Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 09. 10.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBLSF03100

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont, hely: október 6. szombat 9.15-12.30 Ans 010

 és november 16. péntek 14.15-17.30 Ans 115

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg. A félév során mindössze kétszeri konzultációra támaszkodó szeminárium esetén nem elég csak a konzultációkon megjelenni, vagy a konzultációk után nekilátni az egész féléves anyag feldolgozásának. A konzultációkra már felkészülten kell érkezni. Elengedhetetlen a konzultációt megelőzően odahaza megismerkedni a „mindenkinek kötelező olvasmányokkal” (lásd alább) és a kijelölt szakaszokkal (minden Kant-fejezetre, illetve paragrafusra legalább fél órát szánni (de inkább egy egészet)), mert a szöveg feldolgozását különben nem tudjuk az órán (a házi dolgozathoz is) kellő mélységig elvégezni. A konzultációk és a dolgozatbeadás közti idő nem elég a kötelező olvasmányok elolvasására, Kant rendszerének átgondolására és színvonalas szöveg megírására. A felkészülést az egyes fejezetekhez tartozó feladatlapok hivatottak segíteni. A konzultáción a feladatlapok otthoni felkészülés során problémásnak bizonyult kérdéseit tárgyaljuk meg. Az órára a kijelölt Kant-oldalakat és a feladatlapokat is mindenki hozza magával!

 

A tervezett menetrend

Október 6.

09.15-10.45

ZH

Bevezetés I-III. Feladatlap

Bevezetés IV-V. Feladatlap

1.§ Feladatlap

11.00-12.30

2.§ Feladatlap

3.§ Feladatlap

7-8.§ Feladatlap

 

 

November 16.

14.15-15.45

ZH

15.§ Feladatlap

16.§ Feladatlap

16.00-17.30

17.§ Feladatlap

18.§ Feladatlap

19.§ Feladatlap

20-21.§ Feladatlap

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Követelmények

Felkészülés a konzultációra, aktív órai részvétel, valamint választhatóan vagy mindkét ZH, vagy egy legalább 6 oldalas házi dolgozat írása. (Ha valaki nem tud részt venni egyik konzultáción sem, vagy nem kapcsolódik be aktívan az ott folyó beszélgetésbe, annak két házi dolgozatot kell írnia, amelyekből az egyik kötelezően a harmadik alább feltűntetett téma.)

1. Zárthelyi dolgozat írása a konzultáció elején a letölthető feladatlapokon szereplő kérdésekből. Az így szerezhető legrosszabb jegy a közepes. Aki nem ír ZH-kat, vagy nem éri el a közepest, annak kötelező házi dolgozatot írnia.

2. A házi dolgozat választható témái:

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

·   Miért alkalmazhatók a kategóriák a szemlétet tárgyaira?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével!

A dolgozat leadási határideje: 2012.12.07. E-mail: tamas@hankovszky.com

Ha valaki nem kapcsolódik be egyik órán sem a munkába, akkor a dolgozatok leadási határideje:

2012. 11. 26. illetve 2010.12.07.

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Kötelező olvasmányok a házi dolgozathoz

·   Minden dolgozatírónak kötelező

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

Allison, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism.

·   Az első két dolgozattéma valamelyikének választása esetén kötelező

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

·   A harmadik dolgozattéma választása esetén kötelező

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

Ullmann T.: Immanuel Kant. In Boros G. (szerk.): Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007. 813-838.

 

(További irodalom)