Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Létrehozva: 2010. 08. 15.

Frissítve: 2010. 11. 13.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF03101

2010. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Hétfő 12.15 – 13.45

Hely: Anselmianum 011

 

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Kant szövegét szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt oldalakat! Az egyes órákra való felkészülést a kurzus honlapján közzétett kérdések és a kötelező olvasmányok között szereplő kommentárok hivatottak segíteni.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, zárthelyi dolgozat, legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.

Értékelés: A hallgatók a félév végén aláírást és gyakorlati jegyet kaphatnak. A foglalkozásokon való aktív részvétel mindegyiknek feltétele. A gyakorlati jegyet a ZH, a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti anélkül a kurzust, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A ZH anyaga: Lásd a kötelező irodalomnál!

A ZH időpontja: 10. 04.

A házi dolgozat lehetséges témái (szabadon választható):

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 10. 16. (szombat) 24 óra ÉS

kinyomtatva: 10. 18. (hétfő) 12.15

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf 

 

Kötelező olvasmányok

·   Alapvető olvasmányok

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

·   A ZH anyaga

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

·   A dolgozat megírásához kötelező

Allison, H. E.: (Ideális-reális, transzcendentális-empirikus)

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.06.

Kurzusmegbeszélés, bevezető megfontolások

09.13.

Bevezetés I-V. Feladatlap, Feladatlap

09.20.

1.§ Feladatlap

09.27.

2.§ Feladatlap

10.04.

3.§ Feladatlap            ZH

10.11.

7-8.§ Feladatlap

(10.16)

DOLGOZATBEADÁS

10.18.

15.§ Feladatlap           DOLGOZATBEADÁS

10.25

Szünet

11.01.

Szünet

11.08.

15-16.§ Feladatlap,

11.15.

16.§ Feladatlap, Feladatlap

11.22.

16-17.§ Feladatlap, Feladatlap,

11.29.

18-19.§ Feladatlap, Feladatlap

12.06.

20-21.§ Feladatlap; Visszatekintés, értékelés

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

(További irodalom)