Ross, D.: Kant etikája. Kommentár Az erkölcsök metafizikájának alapvetéséhez. In Gond 31. (2002) (VAGY Ross: Kant etikája. Budapest, Gond-Cura Alapítvány, 2005.) egy fontos részlet

 

Ajánlott olvasmányok

Allison, H. E.: Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals. A Commentary. Oxford – New York,  Oxford University Press, 2011.

Callanan, J. J.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. An Edinburgh Philosophical Guide. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.

Korsgaard, Ch. M.: Kant's formula of universal law. In Pacific Philosophical Quarterly 1985. 1-2: 24-47.

Sedgwick, S.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals. An Introduction. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2008.

Timmermann, J.: Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals. A Commentary. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2007.

Timmermann, J.: Kant's 'Groundwork of the Metaphysics of Morals'. A Critical Guide. Cambridge ‒ New York, Cambridge University Press, 2009

Horn, Ch ‒ D. Schönecker (szerk.): Groundwork for the Metaphysics of Morals. Berlin ‒ New York, de Gruyter, 2006.

Horn, Ch. – C. Mieth – N. Scarano: Immanuel Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kommentar. Frankfurt, M., Suhrkamp, 2007

Droschel, A.: A morál költségei – Kant nyomán számolva. In Magyar Filozófiai Szemle, 1991. 4–6. 778–708.

Tengelyi L.: Autonómia és világrend. Kant az etika fundamentumáról. In Medvetánc 1984. 4. Melléklet.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998.

Heller Á.: Kant etikái. In U.ő: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 212–288.

Málnási Bartók Gy.: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Hága, Mikes International, 2006.

Nemo, Ph.: Az arc mezítelensége. Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal. In Műhely 1994. 1. 4-8.