Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2013. 02. 16.

 

Nyelvfilozófia

A nevek és a leírások szemantikája

Szövegolvasó szeminárium, BBLSF04300

2013. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus célja, hogy néhány klasszikus tanulmány elemzésével megismertessen a nyelvfilozófia és a filozófiai logika egy határterületével, a nevek és a leírások szemantikájával.

 

Oktató: Hankovszky Tamás (tamas@hankovszky.com)

Időpont: 2013. 03. 09. és 23. Szombat 9.15-12.30

Hely: Anselmianum 010

 

A tervezett menetrend

Március 9.

9.15-10.45

Frege

11.00-12.30

Russell

 

 

Március 23.

9.15-10.45

Strawson

11.00-12.30

Quine

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. A tanárnak elsősorban nem információközlő, hanem csak koordináló és ellenőrző szerepe van. Maga a konzultációs nap a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósul meg. Levelező rendszerű képzésben, mindössze két konzultációra támaszkodó tanulás esetén nem elég a konzultációk után nekilátni egy egész félévre szánt anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a kijelölt szövegrészekkel a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni, mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán kellő mélységig elvégezni, és így a közösen eltöltött idő haszontalan lesz. Javaslom, hogy kijelölt fejezeteket többször is olvassák el, méghozzá úgy, hogy közben mindig teljen el néhány nap. A szövegek egyszeri elolvasása gyakorlatilag semmire nem képesít, mert egyik-másik közülük (mindenekelőtt Russell) rendkívül nehéz.

Az órán minden szöveg elemzését azzal kezdünk, hogy elkülönítjük egymástól a gondolati egységeit (majd azok egységeit és így tovább), és minden egységgel kapcsolatban megpróbálunk válaszolni három alapvető kérdésre. 1. Miről szól? 2. Mit állít azzal kapcsolatban, amiről szól? 3. Miért fontos ez az állítás a szöveg által megvalósítani kívánt projekt szempontjából? Ezért az órára való készülés terjedjen ki a szöveg tagolására és e kérdések megválaszolására.

A foglalkozásra a kijelölt művet mindenki hozza magával, hiszen célunk az, hogy egy-egy jelentős szöveghelyet sorról sorra elemezve ismerkedjünk meg a filozófia néhány alapvető kérdésével és a rájuk adható válaszokkal!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A gyakorlati jegy két részjegyből tevődik össze, amelyek mindegyikének legalább elégségesnek kell lenn. A részjegyek két módon szerezhetők meg.

1. Zárthelyi dolgozat írása a konzultáció alkalmával az adott naphoz tartozó kötelező irodalomból. Aki nem ír legalább elégséges ZH-t, vagy a konzultáció alkalmával nem tud megjelenni, annak a második jegyszerzési lehetőséggel kell élnie.

2. Házi dolgozat írása.

Az első konzultáció ZH-ját kiváltó dolgozat címe: Frege és Russell nevekről szóló elméletének összevetése. Határideje: március 12.

A második konzultáció ZH-ját kiváltó dolgozat címe: Russell és Strawson álláspontjának összevetése. Határideje: március 26.

A határidők is jelzik: ebből a tantárgyból a féléves munka már márciusban lezárul. A határidők azért vannak annyira közel a konzultáció napjához, hogy ez is kifejezze, a dolgozatírás nem egy önálló, a konzultációtól független jegyszerzési lehetőség, hanem kényszermegoldás azok számára, akik levelező hallgatók lévén nem mindig tudják szabaddá tenni magukat a szombatonként. Ettől függetlenül az otthoni készülést nekik is ugyanúgy kell ütemezniük, mintha a konzultáción meg tudtak volna jelenni. Az, hogy a leadás nem szombaton van, pusztán azt a célt szolgálja, hogy ha valakinek az utolsó pillanatban derül ki, hogy nem tud jönni (vagy mégsem sikerül elégségesre a ZH-ja), akkor a konzultációra való addigi készülés eredményeit (vagy a konzultáció tapasztalatait) vasárnaptól keddig írásba foglalhassa.

