Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2008. 09. 02.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF03101

2008. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 12.15 – 13.45

Hely: Augustineum 101.

Regisztráció

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Kant szövegét szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt oldalakat! Az egyes órákra való felkészülést a kurzus honlapján közzétett kérdések és a kötelező olvasmányok között szereplő kommentárok hivatottak segíteni.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, zárthelyi dolgozat, legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a ZH, a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A ZH anyaga: Altrichter F., Kelemen J., W. Röd tanulmánya (Lásd a kötelező irodalomnál!)

A ZH időpontja: 10. 08.

A házi dolgozat témája: Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával.

A dolgozat leadási határideje: 10.22. Kinyomtatva:  10 óráig a titkárságon, elektronikusan: 24 óráig

A házi dolgozat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.theol.u-szeged.hu/to/sorvezeto.doc A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan kell beadni.

 

Kötelező olvasmányok

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár (letölthető a www.engling.hu oldalról)

A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár (letölthető a www.engling.hu oldalról)

Altrichter F. Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy János) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.10.

Kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

09.17.

Bevezetés I-V. Feladatlap, Feladatlap

09.24.

1.§ Feladatlap

10.01.

2.§ Feladatlap

10.08.

3.§ Feladatlap             ZH

10.15.

7-8.§ Feladatlap

10.22.

A foglalkozás elmarad  DOLGOZATBEADÁS

10.29

Szünet

11.05.

15.§ Feladatlap 

11.12.

16.§ Feladatlap

11.19.

17.§ Feladatlap

11.26.

18.§ Feladatlap

12.03.

19.§ Feladatlap

12.10.

20-21.§; Visszatekintés, értékelés

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

(További irodalom