Hankovszky Tamás   profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2012. 11. 17.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF03100

2012. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-21. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás adjunktus (tamas@hankovszky.com)

Időpont: Szerda 12.15 – 13.45

Hely: Anselmianum 011

 

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Kant szövegét szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt oldalakat! Az egyes órákra való felkészülést a kurzus honlapján közzétett kérdések és a kötelező olvasmányok között szereplő kommentárok hivatottak segíteni.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, zárthelyi dolgozat a másodlagos irodalomból, zárthelyi dolgozat az adott órákra feladott feladatlap kérdéseiből, legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.

Értékelés: A gyakorlati jegyet a kétféle ZH, a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 6x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A másodlagos irodalom ZH anyaga: Lásd a kötelező irodalomnál!

A ZH időpontja: 10. 01.

Feladatlapokból írt ZH: Ilyen ZH-kra gyakran, de rendszertelenül kerül sor az órák legelején. A kérdések az adott órára feladott feladatlap kérdései közül kerülnek ki. Meg nem írt ZH pótlására nincs mód. Egy teljes óráról való hiányzás miatt meg nem írt ZH nem számít elégtelennek, de nem is pótolható, hanem kevesebb részjegy befolyásolja a félév végi jegyet. Ha valaki hiányzás miatt nem mulaszt el egyetlen ZH-t sem, a legrosszabb két jegye nem számít, ha egyet mulaszt, a legrosszabb jegye nem számít bele a félév végi jegybe.

A házi dolgozat lehetséges témái (szabadon választható):

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a kötelező olvasmányok feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 10. 03. (szombat) 24 óra ÉS

kinyomtatva: 11. 05. (hétfő) 12.15

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni. A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található a következő oldalon: http://www.gfhf.hu/download/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf A formailag nem megfelelő vagy a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Kötelező olvasmányok

·   Alapvető olvasmányok

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

·   A ZH anyaga

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332.

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

·   A dolgozat megírásához kötelező további olvasmányok

Allison, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism.

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.10.

Kurzusmegbeszélés, problémafelvetés

09.17.

Bevezetés I-V. Feladatlap, Feladatlap

09.24.

1.§ Feladatlap

10.01.

2.§ Feladatlap           ZH a másodlagos irodalomból

10.08.

3.§ Feladatlap

10.15.

7-8.§ Feladatlap

10.22.

Szünet 

10.29

Szünet

(11.03.)

Dolgozatbeadás

11.05.

15.§ Feladatlap         Dolgozatbeadás

11.12.

16.§ Feladatlap

11.19.

16.§ Feladatlap

11.26.

17.§ Feladatlap

12.03.

18.§ Feladatlap 19.§ Feladatlap

12.10.

20-21.§ Feladatlap; értékelés

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 2008. 2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

(További irodalom)