A dolgozat tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére! Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával! A dolgozat az elejétől a kijelölt problémát tárgyalja! A szerzők életrajzi adatainak, más műveiknek vagy koruknak bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével! Vonultassa fel és szembesítse egymással a legfontosabb szöveghelyeket, tárja fel az egyes alternatívák (látszólagos) erényeit és gyengeségeit!

A dolgozatot elektronikusan (e-mailben, .doc formátumban) kell elküldeni.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság, címlap és bibliográfia nélkül négy teljes oldal. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglalót nyújt: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf

A formailag nem megfelelő vagy késve érkezett dolgozatokat nem fogadom el.

Elégtelen az a dolgozat, amely nem tanúskodik valamennyi kötelező olvasmány elolvasásáról.

Két legalább elégséges részjegy nélkül a hallgató nem kap se jegyet, se aláírást, hanem „aláírás megtagadva” bejegyzés kerül a Neptunba. (Ezt az indexbe nem kell beíratni.)

 

Kötelező olvasmányok Az órán konkrétan csak az első négyről beszélgetünk, de a zárthelyi vagy házi a dolgozatot mind az hatból kell írni. A másodlagos irodalom olvasása már csak azért is ajánlott, mert sokkal könnyebben érthető, mint a forrásszövegek.

 

Az elemzett szövegek

G. Frege: Jelentés és jelölet. In Frege: Logikai vizsgálódások. Budapest, Osiris, 2000. 118-147. (csak a tanulmány eleje kötelező: 118-129.) németülFeladatlap

B. Russell: A denotálásról. In Világosság 2005. 12. 5-16. angolulFeladatlap (A Gray Elégiájáról szóló rész a szakértők számára is talányos. Ha már legalább arra rájött, mettől meddig terjed ez a rész, ne erre fordítsa az energiáit.)

P. F. Strawson: A referálásról. In Copi – Gould (Szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Budapest, Gondolat, 1985. 167-206. Hibajegyzék

W. v. O. Quine: Arról, hogy mi van. In Quine: A tapasztalattól a tudományig. Budapest, Osiris, 2002. 115-135.

 

Másodlagos irodalom

M. R. Sainsbury: Filozófiai logika. In A. C. Grayling (Szerk.): Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, 1997. 73-139., 77-99.

Farkas K. – Kelemen J.: Nyelvfilozófia. Budapest, Áron, 2002. 123-153.

 

Segédanyagok

Preparált Sainsbury-szöveg

A merev jelölők

Feladatlap Russell szövegéhez

 

Ajánlott olvasmányok

Copi, I. M. – Gould, J. A. (Szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Budapest, Gondolat, 1985. [A fordítás több értelemzavaró hibát tartalmaz. Hibajegyzék: Ruzsa I.: Informális intuíció, avagy logikát fordítani ez [van] egy kockázatos munka. In Tertium non datur. Logikai-metodológiai tanulmányok. 3 (1986) 257-288.]

Farkas J. L.: Jelölet és jelentés. Frege németül In Neumer K. – Laki J. (Szerk.): Minden filozófia „nyelvkritika’ II. Analitikus filozófia és fenomenológia. Budapest, Gondolat, 2004. 36-53.

Frege-szám. In Helikon 52 (2006)3

Huoranszki F.: Modern metafizika. Budapest, Osiris, 2001.

Frege, G.: Logikai vizsgálódások. Budapest, Osiris, 2000.

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, 1987.

Kripke, S.: Megnevezés és szükségszerűség. Budapest, Akadémiai, 2007.

Russell-szám. In Világosság 46 (2005)12

Ruzsa I. – Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, 1997.

Ruzsa I. (Szerk.): Logikai zsebenciklopédia. Budapest, Áron, 1998.

Zvolenszky Zs.: Russell megingathatatlan elmélete a határozott leírásokról. In Kellék 27-28. 165-177.