Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2010. 10. 24.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBLSF03100

2010. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: 2009. november 12. péntek 14.00 – 20.00

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. Az egyetlen konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég a konzultáció után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a „mindenkinek kötelező olvasmányokkal” (lásd alább) és a kijelölt szakaszokkal a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni (minden fejezetre, illetve paragrafusra legalább fél órát szánni), mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán (a házi dolgozathoz is) kellő mélységig elvégezni. A konzultáció és a dolgozatbeadás közti idő nem elég a kötelező olvasmányok elolvasására, Kant rendszerének az átgondolására és színvonalas szöveg megírására. A felkészülést az egyes fejezetekhez tartozó feladatlapok hivatottak segíteni. A konzultáción a feladatlapok otthoni felkészülés során problémásnak bizonyult kérdéseit tárgyaljuk meg. Az órára a kijelölt Kant-oldalakat és a feladatlapokat is mindenki hozza magával!

 

A tervezett menetrend

14.00-15.15

Bevezetés I-III Feladatlap

Bevezetés IV-V Feladatlap

1.§ Feladatlap

15.30-16.45

2.§ Feladatlap

3.§ Feladatlap

7-8.§ Feladatlap

17.00-18.15

15.§ Feladatlap

16.§ Feladatlap

17.§ Feladatlap

18.30-20.00

18.§ Feladatlap

19.§ Feladatlap

20-21.§ Feladatlap

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Követelmények

Felkészülés a konzultációra, aktív órai részvétel, legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.

A házi dolgozat lehetséges témái (szabadon választható):

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

·   Miért alkalmazhatók a kategóriák a szemlétet tárgyaira?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról!

A dolgozat leadási határideje: 2010.11.28. E-mail: tamas@hankovszky.com

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon:

http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf

 

Kötelező olvasmányok

·   Mindenkinek kötelező

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

Allison, H. E.: (Ideális-reális, transzcendentális-empirikus)

·   Az első két dolgozattéma valamelyikének választása esetén kötelező

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

·   A harmadik dolgozattéma választása esetén kötelező

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

Ulmann T.: Immanuel Kant. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 813-838.

 

(További irodalom)