Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Létrehozva: 2008. 06. 23.

Frissítve: 2008. 12. 08.

 

Klasszikus német filozófia

Fichte tudománytanai

Szövegolvasó szeminárium, BF-420-3

2008. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

Bár a korai Fichte szerint a tudománytannak (a filozófiának) egy mindenki számára evidens alapmondattal kell kezdődnie, így elvileg nem volna szükség bevezetést írni hozzá, mégis több művét is ennek a feladatnak szentelte. A kurzus során ezeket a szövegeket, valamint a tudománytan kifejtésére tett három korai kísérlet magyarul is hozzáférhető első lapjait tekintjük át, remélve, hogy nemcsak Fichte jénai korszakába, hanem a német idealizmusba is jó bevezetésül szolgálnak.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 14.15 – 15.45

Hely: Augustineum 101.

Regisztráció

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Fichte szövegeit szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra előre kijelölt oldalakat mindenki hozza magával! Egyes foglalkozásokra feladatlap segíti a felkészülést, amelyet szintén hozzanak magukkal!

 

Követelmények

A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok és az otthoni készülésre épülő órai munka határozzák meg. Ha e kettő közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

ZH A félév során legalább öt alkalommal az óra elején ZH írására kerül sor az adott alkalomra feladott szövegből. Egy teljes óráról való hiányzás miatt meg nem írt ZH nem számít elégtelennek, de nem is pótolható, hanem kevesebb részjegy befolyásolja a félév végi jegyet. Ha valaki hiányzás miatt nem mulaszt el egyetlen ZH-t sem, a legrosszabb két jegye nem számít, ha egyet mulaszt, a legrosszabb jegye nem számít bele a félév végi jegybe.

 

A tervezett időbeosztás és ZH-anyagok

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09. 08. Előadások a tudás emberének rendeltetéséről. Első előadás

09. 15.    elmarad

09. 22. Kísérlet a tudománytan új kifejtésére Feladatlap

09. 29. A Tudománytan, avagy az úgynevezett (185-203. oldal) Feladatlap és korrekció

10. 06. A Tudománytan, avagy az úgynevezett (204-230. oldal) Feladatlap és korrekció

10. 13. A teljes tudománytan alapvetése 1. § Feladatlap

10. 20. A teljes tudománytan alapvetése 1. §

10. 27.     Szünet

11. 03. A teljes tudománytan alapvetése 1. §

11. 10. A teljes tudománytan alapvetése 2. § Feladatlap

11. 17. A teljes tudománytan alapvetése 3. § Feladatlap

11. 24. Első bevezetés a tudománytanba Feladatlap

12. 01. Második bevezetés a tudománytanba

05. 08. Összegzés, értékelés

 

Kötelező olvasmányok (kb. 220 oldal)

J. G. Fichte: A Tudománytan, avagy az úgynevezett filozófia fogalmáról. Meghívóirat gyanánt a szerzőnek az e tudományról tartandó előadásaihoz. = Felkai Gábor: Fichte. Budapest, Kossuth, 1988. 185-230.

J. G. Fichte: Előadások a tudás emberének rendeltetéséről. = Fichte: Az erkölcstan rendszere. Budapest, Gondolat, 1976. 9-72. Első előadás: Az ember rendeltetéséről általában. 14-22.

J. G. Fichte: A teljes tudománytan alapvetése. 1-3.§ (Kézirat)

J. G. Fichte: Első bevezetés a tudománytanba. = Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 17-52.

J. G. Fichte: Második bevezetés a tudománytanba, olyan olvasók részére, akik már rendelkeznek filozófiai rendszerrel. = Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 53-127.

J. G. Fichte: Kísérlet a tudománytan új kifejtésére. = Fichte: Válogatott filozófiai írások. Budapest, Gondolat, 1981. 129-145.

J. G. Fichte: Tudománytan nova methodo. Pécs, Jelenkor, 2002. 5-25.

 

Ajánlott irodalom

Weiss János: Adalékok Fichte jénai programjához. = Fichte: Tudománytan nova methodo. Pécs, Jelenkor, 2002. 206-217.

Röd, Wolfgang: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 101-133.

Felkai Gábor: Fichte. Budapest, Kossuth, 1988.

Weiss János: Fichte: a tudománytan programja. = Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 850-863.

Hrubi Attila: Fichte korai tudománytanának alaptételei. In Passim 2007. 1. 57-67.

Williams, Robert R.: A Másik szerepe Fichte gondolkodásában. In Passim 2007. 1. 101-119.

Hermann István: Teleológia és történetiség. Budapest, Gondolat, 1979.

Csikós Ella: A tudós és erkölcsisége Fichténél. = Gond 1992. 3. 25–32.