Hankovszky Tamás    profil    publikáció    oktatás    linkek

 

 

 

______www.hankovszky.eu___________________________________________________________________________________________________

 

 

hasznos linkek

Teológia

 

Biblia                                  Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

Keresés a Bibliában

Békés – Dalos Újszövetség

Károli Biblia

The Septuagint

Görög Újszövetség - fordító egér és nyelvtani elemzés

Vulgata

Vulgáta

Biblische Real- und Verbal-Handkonkordanz, 1890

 

Bibliakommentárok         Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

Szegedi Bibliakommentár (Újszövetség)

Spinetoli: Máté

Gnilka: Márk

Spinetoli: Lukács

Schwank: János

Radl: Galata levél

Kremer: 2. Korintusi levél

Knoch: 1. és 2. Tesszaloniki levél

Mayer: Filippi levél. Filemon-levél

Seethaler: 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél

 

Szövegek                            Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

II. János Pál: Fides et Ratio. (Ford.: Dér Katalin)

II. János Pál: Fides et Ratio. (Ford.: Diós István)

Hittani kongregáció: Domius Iesus

Nemzetközi teológiai Bizottság: A kereszténység és a vallások

Pápai Biblia Bizottság: Szentírás és krisztológia

Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban

A Katolikus Egyház Katekizmusa

Az Egyházi Törvénykönyv

Közös nyilatkozat a megigazulásról

Rahner - Vorgrimler: Teológiai kisszótár

Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban

Eliade: A szent és a profán

Eliade: Az örök visszatérés mítosza (részlet)

Eliade: A középpont szimbolikája

Turay Alfréd: Bevezetés az ószövetségi üdvtörténetbe

Turay Alfréd: Bevezetés az újszövetségi üdvtörténetbe

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Kereszty Rókus: Bevezetés az egyház teológiájába

Karl Rahner: A mai istentapasztalat

Mócsy Imre: Az evangéliumok hitelessége

Horváth Pál: Vallásföldrajz

Ong: A szöveg mint interpretáció

Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban

Nyíri Tamás: Az ember a világban

Előd István: Katolikus dogmatika

Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel

Hans Kessler: Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson, Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról

Karasszon István: Az óizraeli vallás

Karasszon István: Hol áll az Ószövetség kutatása?

Karasszon István: A „zsidók” János evangéliumában

Karasszon István:  Péter II. levelének magyarázata

Karasszon Dezső: Előadások az ószövetségi bibliai theologia tárgyköréből

Oscar Cullmann: A karácsony ünnepének kialakulása és a karácsonyfa eredete

Oscar Cullmann: A lélek halhatatlansága vagy a holtak feltámadása?

Liptay Lothar: A nem-keresztyén vallások - mint keresztyén teológiai probléma

Liptay Lothar: Az abszolútum keleti és nyugati értelmezése

Liptay Lothar: A vallási intolerancia és erőszak tipológiai gyökerei

Molnár János: Harc az iszlám igazáért

Vermes Géza: Jézus változó arcai

Hans Urs von Balthasar: Vannak laikusok az egyházban?

Hans Urs von Balthasar: A három evangéliumi tanács

Hans Urs von Balthasar: Kilenc tétel - A keresztény etika körülírása

Karl Rahner: Az evangéliumi tanácsok

Vanyó László: Az élet, amelyet Jézus ad, győz a halál fölött. Jézus saját halála az új élet (Jn 11,1-54)

Fançois Varillon: A feltámadás. Képesség gyökeres átalakulásra

Hans Küng: Nehézségek Jézus feltámadásánál

Schütz Antal: Krisztus

Máté-Tóth András: Teológia és vallástudomány

Fabiny Tibor: A keresztény hermeneutika

Sulyok Elemér OSB: Teológia és communio

Somfai Béla SJ: Keresztény etika?

Szabó Lajos: Teológia és praxis

Luther: Nagy káté

Kálvin: Tanítás a keresztyén vallásra (részletek)

Arnold Toynbee: A vallás, ahogyan a történész látja

Tomka Miklós: Inkulturáció

Karl Heinz Neufeld: Rahner szentháromságtani alapaxiómája és annak hatástörténete

Várnai Jakab: A szó és a szlogenek. „Közbeszéd” a szerzetesi közösségben

Paolo Martinelli: A megszentelt élet teológiájának kulcskérdései ma

Sharon Holland: A szerzetesi élet Prefectae caritatis szerinti reformja 40 év távlatából

Turcsik Ferenc: Egyén és/vagy közösség? A kommunitariánus-liberalizmus vita teológiai reflexiója"

Turcsik Ferenc: Etika egyház és kultúra között

Tarjányi Béla: Csodák

Tarjányi Béla: Biblikus teológia

Terebess Ázsia lexikon és E-tár

Korán (részletek)

Konfuciusz: Beszélgetések és mondások

Konfuciusz: Nagy tanítás

Lao-Ce: Tao te king

Dhammapada

Buddha beszedei

Bhagavad-gítá

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások

Religious and Sacred Texts

Verweyen: Gottes letztes Wort

Verweyen: Christologische Brennpunkte

Schmaus: Der Glaube der Kirche

von Stosch: Der Philosoph als Fremdenführer

von Stosch: Religiöser Glaube und Zweifel

von Stosch: Sind religiöse Glaubenssätze begründbar?

 

Szövegtárak                        Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

SZHF – Elektronikus könyvtár

PPHF – Biblikus irodalom

Sapientia – Online dokumentumok

Katolikus.hu - könyvtár

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Calvin J. Teológiai Akadémia – Digitális könyvtár

A Szegedi Biblikus konferencia kötetei

Bibliothek der Kirchenväter

Theology Library

Two Thousand Years of Catholic Writers

Német Püspöki Kar - dokumentumok

Virtuellen Leseraum (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt)

 

Bibliográfiák                       Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

és hasznos linkek  

tudományterületek szerint (főképp német lapok)

Válogatott bibliográfia a kinyilatkoztatás fundamentális teológiájához

Válogatott bibliográfia az egyház fundamentális teológiájához

Válogatott bibliográfia a fundamentális krisztológiához

Válogatott bibliográfia a feltámadás teológiájához

Systematische Theologie: Fundamentaltheologie, Dogmatik, Philosophische Grundfragen

Altes Testament

Neues Testament

Kirchengeschichte - Geschichte

Liturgiewissenschaft

Pastoraltheologie / Praktische Theologie

Religionspädagogik

Moraltheologie

Christliche Soziallehre

Kirchenrecht

Religionswissenschaft

Islamkunde und Orientalistik

Judentum und Israel

Theologische Frauenforschung

Literaturwissenschaft

Pädagogik

Posztmodern teológia

 

Egyéb                                  Biblia   Kommentár   Szöveg   Szövegtár   Bibliográfia   Egyéb

Zeitschriften zu Theologie + Kirche

Theologische Reihen

Theologische Gesellschaften

Teológiai karok Európában