Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2011. 11. 04.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBLSF03100

2011. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: 2011. december 3. szombat 9.00-15.45

Hely: Anselmianum 011.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. Az egyetlen konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég a konzultáció után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni a „mindenkinek kötelező olvasmányokkal” (lásd alább) és a kijelölt szakaszokkal (minden fejezetre, illetve paragrafusra legalább fél órát szánni), mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán (a házi dolgozathoz is) kellő mélységig elvégezni. A konzultáció és a dolgozatbeadás közti idő nem elég a kötelező olvasmányok elolvasására, Kant rendszerének átgondolására és színvonalas szöveg megírására. A felkészülést az egyes fejezetekhez tartozó feladatlapok hivatottak segíteni. A konzultáción a feladatlapok otthoni felkészülés során problémásnak bizonyult kérdéseit tárgyaljuk meg. Az órára a kijelölt Kant-oldalakat és a feladatlapokat is mindenki hozza magával!

 

A tervezett menetrend

9.00-11.00

ZH

Bevezetés I-III. Feladatlap

Bevezetés IV-V. Feladatlap

1.§ Feladatlap

2.§ Feladatlap

11.15-13.15

3.§ Feladatlap

7-8.§ Feladatlap

15.§ Feladatlap

16.§ Feladatlap

13.45-15.45

17.§ Feladatlap

18.§ Feladatlap

19.§ Feladatlap

20-21.§ Feladatlap

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Követelmények

Felkészülés a konzultációra, aktív órai részvétel, valamint választhatóan vagy ZH, vagy egy legalább 6 oldalas házi dolgozat írása. (Ha valaki nem tud részt venni a konzultáción, vagy nem kapcsolódik be aktívan az ott folyó beszélgetésbe, annak két házi dolgozatot kell írnia, amelyekből az egyik kötelezően a harmadik alább feltűntetett téma.)

1. Zárthelyi dolgozat írása a konzultáció elején a letölthető feladatlapokon szereplő kérdésekből. Az így szerezhető legrosszabb jegy a közepes. Aki nem ír ZH-t, vagy nem éri el a közepest, annak kötelező házi dolgozatot írnia.

2. A házi dolgozat választható témái:

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

·   Miért alkalmazhatók a kategóriák a szemlétet tárgyaira?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról!

A dolgozat leadási határideje: 2010.12.12. E-mail: tamas@hankovszky.com

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Kötelező olvasmányok a házi dolgozathoz

·   Minden dolgozatírónak kötelező

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

Allison, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism.

·   Az első két dolgozattéma valamelyikének választása esetén kötelező

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

·   A harmadik dolgozattéma választása esetén kötelező

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

Ulmann T.: Immanuel Kant. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 813-838.

 

(További irodalom)