Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.com__________________________________________________________________________________________________

 

Frissítve: 2017. 9. 16.

 

Filozófiatörténet 4. Klasszikus német filozófia

Kant: A tiszta ész kritikája

szövegolvasó szeminárium, BBNSF03100

2017. ősz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A szeminárium Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művének néhány kulcsfejezetét dolgozza fel a Bevezetés I-V. fejezete, valamint a 1-3., 7-8. és 15-20. paragrafusok szövegközeli interpretációja révén.

 

Oktató: Hankovszky Tamás

Időpont: csütörtök 14.15 – 15.45

Hely: Ans. 010

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók otthoni és órai aktivitására épülő oktatási forma. Az órák a résztvevők tanári irányítással folyó beszélgetéseként valósulnak meg, mert ez hatékonyabbnak ígérkezik, mint a hallgatói referátumokra épülő szeminárium. Így a foglalkozások látogatása, a csapatmunka és a hétről-hétre való készülés elengedhetetlen. Mivel a beszélgetés során Kant szövegét szinte sorról-sorra próbáljuk megérteni, a foglalkozásra mindenki hozza magával az előre kijelölt oldalakat! Az egyes órákra való felkészülést a kurzus honlapján közzétett kérdések és a kötelező olvasmányok között szereplő kommentárok hivatottak segíteni.

 

Követelmények

Aktív órai részvétel, zárthelyi dolgozat a másodlagos irodalomból, legalább 6 oldalas házi dolgozat írása.

Értékelés: A gyakorlati jegyet a ZH, a házi dolgozat és súlyozottan az órai munka határozzák meg. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a félév végi jegy is elégtelen.

Hiányzás: A szemináriumokon a részvétel kötelező. A maximális hiányzási lehetőség 4x45 perc. Ennél több hiányzás esetén a kurzusra nem jár aláírás (így jegy sem). „Igazolt” és „igazolatlan” hiányzás között nincs különbség.

Órai munka Senki nem teljesítheti a kurzust anélkül, hogy bekapcsolódna az órákon folyó szakmai beszélgetésbe!

A másodlagos irodalom ZH anyaga: Lásd a kötelező olvasmányoknál!

A ZH időpontja: 09. 28.

A házi dolgozat témája a következők kettő közül választandó:

·   Mit jelent az, hogy a tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális?

·   Hogyan lehetséges tiszta geometria?

A dolgozat műfaja tanulmány legyen! Tanúskodjon arról, hogy a hallgató képes filozófiai problémák megragadására, összefüggéseik megértésére, logikus és érvekkel alátámasztott kifejtésére. Lehetőleg minden nagyobb horderejű kijelentés mögött (szakirodalmi) szöveggel vagy szövegekkel alátámasztott érv álljon a bibliográfiai utalások elfogadott szabályainak betartásával. A dolgozat (lábjegyzetes hivatkozások formájában is) tanúskodjon a dolgozathoz kötelező valamennyi olvasmány feldolgozásáról! Az elejétől a végéig a választott problémát tárgyalja! A szerző életrajzi adatainak, más műveinek vagy korának bemutatásának nincs helye a dolgozatban. Az kezdődjön mindjárt a tárgyalni kívánt probléma megragadásával, rövid bemutatásával, majd folytatódjék annak részletes elemzésével!

A dolgozat leadási határideje:

elektronikusan: 11. 11. (szombat) 20 óra hankovszky@btk.ppke.hu ÉS

kinyomtatva: 11. 16. (csütörtök) 14.15

A házi dolgozat formai követelményei: Címlap és bibliográfia nélkül hat teljes oldal. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-ös margó, 1,5-ös (lábjegyzetekben 1-es) sortávolság. A bekezdések között ne legyen sorkihagyás vagy térköz! A fejlécben vagy a láblécben (élőfej/élőláb) csak az oldalszám szerepeljen! A hivatkozás szabályairól és a tudományos írásművek egyéb formai követelményeiről jó összefoglaló található itt. A dolgozatokat kinyomtatva és elektronikusan is be kell adni. A formailag nem megfelelő, késve érkezett, a Word által is jelzett helyesírási hibákat tartalmazó vagy a kötelező olvasmányokat érdemben nem idéző dolgozatokat olvasatlanul elutasítom.

