Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2016. 09. 09.

 

Politikai filozófia

Modern politikai filozófiák

Szövegolvasó szeminárium

BBNSF04000

2016. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A kurzus órátlan tanegység, amely a budapesti (http://hankovszky.tamas.btk.ppke.hu/kurz/polfil16.htm) órás tanegység megfelelőjeként és alternatívájaként fut. Bárki felveheti, akinek legalább két lezárt féléve van az egyetemen, függetlenül attól, hogy képzési helye Budapest vagy Piliscsaba.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: ‒

Hely: ‒

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak csak koordináló és ellenőrző szerepe van. E kurzus keretében a hétről-hétre végzett órai munkát egy hétről-hétre leadott egy oldalas (kb. másfél óra alatt megírható) mini-dolgozat elkészítése helyettesíti.

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A mini-dolgozatok határidőre való leadása mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet az önálló szövegelemzésre támaszkodó mini-dolgozatok határozzák meg. Az így szerzett jegy javítható egy hosszabb házi dolgozat megírásával. Egy elmulasztott mini-dolgozat későbbi pótlására nincs mód. „Hiányzás” esetén a mini-dolgozat elégtelennek számít, ám a két legrosszabb jegy (legyen az „hiányzás” vagy bármi más következménye) a félév végi jegybe nem számít bele.

„Hiányzás” Az órátlan tanegység esetében a más szemináriumokon ismert hiányzásnak az felel meg, ha valaki nem ad le határidőre megfelelő dolgozatot. Az elmulasztható dolgozatok száma kettő. Ennél több „hiányzás” esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem, és a hosszabb házi dolgozattal sincs mód jegyet szerezni). „Igazolt” és „igazolatlan” „hiányzás” között nincs különbség.

A leadott dolgozatnak el kell érnie egy bizonyos minőséget ahhoz, hogy az adott hét teljesítettnek, ne pedig „hiányzásnak” számítson. Nehéz egzakt módon definiálni, hogy milyen szintet. Egy üres papír vagy egy másik tárgyból írt dolgozat egy oldala nyilvánvalóan nem éri el. A leadott szövegből ki kell derülnie, hogy készítője legalábbis elolvasta és alapszinten megértette az elemzett szöveget. Ha pl. az összefoglaló csak a szöveg első feléről számol be, ez a feltétel nem teljesül. Az is nagyon fontos, hogy az egyes hallgatók által leadott dolgozatok eléggé különbözzenek egymástól, ne egymás átfogalmazásai legyenek.

A mini-dolgozat témája: az adott héthez rendelt szöveg tartalmának összefoglalója. Egyszerűen (és nagyon leegyszerűsítően) mesélje el, miről szól a szöveg, mik a főbb tézisei, milyen nagyobb egységekből épül fel stb.

A mini-dolgozat leadási határideje (kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni):

kinyomtatva: piliscsabai hallgatók esetében hétfőnként 12.00 (titkárság), budapesti hallgatók esetében keddenként 12.30 (Tárogató 226) (Az alábbi táblázatból látszik, melyik héthez melyik szöveg tartozik. Az első leadási határidő: 09.18 és 09.19-20.)

elektronikusan: a kinyomtatott dolgozat leadási határidejét megelőző vasárnap 24.00 (hankovszky@btk.ppke.hu)

A mini-dolgozat formai követelményei:

·         Minimum egy oldal (= cím nélkül minimum 33 sor).

·         Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság.

·         A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz!

·         A fejlécben vagy a láblécben (élőfej/élőláb) legfeljebb az oldalszám szerepeljen!

·         A szöveg legyen folytonos (tehát nem vázlatpontokból álló)!

·         Legfeljebb három bekezdésre tagolódjon!

·         Lábjegyzeteket ne tartalmazzon!

·         Alcímeket ne tartalmazzon!

·         Egy-egy szintagmánál hosszabb idézeteket ne tartalmazzon!

A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

Eredmények

A házi dolgozat témája: személyes megbeszélés alapján

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével! A szöveg legyen kerek egész!

A házi dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 12. 09. (péntek) 24 óra hankovszky@btk.ppke.hu ÉS

kinyomtatva: 12. 12. (hétfő) 12.00 (titkárság), illetve 12.13. (kedd) 12.30 (Tárogató 226)

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül tíz teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz. A fejlécben vagy a láblécben (élőfej/élőláb) csak az oldalszám szerepeljen! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található itt. A formailag nem megfelelő, késve érkezett vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Tankönyv

Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium, 1998.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán nem változik, akkor sem, ha a párhuzamos, kontaktórás kurzuson megváltozna.

09.12.

kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

09.19

Rawls 1.

09.26.

Nagel    Kérdések a szöveghez

10.03.

Nozick

10.10.

Dworkin (1-2.)    Kérdések a szöveghez

10.17.

Dworkin (3-4.)    Kérdések a szöveghez

10.24.

Raz    Kérdések a szöveghez

10.31.

szünet

11.07.

Wolff 

11.14.

Simmons

11.21.

Scanlon I-II.

11.28.

Scanlon III-V.

12.05.

Sandel 

12.09.

(Dolgozatbeadás elektronikusan)

12.12.

Rawls 2.   (Dolgozatbeadás papíron)