 

Kötelező olvasmányok

1.     A ZH anyaga

Altrichter F.: Fogalom és szemlélet. In Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. (Szerk. Háy J.) Budapest, Atlantisz, 1994. 17–50.

Kelemen J.: „Korlátozni” és „merni a tudást”. In Kelemen János: Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz, 2000. 221-265. (Ua.: Budapesti Könyvszemle 1996. 4. 391-407.) Online (Görgessen lefelé!)

2.     A dolgozat megírásához kötelező olvasmányok

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Budapest, Atlantisz, 2004. 27-170.

Allison, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism.

Brandt, R.: Transzcendentális esztétika 1-3. § – kommentár

Forrai G.: Locke és Kant matematikafilozófiájáról. In Világosság 2004. 10-12. 115-124.

John É.: Az ezerszög kalandjai. Egy gyakori félreértés Kant szemléletfogalmával kapcsolatban. In Világosság 2008. 2. 15-26.

3.     További olvasmányok

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Carl, W.: A transzcendentális dedukció a második kiadásban – kommentár

 

A tervezett menetrend

Az időbeosztás és az olvasnivalók a félév folyamán változhatnak. Ezért az órákra való készülést ajánlott mindig a kurzus honlapjának felkeresésével kezdeni.

09.14.

Kurzusmegbeszélés, problémafelvetés

09.21.

Bevezetés I-III. ‒ Feladatlap

09.28.

Bevezetés IV-V. ‒ Feladatlap         ZH a másodlagos irodalomból

10.05.

1.§ Feladatlap

10.12.

2.§ Feladatlap

10.19.

3.§ Feladatlap

10.26.

3.§ Feladatlap

11.02.

Szünet

11.09.

7-8.§ Feladatlap 

(11.11.)

Dolgozatbeadás elektronikusan

11.16.

15.§ Feladatlap       Dolgozatbeadás papíron

11.23.

16.§ Feladatlap  

11.30.

17.§ Feladatlap 18.§ Feladatlap

12.07.

19.§ Feladatlap

12.14.

20.§ Feladatlap Értékelés

 

Az összes feladatlap egyben, tömörítve

 

Elsődlegesen ajánlott irodalom

Ábrahám Z.: Az alsóbb megismerőképességek és az időérzékelés. In Gond 15–16. 1998. 90-98.

Cassirer, E.: Kant élete és műve. Osiris-Gond, 2001.

Deleuze, G.: Kant kritikai filozófiája. A lelki képességek doktrínája. In G. Deleuze: Hume és Kant. Budapest, Osiris-Gond, 1998. 203–239.

Horváth Z.: Kant idealizmusa. In Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012)2. 49‒76.

Komorjai L.: Dedukció és intencionalitás. In Világosság 49 (2008)2. 47-62.

Komorjai L.: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. In Magyar Filozófiai Szemle 1998. 1–3. 137–171.

Martin, G.: A kanti álláspont apóriái. In G. Martin: Általános metafizika. Problémák és módszerek. Budapest, Holnap, 1998. 208–229.

Milovic, M.: A transzcendentális dedukció. In Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 3–4. sz. 608–615.

Röd, W.: A kanti tapasztalatelmélet pszichológiai interpretációjának egy alternatívája. In W. Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában. A XVII. századtól napjainkig. (Szerk. Boros G.) Budapest, Áron, 2003. 309–332. (Egy korábbi, nehezebben olvasható fordítás: In Magyar Filozófiai Szemle 35 (1991)4–5. 403–422.)

Röd, W.: Bevezetés a kritikai filozófiába. Kant filozófiájának főbb problémái. Debrecen, Csokonai, 1998. 14–94.

Röd, W.: Dialektikus témák Kantnál. In W. Röd: Az újkor dialektikus filozófiája I. Debrecen, Latin Betűk, 1996. 41–100.

Strawson, P. F.: Az érzékelés és a jelentés határai. Budapest, Osiris-Gond, 2000.

Szegedi N.: Megjegyzések a kanti magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémájáról. In Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. (Szerk. Schmal D.) Budapest, Atlantisz, 2002. 271–282.

Tengelyi L.: Kant. Budapest, Kossuth, 21995.

Tőzsér J.: A jelenség valósága. In Világosság 45 (2004)10-12 185‒191.

Újvári M.: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1993. 25–40.

 

(További irodalom)